asyan.org
добавить свой файл
1

powerpluswatermarkobject3


ПРОЕКТ

«СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ»


ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Ключові компетенції судового адміністратора суду
Розробка ключових компетенцій судових адміністраторів розпочалася в 2010 р., коли опитування серед 396 українських судових адміністраторів чітко показало, що судові адміністратори прагнуть збільшення кількості навчальних програм, які б відповідали щоденній роботі і відображали всю низку обов’язків судового адміністратора. Відповідаючи на цю потребу в розширенні можливостей професійного розвитку працівників апарату суду, Харківський окружний адміністративний суд і Проект USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національним університетом «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», Харківською академією неперервної освіти, Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та Українською асоціацією сприяння розвитку судового адміністрування, розробили перелік ключових навичок та обов’язків управління судом, які слугуватимуть основою програми з сертифікації судових адміністраторів. Початковий перелік із 10 пунктів було переформульовано в 8 ключових компетенцій, напрямків, у яких судові адміністратори повинні мати прийнятний рівень знань, навичок та здібностей (ЗНЗ). Таким чином, уперше було запропоновано вичерпне визначення того, що необхідно знати і вміти українським судовим лідерам.
Нижче коротко описано 8 ключових компетенцій. Розпочнемо з судових процедур, оскільки ця компетенція слугує основою та визначає решту 7 ключових комптенцій. За нею іде адміністрування в суді, оскільки в ній відображено основну складову роботи судів – обробку справ від їх надходження до закриття. Наступною є стратегічне бачення планування та управлінської діяльності, рушійна сила кожної судової системи та передумова якості функціонування суду, що допомагає не стояти на місці та зосереджуватися на меті, ключових цінностях та постійному вдосконаленню. Зв’язки з громадськістю допомагають пов’язати суди з тими, кому вони слугують. Адміністрування судового бюджету є ключовою управлінською функцією, яка впливає на всі напрямки діяльності суду. Наступна компетенція – управління кадровими ресурсами, яка ієрархічно, і як показує практика судів із високим рівнем якості функціонування, пов’язана з професійним розвитком – освітою в галузі судочинства. І, насамкінець, управління інформаційними ресурсами суду, що не є самоціллю, але водночас є важливою, оскільки в разі правильного застосування допомагає судам виконувати свою роботу швидше, дешеве і краще.
Судові процедури
Нормами процесуального законодавства урегульовано діяльність суду щодо виконання його основної місії – відправлення правосуддя. Ними охоплено весь процес проходження справи, від подачі позовної заяви до винесення судового рішення. До апарату суду входять особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана із відправленням правосуддя (секретарі судового засідання, судові розпорядники). Діяльність окремих структурних підрозділів суду, наприклад, канцелярії, базується на нормах процесуального закону. Основою ефективного управління такими працівниками є знання окремих аспектів процесуальної діяльності, розуміння відмінностей між нормами різних процесів, та навички їх практичного застосовування. Велике значення має також моніторинг змін процесуального законодавства, оскільки від цього залежить правильність та своєчасність його застосування.
Адміністрування в суді
Основною місією судів є здійснення правосуддя, задля забезпечення захисту передбачених законом прав і інтересів людей. Але запорукою успішної реалізації цієї місії є приділення належної уваги іншим, досить важливим сферам діяльності. Налагодження ефективного функціонування канцелярії суду, ведення на належному рівні обліково-статистичної роботи, розгляд звернень і інформаційних запитів громадян, дотримання етичних стандартів в роботі, безперечно є суттєвим в досягненні кінцевої мети – реалізації основної місії суду. Судовий адміністратор має бути добре обізнаний із судовими процедурами і, незалежно від того, хто формально відповідальний за них, дбати про їх ефективний менеджмент.

Основою ефективного адміністрування в суді є наявність у судового адміністратора управлінських знань і навичок публічної діяльності. Їх опанування у поєднанні із стратегічним баченням, ефективним плануванням базовими юридичними знаннями та іншими компонентами дозволить стати справжнім лідером і стане запорукою ефективного управління в суді задля виконання його основної місії.
Стратегічне бачення планування та управлінська діяльність
Вміння бачити перспективи розвитку установи та на підставі цього планувати конкретні кроки по досягненню поставленої мети є стратегічним плануванням. Стратегічне планування та управління являє собою процес, пов'язаний з принципами, методами та інструментарієм. За його допомогою визначається: що, коли, і як, має робити кожен працівник суду протягом часу, на який цей план розраховано. Невід’ємним етапом в цьому процесі є трансформація бачення перспектив у плани та дії щодо їх реалізації.
Зв'язки з громадськістю
Невід’ємними складовими успішної реалізації основної місії суду є його доступність, відкритість. Розуміння громадянами судових процедур, безперечно сприяє оперативності і ефективності здійснення правосуддя. Запорукою цього є зворотній зв’язок між судом і громадянами, ефективна взаємодія із засобами масової інформації. Інструментом, що дозволяє налагодити відповідний мікроклімат в колективі і побудувати взаємодію суду з іншими інституціями громадянського суспільства, є комунікаційна стратегія, що включає в себе внутрішні і зовнішні компоненти. Належна організація її реалізації забезпечує довіру населення до суду і судової системи в цілому.
Управління бюджетними ресурсами суду
Однією з невід’ємних складових незалежності судів, зміцнення довіри та зростання авторитету суду в суспільстві є його належне матеріальне забезпечення. В цьому аспекті, завданнями судового адміністратора є: вірно визначити потреби матеріально-технічного забезпечення суду, сформулювати бюджетний запит, забезпечувати та контролювати його ефективне виконання.
Кадровий менеджмент суду
Задля реалізації основної місії суду потрібні компетентні, професійні, віддані фахівці, що володіють найсучаснішими знаннями і відзначаються етичною поведінкою.

Забезпечення ефективної кадрової політики апарату суду полягає у поєднанні правильного застосування норм права, що регулюють трудові правовідносини із знанням психологічних аспектів управлінської діяльності.
Професійний розвиток
Навчання, підготовка та постійне підвищення кваліфікації є одними з головних умов розвитку і руху вперед будь-якої установи. Зазначені чинники сприяють удосконаленню роботи та направлені не тільки на заповнення прогалин у знаннях, а й на ознайомлення із актуальними новинами у законодавстві та інноваційними підходами до вирішення поточних завдань.

Знання методологічних основ професійного розвитку дозволяє визначити структуру пов’язаних з цим заходів, сформувати план їх проведення, забезпечити та контролювати їх реалізацію.
Управління інформаційними ресурсами суду
Високий рівень впровадження інформаційних технологій в судах безперечно сприяє ефективному виконанню їх основної місії на більш високому рівні, дозволяє знизити навантаження в роботі, покращити прозорість роботи суду і довіру до нього громадян.

Автоматизація судочинства надає широкі можливості для реалізації на базі автоматизованої системи діловодства суду інноваційних підходів і ідей.

Рівень відповідальності судового адміністратора за її належне функціонування обумовлює прагнення до навчання базовим основам її роботи, та удосконаленням практичних навичок користувача.