asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство юстиції україни
Головне управління юстиції

у Дніпропетровській області
методичний посібникна тему:

«Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування»м. Дніпропетровськ

2012
Методичний посібник розроблений для працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань з метою підвищення правових знань та подальшого використання при здійсненні своїх функціональних обов’язків.З 01.01.2012 набрала чинність ст. 11 Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон), що стосується проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону спеціальна перевірка проводиться стосовно наступного переліку осіб (у тому числі щодо відомостей, поданих особисто), а саме:

1) Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;2) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;


3) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

4) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);


5) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;6) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;


7) члени Центральної виборчої комісії; посадові та службові особи інших органів державної влади.

Вищезазначені винятки зумовлені тим, що спеціальна перевірка даних осіб передбачена відповідними виборчими законами і зумовлена особливостями виборчого процесу, що істотно відрізняється від процедури призначення на посади.

Окрім того, у п. 1¹ Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 (надалі – Порядок), встановлено, що для цілей цього Порядку не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.
Суб’єкти проведення спеціальної перевірки:*Слова «крім випадків, установлених законом», зокрема, передбачають наявність випадків, коли суб’єктами проведення спеціальної перевірки є не керівник (заступник керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, а інші суб’єкти. Наприклад, стосовно кандидатів на суддівські посади таку спеціальну перевірку організовує Вища кваліфікаційна комісія суддів (ст.ст. 66-76 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів»).
У ч. 5 ст. 5 Закону встановлено, що спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є:

► органи прокуратури;

► спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України;

► спеціальні підрозділи податкової міліції;

► спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;

► спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

► підрозділи внутрішньої безпеки митних органів, якщо інше не передбачено законом.
Об’єктами перевірки є відомості, що становлять конфіденційну інформацію про особу, зокрема щодо:

→ притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

→ факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

→ достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

→ наявності в особи корпоративних прав;

→ стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Оскільки перед переліком стоїть слово «зокрема», слід вважати, що цей перелік не є вичерпним. Наприклад, об’єктами перевірки можуть бути також відомості про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, про зміну нею громадянства у минулому тощо.

Слід відмітити, що стосується осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, то згідно з ч. 2 ст. 21 Закону відомості про них, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.Як уже зазначалося раніше, порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування затверджений Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012.

Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.

Форма письмової згоди кандидата на проведення щодо нього спеціальної перевірки встановлена у Формі 1 до Порядку.
ЗГОДА

на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
     Я, _______________________________________________________________________________,

                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________________________________________

                                                                                            (дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою ______________________________________________

____________________________________________________________________________________

та фактично проживаю за адресою ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків* -

____________________________________________________________________________________

претендую на зайняття посади _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

____ ____________ 20__ р. ____________________

(підпис)

____________

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

Також, у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом. Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної в абзаці третьому цієї частини, може бути оскаржено до суду.

У п. 7 Порядку встановлений перелік органів, що проводять спеціальну перевірку, а саме:


1) Міністерство внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;
2) Міністерство юстиції України - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;
3) Державна податкова служба України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;


4) Міністерство охорони здоров'я України, відповідні органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;
5) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, відповідні органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:

→ письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

→ автобіографію;

→ копію документа, який посвідчує особу;

→ декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону;

→ копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

→ медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

→ копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

→ довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади (форма запиту встановлена у Формі 2 до Порядку). Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків. До запиту додаються копії документів, зазначених у ч. 4 цієї статті (ч. 5 ст. 11 Закону).
______________________________________________________

(найменування органу (підрозділу), до якого надсилається запит)

ЗАПИТ

про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» просимо подати до ________________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади

__________________________________________________________________________________

(державного органу) чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33, відомості про _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,

__________________________________________________________________________________

дата і місце народження,

__________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________________________

адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,

__________________________________________________________________________________.

місце роботи)


Додаток:

копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.
___________________________________________

(посада керівника органу державної влади

___________________________________________

(державного органу) чи органу місцевого

___________________________________________

самоврядування або іншої особи, яка направляє

___________________________________________

запит) __________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Слід відмітити, наказом Міністерства охорони здоров'я від 02.03.2012 № 147 затверджений Порядок проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, у п.3 вищевказаного порядку встановлено, що обов'язкові медичні огляди проходять особи, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі – особа). За результатами даних оглядів видається Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, заповнена за формою первинної облікової документації № 133/о, що затверджена цим наказом.

Згідно з п. 5 Порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування медичний огляд осіб проводиться в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, які мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством порядку та мають доступ до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).
Для проходження медичного огляду особа надає медичній комісії такі документи: 1) дві фотокартки розміром 3 х 4 см; 2) письмову згоду на обробку персональних даних (п. 8 Порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування).

У п. 9 вищевказаного порядку встановлено, що медичний огляд проводиться за наявності:

● паспорта громадянина України;

● довідки до акта огляду медико-санітарної експертної комісії у разі встановлення особі групи інвалідності;

● медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, форма № 122-2/о, заповненої згідно з додатком 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 94/6382.

● сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма № 140/о, згідно із зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».


ВАЖЛИВО ЗНАТИ!!! Медичний огляд осіб не проводиться:

▀ у разі подання неповного пакета документів, визначених п. 8 цього Порядку;

▀ у разі гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

▀ у разі інфекційного захворювання в заразному періоді;

▀ у разі алкогольного, наркологічного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських засобів.
Окрім того, наказом Міністерства охорони здоров'я від 02.03.2012 № 147 затверджена Інструкція щодо порядку заповнення облікової форми № 123-1/о «Картка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Відповідно до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі – Реєстр) Міністерством юстиції через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, а відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення – Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (надалі – територіальні органи Міністерства юстиції).

Згідно з п. 2.2 вищезазначеного положення підставою для внесення реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, є:

► електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили;

► завірена в установленому порядку паперова копія наказу про накладання або зняття дисциплінарного стягнення.

Слід відмітити, що нормами роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.02.2012 визначений порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

При проведенні спеціальної перевірки орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки надсилає до відповідного територіального органу Міністерства юстиції (за місцем майбутньої роботи кандидата) такі документи:При цьому, відомості з Реєстру у формі витягу надаються безоплатно територіальними органами Міністерства юстиції.

Так, згідно з абз. 2 п. 3.3 Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі надають безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, до якого додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється:

) державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

) правоохоронних органів – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.

Порядок проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5.

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації (як правило, це кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб), що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (ч. 5 ст. 63, ст. 167 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436- IV).
У п. 2 вищевказаного порядку встановлено, що перевірка наявності корпоративних прав проводиться:


Відповідно до п. 4 Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Пошук відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється за прізвищем, ім'ям та по батькові засновника (учасника) юридичної особи та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті (п. 5 вищевказаного порядку).

Окрім того, слід зазначати, що у додатку до Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав визначений Перелік організаційно-правових форм господарювання, щодо яких здійснюється спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав.Результати проведення спеціальної перевірки


У ч. 6 ст. 11 Закону закріплено, що інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що здійснював перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою, встановленою у Формі 3 до Порядку.
ДОВІДКА

про результати спеціальної перевірки відомостей щодо
___________________________________, який (яка) претендує на зайняття

(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________________________

(найменування посади та органу державної влади (державного органу)

__________________________________________________________________________________

чи органу місцевого самоврядування)
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33,

__________________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)

організовано проведення спеціальної перевірки відомостей про

__________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали,

__________________________________________________________________________________

дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,

__________________________________________________________________________________,

пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)

який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ____________________________________

__________________________________________________________________________________

та фактично проживає за адресою _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________.
Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів

__________________________________________________________________________________

(зазначаються в разі наявності)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.
Запити про надання відомостей про ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ____________________________________________________________________

(найменування органів (підрозділів)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.
Інформації, що перешкоджає зайняттю ______________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

__________________________________________________________________________________.

(не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)
___________________________________________

(посада керівника кадрової служби (іншого підрозділу)

___________________________________________

органу державної влади (державного органу)

___________________________________________

чи органу місцевого самоврядування) __________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

У абз. 1 п. 15 Порядку закріплено, що у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, відмовляє такому кандидату у призначенні (обранні) на посаду та протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.Реагування правоохоронних органів в даному випадку може означати, зокрема, порушення кримінальної справи стосовно претендента на посаду або інших осіб у разі виявленого підроблення документів, штампів, печаток, бланків, їх викрадення, привласнення, умисного пошкодження та в деяких інших випадках.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Органи (підрозділи), які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки надають йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень (п. 16 Порядку).

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей може бути оскаржено до суду.

Методичний посібник розроблений

спеціалістами відділу правової роботи,

правової освіти та кодифікації