asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 ... 19 20

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Дiвата груп"

36097419

69096 м. Запорiжжя вул. Сакко i Ванцеттi, буд.3

12.596243975321

ПЗНВIФ "Спiвдружнiсть-3"

22592656

48054 м. Днiпропетровськ вул. Благоєва, буд.31

0.012317330083

ТОВ "МД Холдинг"

34428120

04070 м. Київ вул. Григорiя Сковороди, буд. 21/16

9.503996334380

ТОВ "МД Iстейт"

32040854

49051 м. Днiпропетровськ вул. Байкальська, буд.1

23.714540153645

ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент"

33104302

04070 м. Київ вул. Григорiя Сковороди, буд.21/16

12.731856986780

ТОВ "МД Груп Днiпропетровськ"

33717794

49051 м. Днiпропетровськ вул. Байкальська, буд.1

41.317749538411

ТОВ КУА "Дельта "ПЗНВIФ Спiвдружнiсть-2"

22592656

48054 м. Днiпропетровськ вул. Благоєва, буд.31

0.123172508800

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Пурiк Сергiй Олександрович

СА 927281 03.12.1988 Хортицьким РВ УМВС України у Запорiзькiй обл.

0.000123172580

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 265 осiб. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 5 осiб. Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає. Фонд оплати працi у 2011 роцi склав 7176,1 тис. грн. Порiвняно з 2010 роком (5476,5 тис. грн.), фонд оплати працi у 2011 роцi збiльшився на 1699,6 грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента


6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пурiк Сергiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 927281 03.12.1998 Хортицьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "МД Холдинг", директор департаменту реалiзацiї металопродукцiї

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцiй, зокрема скликання засiдань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань наглядової ради. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Отримує винагороду визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до обiймаємої посади. Посадова особа обiймає посаду голови товариства ТОВ "МД Груп", яке знаходиться за адресою м. Днiпропетровськ, вул. Байкльська, буд.1. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - директор департаменту, голова товариства, голова Наглядової ради, заступинк виконавчого директора. В звiтному роцi голова наглядової ради не змiнювався. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "МД Холдинг"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 34428120 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi змiн у складi Наглядової ради Товариства не було, даний член Наглядової ради не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ КУА "Дельта "ПЗНВIФ Спiвдружнiсть-2"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 22592656 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi змiн у складi Наглядової ради Товариства не було, даний член Наглядової ради не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "МД Груп Днiпропетровськ"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 33717794 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi змiн у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не було, голова Ревiзiйної комiсiї Товариства не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "МД Iстейт"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 32040840 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь у проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi змiн у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не було, даний член Ревiзiйної комiсiї Товариства не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 33104302 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь у проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. В звiтному роцi змiн у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не було, даний член Ревiзiйної комiсiї Товариства не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гавриленко Сергiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 267971 02.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Армопром", директор

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Отримує винагороду визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до обiймаємої посади. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - директор, генеральний директор, голова правлiння. В звiтному роцi генеральний директор Товариства не змiнювався. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Володимир Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 238500 12.07.2000 Хортицьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Київ Секьюрiтi Груп", начальник фiнансового вiддiлу

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Отримує винагороду визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до обiймаємої посади. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "КБУ теплових мереж", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Промислова, буд.4/7. Загальний стаж роботи посадової особи складає 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник фiнансового вiддiлу, головний бухгалтер. В звiтному роцi головний бухгалтер Товариства не змiнювався. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Пурiк Сергiй Олександрович

СА 927281 03.12.1998 Хортицьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi

15.12.2006

1

0.00012317258

1

0

0

0

Член Наглядової ради

ТОВ "МД Холдинг"

д/н 34428120 д/н

15.12.2006

77160

9.50399633438

77160

0

0

0

Член Наглядової ради

ТОВ КУА "Дельта "ПЗНВIФ Спiвдружнiсть-2"

д/н 22592656 д/н

15.12.2006

1000

0.12317258080

1000

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

ТОВ "МД Груп Днiпропетровськ"

д/н 33717794 д/н

15.12.2006

335446

41.31774953841

335446

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

ТОВ "МД Iстейт"

д/н 32040840 д/н

15.12.2006

192531

23.71454015365

192531

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент"

д/н 33104302 д/н

15.12.2006

103366

12.73185698678

103366

0

0

0

Генеральний директор

Гавриленко Сергiй Олександрович

АК 267971 02.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0

0.00000000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Ткаченко Володимир Олексiйович

СВ 238500 12.07.2000 Хортицьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

709504

87.39143876660

709504

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.<< предыдущая страница   следующая страница >>