asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

4. ПРАВА КЕРІВНИКА
4.1. Керівник має право:

діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях;

розпоряджатися майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства;

укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України;

надавати доручення;

відкривати в банках розрахункові рахунки;

розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством;

накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства;

у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників товариства;

розв'язувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції Керівника;

використовувати автомобіль товариства для виконання службових обов'язків.
4.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства.

Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення працівників.
4.3. При укладанні трудових договорів з працівниками товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені статутом товариства.
4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, статутом товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Керівник несе особисту відповідальність за діяльність товариства.
5.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.
5.3. Спори між сторонами розв'язуються у порядку, установленому чинним законодавством.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.

Обґрунтовані пропозиції сторін ураховуються шляхом унесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У разі значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, зокрема пов'язаних з переходом до ринкової економіки, кожна сторона має право порушувати перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.
6.2. Цей контракт припиняється:

після закінчення строку дії контракту;

за згодою сторін;

з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;

у разі незадовільних результатів атестації Керівника;

з інших підстав, передбачених законодавством.
6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Вищого органу товариства (або органу приватизації) до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків, покладених на нього згідно з пунктом 2.2 цього контракту або передбачених додатковими угодами до контракту;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом (одноразовим грубим порушенням уважається невиконання вимог абзацу 14 підпункту 2.2.2, підпунктів 2.2.4, 2.2.6, абзацу 3 підпункту 2.2.14 та підпункту 2.2.17 цього контракту), що призвело до негативних наслідків для товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет товариства);

в) якщо Керівник приховує інформацію про об'єкти незавершеного будівництва, які підлягають приватизації;

г) за результатами розгляду комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств відповідно до Положення про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ, затвердженого наказом ФДМУ від 10.04.2000 N 745 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2000 за N 342/4563, а також за зверненнями _____________________ обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади та за рішенням органів судової влади;

ґ) при невиконанні керівником більше ніж трьох показників фінансового плану або додатка 1 до цього контракту протягом року;

д) за рішенням загальних зборів акціонерів товариства;

е) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії у разі:

а) систематичного невиконання Вищим органом товариства обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;

б) втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності товариства;

в) хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.
6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту "в" пункту 6.4 встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат Керівника, обчислених за останні три місяці;

інші виплати, передбачені чинним законодавством України.
6.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
6.8. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово наглядову раду ВАТ та Вищий орган товариства за два місяці.

За цей період Керівник повинен представити нову кандидатуру на посаду керівника виконавчого органу ВАТ або передати керівництво справами ВАТ першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд до Вищого органу товариства разом із заявою про звільнення або переведення та протоколом засідання наглядової ради товариства про заміну керівника виконавчого органу ВАТ.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ
7.1. Цей контракт діє:

з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року.
7.2. Сторони можуть передбачати в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, якщо:

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо).

Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.

Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.
7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.
7.5. Попередній контракт з керівником виконавчого органу ВАТ втрачає чинність з дня підписання цього контракту.
7.6. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
7.7. При виконанні умов цього контракту термін його дії продовжується додатковими угодами на один рік. Загальний строк дії цього контракту не може перевищувати п'яти років. По закінченні цього терміну може укладатися новий контракт.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
8.1. Відомості про товариство:

Найменування ________________________________________________________________________

Місцезнаходження _____________________________________________________________________

Банківський рахунок ____________________________________________________________________

в ____________________________________________________________________________________
8.2. Відомості про Керівника:

Місце проживання _____________________________________________________________________

Домашній телефон ____________________________________________________________________

Службовий телефон ___________________________________________________________________

Паспорт, серія ________, N _______, виданий "___" ____________ 199_ р.

ким __________________________________________________________________________________

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг:

_____________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців та інше)
8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Вищий орган товариства

_________________________

_________________________

_________________________

(підпис)

Керівник

_________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________

(підпис)

"___" ____________ 200_ р.
М. П.

"___" ____________ 200_ р.
М. П.


ПОГОДЖЕНО:


Галузеве міністерство (комітет):

____________________________

(підпис)

Місцевий орган виконавчої влади:

_____________________________

(підпис)

"___" ____________ 200_ р.
М. П.

"___" ____________ 200_ р.
М. П.


Директор Департаменту стратегії управління

та обліку корпоративних прав держави

______________________________________


Додаток 1

до Типової форми контракту з керівником виконавчого

органу відкритого акціонерного товариства
ПОКАЗНИКИ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І ПРИБУТКУ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ УКЛАДАННІ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1. _______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який призначається керівником виконавчого органу ВАТ "______________________________________", зобов'язується організувати роботу товариства з метою досягнення таких результатів:
1.1. Основними показниками ефективності використання майна та прибутку товариства визначаються:


Показники

Попередній рік

Поточний рік

Плановий рік

Усього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.
1. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.2. Валовий прибуток, тис. грн.3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.4. Чистий прибуток, тис. грн.5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, %6. Коефіцієнт рентабельності активів7. Рівень зносу основних виробничих фондів, %
1.2. За згодою сторін можуть установлюватись додаткові показники ефективності використання майна та прибутку товариства.
1.3. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку виробництва і випуск таких видів продукції:

___________________________________________ до ____________ 200_ р.
1.4. Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких заходів:

_____________________________________________________________________________________

(зазначити заходи, умови і терміни їх здійснення)
2. Цей додаток є невід'ємною частиною контракту від "___" ____________ 200_ р. N _____
3. Підписи сторін:


Вищий орган товариства

___________________________

___________________________

___________________________

(підпис)

Керівник

___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________

(підпис)

"___" ____________ 200_ р.
М. П.

"___" ____________ 200_ р.
М. П.


ПОГОДЖЕНО:


Галузеве міністерство (комітет):

_____________________________

(підпис)

Органи місцевої виконавчої влади:

_______________________________

(підпис)

"___" ____________ 200_ р.
М. П.

"___" ____________ 200_ р.
М. П.Додаток 2

до Типової форми контракту з керівником виконавчого

органу відкритого акціонерного товариства


<< предыдущая страница   следующая страница >>