asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

^ 10.показники, що характеризують стан товарних запасів

Використовують такі показники:

 • Натуральні (кг, тонн, од)

 • Вартісні (у поточних або порівняних цінах)

 • Відносні(рівень товарних запасів у днях обороту, час обігу-визначається тривалість перебування товарів у вигляді товарного запасу характеризує час для повного оновлення) Д=ТВ/ТОодн.

 • Швидкість обороту характеризує, скільки разів протягом певного періоду поновлюються товарні запаси К=ТО/ТЗ

^ 11.Фактори що визначають стан і розміри та швидкість обороту товарних запасів.

Динаміка товарних запасів та час обертання товарів складаються під впливом великої кількості факторів:

1) зовнішні:

- кон’юнктура споживчого ринку;

- рівномірність та стійкість споживання окремих товарів;

- ритмічність виробництва окремих товарів;

- стан конкуренції на ринку товарних ресурсів;

- добросовісність постачальників щодо виконання договорів поставки товарних ресурсів, стан дисципліни поставок;

- рівень інфляційних очікувань;

2) внутрішні:

- місцезнаходження торговельного підприємства;

- обсяг товарообігу торгового підприємства;

- спеціалізація підприємства та структура товарообігу;

- організація та частота завозу товарів;

- площа торговельного залу та форма торговельного обслуговування;

- стан складського господарства;

- організація комерційної роботи;

- фінансове становище підприємства.
^ 12Методи нормування і планування товарних запасів

Мета нормування товар.запасів- визначення оптимальних розмірів для забезпечення планового обсягу товарообороту, створення необхідних матеріальних передумов для ритмічного та безперебійного продажу товарів при найменших витратах на їх формування та зберігання.

Метод нормування:

 • Економіко статистичний

 • Метод експертних оцінок

 • Метод економічних розрахунків(розробку по товарного нормативу за окремими видами характеру)

 • Економіко математичний метод(трудовий метод кореляційно-регресивного аналізу)

 • Техніко економічних розрахунків, цей метод застосовують на практиці, включає в себе наступні елементи(торговий запас, робочий запас, запас на одноденну продукцію, запас на час приймання та підготовки товару до продажу, страховий запас)

^ 13.поняття товарного забезпечення обороту та порядок його формування.

Необхідною умовою забезпечення процесу реалізації товарів, виконання розроблених планів товарообігу є формування товарного забезпечення обороту підприємства.

^ Товарне забезпечення обороту – це підпорядкована генеральній меті торговельного підприємства діяльність із закупівлі та доставки на підприємство товарних ресурсів необхідного обсягу, асортименту та якості.

Головною метою формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства є створення умов для реалізації генеральної мети діяльності підприємства на ринку, виконання розроблених планів товарообігу та прибутку.

Завдання формування товарного забезпечення обороту:

-                          забезпечення стабільного та ритмічного надходження  товарів на торговельне підприємство;

-                          забезпечення відповідності обсягу та структури закупівлі товарів обсягу та структурі споживчого попиту;

-                          забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства щодо асортименту, якості та цін товарної продукції;

-                          мінімізація сукупних витрат на формування, транспортування, зберігання товарних ресурсів;

-                          забезпечення необхідної ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів. 

 
^ 14.Характеристика трудових ресурсів ТП та задачі управління ними.

Трудові ресурси(персонал)- сукупність осіб, що працюють на певному п-стві і вкладають свою працю фізичні та розумові здібності, знання та навички, проведення фінансово-господарської д-сті п-ства, реалізацію його статутних завдань.

^ 15.продуктивність праці робітників ТП: методи оцінки та резерви зростання.

Продуктивність праці- результат праці, отриманий на одиницю витрат пов’язаних з використанням персоналу.

Визначається показниками:

 • виробіток = результат праці : затрати праці

 • трудомісткість= затрати праці: результат праці

результат праці( обсяг товарообороту; обсяг наданих послуг;обсяг прибутку; к-сть покупців)

затрати( чисельність працівників по п-ству та за окремими категоріями; відпрацьований фонд робочого часу; витрати на оплату праці; сукупні витрати на отримання персоналу)

найважливішим показником є виробіток, який визначається П=ТО:Ч

^ 16.організація матеріального стимулювання праці робітників ТП

Матеріальне стимулювання в торгівлі передбачає оплату праці відповідно до діючого законодавства, в розмірі визначеному посадовими окладами, ставками, надбавками, преміями.

Етапи розробки системи матеріального стимулювання:

 • вибір форми та системи організації заробітної платні

 • обґрунтування тарифних ставок та окладів

 • формування системи додаткового стимулювання праці

при відрядній формі оплата проводиться за нормами і розцінками, встановленими згідно розряду робіт, включає:

 • пряма відрядна система(заробіток залежить від кількості проданих товарів встановлених розцінок)

 • непряма відрядна( заробіток залежить не від особистого виробітку.а від результатів праці працівників що ним обслуговуються)

 • відрядна прогресивна( передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановлених норм за звичайними розцінками, а понад норму-за підвищеними)

 • відрядно преміальна( складається з відрядного заробітку та премії за досягнуті результати які заохочуються)

 • акордна(встановлюється не за окремими операціями, а на весь комплекс робіт з визначеним строком виконання(вантажно-розвантажувальні роботи)

 • ЗП за погодинною формою нараховується за урочний час згідно з тарифною ставкою (погодинно, денною, місячною)

Система додаткового стимулювання

 • Система преміювання за поточні результати та окремі досягнення( показники преміювання,умови преміювання,розміри та шкали преміювання, коло робітників що преміюються

 • Доплата за надбавки(доплати-грошові виплати)(доплата-за к-сть, надбавка за якість)

17.стратегія управління персоналом ТП

Основною метою управління персоналом є забезпечення мінімізації витрат на його формування та утримання та мінімізація результатів від його використання

^ 18.поняття та склад основних фондів ТП

Основні фонди – засоби праці, які використовуються в процесі виробництва тривалий час (впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх введення до експлуатації), зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлений продукт поступово по мірі використання.

Класифікація(склад):

*За характером використання виділяють такі:

 • основні виробничі фонди основного виду діяльності підприємства;

 • невиробничі основні фонди (житлово-комунальне господарство, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок і туризм тощо).

*За цільовим призначенням виділяють наступні групи основних фондів(будівлі; споруди; передавальні пристрої; машини та устаткування; транспортні засоби; виробничий інвентар; господарський інвентар;)

*Залежно від участі у виробничому процесі( пасивні.активні)

*За джерелами фінансування6

-(внесені до статутного фонду підприємства його засновниками (передані в порядку оплати акцій);

- придбані протягом діяльності підприємства за рахунок власних коштів;

- придбані за рахунок довгострокових кредитів банків;

- безкоштовно отримані.
^ 19оцінка і відтворення основних фондів

Усі ОФ що знаходяться у розпорядження п-ства не залежно від порядку їх формування а також сукупність його обігових фондів (сировина, паливо, матеріали) називається-матеріальнотехнічною базою п-ства.

Оцінка ОФ проводиться в натуральному та вартісному вимірах.

Види вартості:

 • первісна( фактична собівартість ОФ в обсязі грошових коштів, оплачених для придбання або їх створення та введення в дію)(витрати на доставку, та монтаж, страхування)

 • відновлювана(вартість їх відновлення в сучасних умовах за теперішніми цінами)

 • залишкова( реальна вартість ОФ яку ще не принесено на вартість виробленої продукції або наданих послуг)(кількісно = різниці первісної вартості і сумі накопиченого зносу)

Варіанти оцінки(бухгалтерська залишкова вартість, яка враховує вплив на вартість ОФ чинного механізму амортизації; реальна залишкова вартість – яка враховує реальну втрату споживчої вартості, внаслідок фізичного і морального зносу)

20.методика аналізу стану та ефективності використання ОЗ

Етапи аналізу:

 • аналіз обсягів та динаміки ОЗ( визначення темпів росту та приросту,)

 • Аналіз стану та складу ОЗ( визначається частка виробничих і невиробничих засобів, в загальному обсязі активної і пасивної частки власних і орендованих засобі що використовуються)

 • Аналіз ступеня зносу( коефіцієнт зносу ОЗ= сума зносу:первісна вартість ОЗ; коефіцієнт придатності= залишкова вартість: первісна вартість ОЗ; ступінь придатності ОЗ для подального використання= фактична тривалість експлуатації:нормативна тривалість)

 • Аналіз інтенсивності відновлення( оновлення ОЗ= вартістьОЗ введених за період:вартість ОЗ на кінець аналітичного періоду; коефіцієнт вибуття ОЗ= вартість Оз що вибули з експлуатації протягом аналітичного періоду: вартість ОЗ на початок аналітичного періоду; швидкість оновлення=1: коеф.оновлення)

 • Аналіз ефективності використання ОЗ( фондовіддача= обсяг товарообороту: середня вартість ОЗ; доходовіддача = доходи від усіх видів д-сті: середня вартість ОЗ; фондоємність товарообороту= 1: фондовіддача; прибутковість= прибуток: середня вартість ОЗ; фондоозброєність праці= середня вартість ОЗ: середньооблікова чисельність)

 • Соціальні показники оцінки ефективності ОЗ( товаровіддача торговельної площі=обсяг товарообороту:обсяг торговельної площі у м2; віддача складської площі= обсяг складського обсягу: обсяг складської площі; коефіцієнт використання складського об’єкту= середній обсяг зберігання товар.запасів м3: нормативна ємкість м3)

^ 21. Механізм управління ОЗ

 • Визначення розміру потреби в прирості ОЗ

 • Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази п-ства(тех.оснащення, складське господарство)

 • Вибір форми задоволення потреб в ОЗ (придбання, будівництво, оперативний і фінансовий лізинг)

 • Обґрунтування ремонтної політики п-ства (поточний ремонт спрямований на усунення дрібних неполадок, капітальний рем)

 • Оптимізація строків експлуатації ОЗ( оптимальний термін експлуатації, термін в якому забезпечується максимізація нагромадження коштів для відновлення ОЗ за рах.амортизації відрахувань з урахуванням обсягів їх використання та проведення ремонтних робіт)


^ 22.економічна природа поточних витрат та витрат обігу ТП їх класиф.

За економічною сутністю поточні витрати торговельного підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

^ Залежно від напрямків діяльності, які здійснює торговельне підприємство, в складі його поточних витрат виділяють:

- витрати обігу

- собівартість робіт (послуг) виробничого характеру, наданих на сторону;

- собівартість продукції, що виробляється;

- витрати на проведення позареалізаційних операцій (здача майна в оренду, здійснення фінансових інвестицій тощо).

Витрат обігу у складі витрат торговельного підприємства посідають переважне місце. Вони становлять сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення процесу реалізації товарів, що виражені в грошовій формі, тобто є за своєю суттю собівартістю послуг торговельного підприємства щодо доведення товарів від виробника до споживача та зміною форм вартості (перетворення товарів на гроші).

 

^ Класифікація витрат торговельного підприємства може бути проведена за різними ознаками:

І. За економічним характером витрат виділяють:

-          матеріальні витрати;

-          витрати на оплату праці;

-          відрахування на соціальні заходи;

-          амортизація ОЗ і нематеріальних активів;

-          інші витрати.

 ІІ. З метою обліку і планування використовують єдину номенклатуру витрат обігу, в якій виділяють такі статті витрат:

-          витрати на перевезення;

-          витрати на оплату праці;

-          витрати на оренду і утримання ОЗ;

-          амортизаційні відрахування;

-          витрати на поточний ремонт ОЗ;

-          знос та утримання МШП;

-          витрати на паливо, газ та електроенергію для виробничих потреб;

-          витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів;

-          витрати на рекламу;

-          відсотки за кредит;

-          втрати товарів в межах норм природного вибуття;

-          витрати на тару;

-          відрахування на соціальні заходи;

-          витрати на обов’язкове страхування майна

-          інші витрати.

 ІІІ. За характером віднесення витрат на об’єкти калькулювання:(прямі витрати;непрямі витрати (амортизація, оренда, управлінські витрати).

 ІV. За ознакою еластичності, тобто в залежності від обсягу товарообігу:( -          умовно-постійні;змінні)

5 за ступенем однорідності:( -однорідні(ЗП, % за кредит) -компдлексні(витрати на збут))

6За джерелами фінансування поточні витрати розподіляються так:

1) поточні витрати, що відносяться на собівартість продукції (витрати обігу):

-          знос МШП;

-          вартість палива, енергії, води;

-          втрати від нестачі товарів в межах норм природного вибуття;

-          оплата робіт і послуг виробничого характеру, що виконуються сторонніми підприємствами;

-          амортизаційні відрахування на повне відновлення ОЗ і нематеріальних активів;

-          витрати на поточний ремонт ОЗ;

-          витрати на оренду;

-          витрати на страхування майна;

-          витрати на оплату праці;

-          відсотки за користування кредитом;

 2) витрати, що фінансуються за рахунок чистого прибутку:

-          оплата палива, енергії, води понад встановлені ліміти;

-          втрати від зниження ціни товарів;

-          витрати на придбання і модернізацію устаткування;

-          додаткове матеріальне стимулювання робітників;

-          дивіденди власникам підприємства;

-          відсотки за прострочені кредити.<< предыдущая страница   следующая страница >>