asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6

Інтелектуальна сфера. Дитина виділяється гостротою мислення, спострежливістю, винятковою пам’яттю, виявляє різнобічну допитливість, часто з головою занурюється у роздуми, з охотою і легко навчається, вирізняється вмінням послідовно і логічно викладати думки, демонструє здібності у практичному застосуванні знань, знає багато того, що недоступне для розуміння одноліткам.

^ Сфера академічних досягнень. Читання: дитина багато і часто читає, використовує багатий словниковий запас і складні синтаксичні конструкції; розуміє і швидко запам”ятовує все, що їй читають; здатна довго утримувать у пам”яті символи і букви; демонструє вміння читати. Математика: дитина виявляє інтерес до обчислень, вимірів, виявляє незвичайне для свого віку розуміння математичних відношень, демонструє легкість у сприйнятті і запам”ятовуванні математичних символів; часто використовує математичні навички і поняття в процесі занять, які не стосуються математики. Природознавство: дитина уважна до предметів і явищ; виявляє інтерес або виняткові здібності до класифікації; може довго концентрувати увагу на предметах, пов’язаних з природою; часто задають питання про походження або функції предметів; демонструє випереджаючий вік розуміння причинно-наслідкових зв’язків; добре запам’ятовує абстрактні поняття .

Творчість. Дитина допитлива; демонструє високий енергетичний рівень; знаходить свій спосіб розв’язання; продукує багато ідей.

^ Спілкування і лідерство. Дитина легко пристосовується до нових ситуацій; в оточенні посторонніх людей зберігає впевненість у собі; має тенденцію керувати іграми і заняттями інших; з легкістю спілкується і з однолітками, і з дорослими; приймає на себе відповідальність; інші діти часто звертаються за порадою і допомогою.

^ Сфера художньої діяльності. Дитина виявляє особливий інтерес до візуальної інформації; багато часу тратить на малювання і ліпку; серйозно ставиться до художніх занять, занять музикою, співами.

^ Рухова сфера. Дитина виявляє інтерес до діяльності, яка потребує точної моторики; володіє гарною зорово-моторною координацією; любить рух; прекрасно утримує рівновагу при виконанні фізичних вправ; для свого віку мають відмінну силу.

Крім спостереження за вище названими параметрами існують інші способи виявлення обдарованості:

  • опитування батьків;

  • бланки оцінки талановитості, які заповнюються як вчителями, так і батьками. Вони містять запитання, які з’ясовують особливості когнитивних процесів і вмінь дітей: “Чи часто фантазує?”, “Чи використовує засоби виразноcті мови при спілкуванні?”, “Як швидко дитина здатна запам’ятати матеріал?” та ін.

  • критеріально-орієнтовані тести, в яких акцент робиться не на констатації результату, а на тому, що дитина знає і вміє насьогодні.

На тих, хто працює з дітьми, визначає обдарованість на ранніх її проявах, лежить велика відповідальність. Ця робота потребує не лише спеціальних знань, але й досконалого володіння сучасними діагностичними методиками. Пошук і виявлення обдарованих дітей передбачають визначення рівня обдарованості за певними методиками з обов’язковою участю практичних психологів, педагогів, батьків, використанням не тільки тестових методик, але й методів спостереження, опитувальників поведінки та аналізу продуктів діяльності вихованців.

Виявлення обдарованих і талановитих дітей досить довготривалий процес, пов’язаний з динамікою розвитку дитини. Здійснення його неможливе шляхом лише одноразової процедури. Важливо правильно підібрати методики виявлення здібностей та в процесі навчання спостерігати за успіхами дітей.

Частіше першими обдарованість дитини помічають в сім’ї. Спостереження підтверджують, що діти часто приховують свої здібності, якщо референтні дорослі не цінують їх належним чином. Трапляються випадки, коли обдарованість залишається не поміченою, а інколи батьки просто не погоджуються з тим, що їх дитину вважають обдарованою. Багато батьків просто не готові виховувати обдаровану дитину. А в деяких випадках батьки бачать обдарованість там, де її не існує. Процес виявлення обдарованих дітей серед дошкільників школи раннього творчого розвитку проходить в декілька етапів.

На першому етапі проводиться анкетування батьків та близьких родичів з метою збору інформації про успіхи дітей у певній діяльності. Отримана інформація аналізується психологом, педагогами.

На другому етапі відбувається безпосередньо діагностика творчого потенціалу дитини. Звичайно, обдаровані діти не схожі один на одного і потребують посиленої уваги з боку спеціалістів. Доцільно використовувати комплексну діагностику, яка включає в себе ряд оціночних процедур, в тому числі, групове та індивідуальне тестування, рекомендації педагогів та батьків. Дітей обдарованих у інтелектуальній сфері вирізняє спостережливість, надзвичайна пам’ять, добре розвинені мислительні процеси. Такі діти знають набагато більше від однолітків, вміють чітко висловити власні думки.

Діти обдаровані у сфері спілкування та лідерства відзначаються ініціативністю, впевнено почуваються серед однолітків та дорослих. Якщо у дитини переважають художні здібності, вона виявляє схильність до малювання чи музики, психологічне тестування спрямовується на оцінку ступеня емоційної стійкості і рівня нейротизму, оскільки ці діти часто відрізняються від інших високою вразливістю і вимагають особливої уваги з боку дорослих. Для дітей з творчим мислення характерна розкутість поведінки, здатність знаходити нестандартні рішення. Обдарованість дітей у руховій сфері виявляється у високому ступені їх психо-моторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, витривалості.

Метою діагностики потенційно обдарованих дітей є створення умов для проведення змістовної розвивальної системи навчання, надання рекомендацій для педагогів і батьків, тому на третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль виконують педагоги. Вони покликані розвинути й поглибити творчі здібності кожної дитини, максимально сприяти розвитку кожної особистості.

Обдаровані діти відрізняються підвищеною вразливістю і чутливістю до оточуючого. В порівнянні з дітьми, які мають середні здібності, вони гостріше реагують на неправильне відношення до них, одноманітне оточення. Для них характерні невідповідність між конкретними досягненнями та потенційними можливостями. Багато дітей виявляють високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а в декількох. Кожна дитина потребує індивідуального підходу.

Отже, модель «Обдарованість» можна зобразити так:


Інтелектуальні здібності
Обдарованість

Творчий потенціал


Психофізіологічні властивості


Світоглядні цінності

Пізнавальний інтерес;

- ерудиція;

- нестандартність мислення;

- здатність до абстрагування;

- діалектичне бачення;

- багата лексика


- Ініціативність;

- оригінальність;

цілеспрямованість

- наполегливість;

- допитливість;

- самоаналіз;

- неординарність підходів


- Високий рівень національної свідомості, духовної культури;

- почуття відповідальності;

- активність;

- загальнолюдські якості


Інтуїтивність;

- чуттєве сприяння;

- природні потреби в розумовій праці;

- природні задатки
^ Чинники, що впливають на формування творчої особистості

Мотивація (пізнавальна активність, спрямована на осмислення життя)


Здатність до критичного аналізу


Самооцінка (залежить від глибини пізнання)


Дисципліна (необхідність спрямувати свої зусилля в потрібне русло)


ЦілеспрямованістьЗдатність правильно формувати проблему
Творча особистість


Концентрація уваги


Впевненість

у собі


Оптимізм

Високі естетичні, морально-естетичні, загальнолюдські цінності
Образність мислення

Гнучкість мислення


Толерантність


^ Виявлення обдарованих та здібних дітей

Під час проведення діагностики обдарованості молодшого школяра необхідно дотриматись принципів виявлення обдарованих дітей:

 комплексний характер оцінювання різних аспектів поведінки та діяльності;

 тривалість ідентифікації;

 аналіз дій дитини у тих сферах діяльності, що максимально відповідають її нахилам і здібностям;

 використання тестів та тренінгових методик;

 переважна опора на сучасні методи діагностики.

^ Три групи особистісних характеристик інтелектуально-творчого потенціалу дитини (за О.Савенковим):

інтерактивні особистісні характеристики (допитливість, надчутливість до проблем, словниковий запас, здатність до оцінювання);

характеристики сфери розумового розвитку (оригінальність мислення, гнучкість мислення, продуктивність мислення, класифікація і категоризація, висока концентрація уваги, пам’ять);

характеристика сфери особистого розвитку (захопленість завданням, перфекціонізм – прагнення догодити продукт будь-якої своєї діяльності відповідно до найвищих вимог, нонконформізм - прагнення протистояти думці більшості, лідерство, змагальність, широта інтересів, гумор).

Отже, система психічних характеристик складає основу особистісного потенціалу дитини, її обдарованості.

Спираючись на особистісні характеристики інтелектуально-творчого потенціалу, ми вважаємо, що виявляючи обдарованих і здібних дітей, необхідно відстежувати і вивчати такі характерні особливості:

 інтелект;

 креативність;

 соціальна компетентність;

 психологічні здібності;

 не когнітивні особливості характеристики (використання опитувальників);

 характеристики шкільного і сімейного оточення;

 досягнення, захоплення.
Категорії та сфери обдарованості учнів

У новій політичній ситуації, що складалась в Україні, спостережується дві тенденції, що переважають: по-перше, відродження національної свідомості, української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге, прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство.

Процеси перебудови в Україні обумовили нові тенденції в розвитку освіти. Потреба суспільства в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, відродження духовності і викликали необхідність появи нових концепцій та інших закладів освіти.

Центром концепції розвитку навчальних закладів нового типу є творча особистість, робота з тими дітьми, які виділяються насамперед підвищеним рівнем розумового розвитку.

Загальна розумова обдарованість викликає найбільший і цілком зрозумілий інтерес у нашій країні. Іноді цих дітей ми називаємо обдарованими дітьми.

Обдаровані діти - це діти, які різко виділяються із середовища ровесників розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.

Часто у спілкуванні можна почути словосполучення «талановитий, обдарований учень». Іноді ці слова вживають як синоніми, але ці поняття не слід ототожнювати.

Обдарованість – це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів у одному або декількох видах діяльності, що є цінним для суспільства. Ця якість формується і виявляється в діяльності.

Талановитий — це той, хто має дуже високий рівень здібностей до якої-небудь спеціальної діяльності (музичної, художньої, літера­турної, технічної, спортивної), причому ці здібності вже значною мі­рою встигли реалізуватися в конкретних суспільне значущих про­цесах. Крім того, в цей термін, звісно, вкладають ще дві ознаки: на­явність виявленого творчого елемента і домінування природжених якостей.

Існують три категорії обдарованих дітей (за М. С. Лейтесом):

  • з ранньою розумовою реалізацією;

  • з прискореним розумовим розвитком;

  • з прискореними ознаками нестандартних здібностей


Обдаровані діти

Категорії обдарованих дітей (за М.С.Лейтесом)

Категорії обдарованих дітей (за М.С.Лейтесом)
Категорії обдарованих дітей (за М.С.Лейтесом)


Сфери

обдарованості дітей

Учні з ранньою розумовою реалізацією

ІнтелектуальнаАкадемічні досягнення


Учні з прискореним розумовим розвитком

Творчість (креативність)

Учні з ранньою розумовою реалізацією — це учні, у яких за зви­чайного рівня інтелекту спостерігаються особливі «тяжіння», інте­рес до якого-небудь окремого навчального предмета (до якої-небудь галузі науки чи техніки). Такий учень (нерідко, починаючи з серед­ніх класів) пристрасно захоплюється математикою, фізикою, біологією чи мовою, літературою, історією.

^ Учні з прискореним розумовим розвитком — це учні, які за од­накових умов різко виділяються високим рівнем інтелекту, особли­во вони бувають помітними в молодших класах. Заданими психоло­гів, прискорений розвиток інтелекту завжди пов'язаний із великою розумовою активністю, з високою пізнавальною потребою.

Зі «свого» предмета така дитина, значно випереджаючи ровес­ників, може виділятись легкістю, з якою їй дається специфіка ма­теріалу, поглибленістю інтересу. Уроки з інших предметів можуть їх обтяжувати.

^ Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей не виді­ляються своїми розумовими особливостями, не випереджають ро­весників у загальному розвитку інтелекту і не виявляють яскравих успіхів із того чи іншого навчального предмета, але відрізняються особливими якостями окремих психологічних процесів (надзви­чайна пам'ять щодо певних об'єктів, багатство уяви або здатність до спостереження).

Серед таких школярів зустрічаються учні з нелегким характе­ром, незалежні, уперті, недостатньо контактні.

Обдаровані діти виявляються найяскравіше в таких сферах ді­яльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості (креативності), комунікації та лідерстві, в різних видах діяльності та руховій сфері.

1. Інтелектуальна сфера.

Обдарована дитина відрізняється гарною пам'яттю, жвавим мис­ленням, допитливістю, добре розв'язує задачі, зв'язано викладає свої думки, може мати здібності практично застосувати знання.

  1. Сфера академічних досягнень — це успіхи в опануванні читання, математики, природознавства.
  1. Творчість (креативність).

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність, висловлює оригінальні ідеї.

4. Спілкування.

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з до­рослими та однолітками, виявляє лідерство в іграх та заняттях із дітьми, ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

5. Сфера художньої діяльності.

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоп­люється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригіналь­ністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодії, із задо­воленням співає, намагається створювати музику.

6. Рухова сфера.

Дрібна і точна моторика, чітка зорова-моторна координація, ши­рокий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.


<< предыдущая страница   следующая страница >>