asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

Р о з д і л IV

^ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕКСтаття 12. Створення бібліотек

Бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних,
національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства
згідно з соціальними нормативами, встановленими відповідними
органами державної влади.

Бібліотеки можуть створюватися на основі усіх форм власності,
передбачених законами України. Засновниками бібліотек можуть бути
органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
самоврядні організації, фізичні та юридичні особи, у тому числі
іноземні, в порядку, передбаченому законом.

Бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати
у складі підприємства, установи або організації.
{ Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону
N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }
Бібліотека діє на основі статуту (положення), що
затверджується її засновником (засновниками). У статуті
(положенні) бібліотеки визначаються її статус, форма власності,
джерела фінансування, вид і профіль діяльності.

Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек

Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності
проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону.

{ Стаття 13 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від
21.05.2009 }Стаття 14. Реорганізація та приватизація бібліотек

Реорганізація бібліотек здійснюється відповідно до
законодавства України.

Бібліотеки, що є юридичними особами, не підлягають
приватизації.

У разі приватизації будівель, споруд, приміщень, в яких
розміщені бібліотеки, що є у державній або комунальній власності,
та відмови нового власника надавати в користування займані
бібліотеками будівлі, споруди, приміщення органи, що приймають
рішення про приватизацію цих будівель, споруд, приміщень,
забезпечують бібліотеки будівлями, спорудами, приміщеннями,
збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими
приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів
бібліотек і зберігання бібліотечних фондів.

У разі приватизації майна юридичної особи, в складі якої
перебуває бібліотека, одночасно з зазначеним майном можуть бути
приватизовані бібліотечні фонди та майно, необхідне для її
діяльності, за наявності зобов'язання нового власника продовжити
подальше функціонування бібліотеки протягом десяти років. У разі
відсутності такого зобов'язання зазначене майно не підлягає
приватизації, а рішення щодо подальшого його використання
приймається відповідно до законодавства.

Стаття 15. Ліквідація бібліотек

Бібліотеки ліквідуються за рішенням:

власника;

засновника - за згодою власника;

в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі ліквідації державних та комунальних підприємств,
установ, організацій, у складі яких перебувають бібліотеки,
бібліотечні фонди та майно, необхідне для діяльності бібліотеки,
передаються до бібліотек, що є у державній та комунальній
власності, згідно з рішенням відповідних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.

Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у
державній та комунальній власності, визначається відповідними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за
погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері культури.
Р о з д і л V

^ БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИСтаття 16. Бібліотечні фонди

Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу
користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане
зібрання документів.

Державний бібліотечний фонд України складається з фондів
бібліотек, що є у державній і комунальній власності, фондів
бібліотек самоврядних організацій, взаємопов'язаних скооперованим
комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою
депозитарного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання
фондів і відображає науковий, культурний, інформаційний потенціал
суспільства.

Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до
Державного реєстру національного культурного надбання України
згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів
України.

З метою забезпечення збереження документів та колекцій,
внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру
національного культурного надбання, створюються їх страхові копії
у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері культури.

{ Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом N 1388-VI
( 1388-17 ) від 21.05.2009 }Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу
Національного архівного фонду України згідно з Законом України
"Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ).
( Частина статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )

Для документів, що внесені або підлягають внесенню до
Державного реєстру національного культурного надбання України, та
документів, що є унікальними документами Національного архівного
фонду України і зберігаються в бібліотеках, встановлюється
особливий режим охорони, зберігання та використання.

( Частина статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )У разі, якщо бібліотека не забезпечує необхідні умови для
зберігання та використання документів, внесених до Державного
реєстру національного культурного надбання України, вони можуть
бути передані іншим бібліотекам згідно з рішенням відповідних
органів виконавчої влади за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
культури.

Стаття 17. Комплектування бібліотечних фондів

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом
отримання обов'язкового примірника документів у порядку,
встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими
програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних
цільових програм, придбання документів за готівковий і
безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок,
депонування та з інших джерел.

{ Частина перша статті 17 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 )
від 21.05.2009 }Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні
документи передаються в бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі
зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері культури.

Стаття 18. Облік, зберігання та використання документів

Облік, зберігання та використання документів, що знаходяться
в бібліотечних фондах, здійснюються відповідно до правил,
затверджених спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері культури, та встановлених стандартів,
технічних умов, інших нормативних документів.

Власник (засновник) бібліотеки зобов'язаний забезпечувати
належні матеріально-технічні умови для зберігання та використання
бібліотечних фондів.

Вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі
ветхих, тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу
цінність або які мають дефект, дублетних здійснюється у порядку,
визначеному спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері культури. Вилучення документів з
бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками
забороняється.

Документи, що не входять до Державного реєстру національного
культурного надбання України, можуть бути передані безкоштовно із
фондів одних бібліотек іншим або реалізовані.
Р о з д і л VI

^ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕКСтаття 19. Обов'язки бібліотек

Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав
громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених цим Законом.

Бібліотеки обслуговують користувачів бібліотеки згідно із
правилами користування бібліотекою, розробленими на основі типових
правил, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері культури.

Використання бібліотеками відомостей про користувачів
бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх
згоди не допускається.

Бібліотеки, незалежно від форм власності, що мають у своїх
фондах особливо цінні та рідкісні видання, колекції, віднесені до
національного культурного надбання, забезпечують їх належне
зберігання і несуть відповідальність за їх облік, включення до
автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію.

Бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права
вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і
рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток, крім
випадків, передбачених законодавством.

Бібліотеки зобов'язані звітувати про свою діяльність перед
своїми засновниками та громадськістю.

Бібліотеки, незалежно від форм власності та підпорядкування,
зобов'язані виконувати відповідні норми та правила, встановлені в
галузі бібліотечної справи.

Стаття 20. Права бібліотек

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами
(положеннями), мають право самостійно:

визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку,
визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у тому
числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;

визначати джерела комплектування своїх фондів;

встановлювати пільги для окремих категорій користувачів
бібліотеки;

визначати при наданні користувачам бібліотеки документів
розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання
зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у
випадках, передбачених правилами користування бібліотеками;

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної
користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів
користування документами;

визначати умови використання бібліотечних фондів на основі
договорів з юридичними та фізичними особами;

вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів
відповідно до нормативно-правових актів;

здійснювати у встановленому порядку співробітництво з
бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних
держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних
організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних
програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної
справи;

здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання
статутних завдань, яка не суперечить законам.

Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших
об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із
законодавством.


<< предыдущая страница   следующая страница >>