asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5


9 клас

70 год (2 год на тиждень)


Інформаційні технології у суспільстві (3 год)

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі

Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи

Інформаційні технології в освіті

Етапи становлення інформаційних технологій

Поняття інформаційного суспільства

Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів

Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність
Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

Учень

пояснює зміст понять:

 • інформаційна система;

 • інформаційні технології;

 • апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи;

 • інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентності;

описує:

 • різновиди інформаційних технологій;

 • різновиди інформаційних систем;

 • структуру інформаційної системи;

 • етичні і правові норми при створенні і використанні інформаційних ресурсів;

 • інформаційні технології та їх призначення;

 • інформаційні технології і системи в освіті;

наводить приклади:

 • освітніх інформаційних ресурси ресурсів і систем;

класифікує:

 • інформаційні системи;

 • інформаційні технології
Мережні технології (5 год)

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. Мережні протоколи

Призначення й структура Інтернету

Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси
^

Адміністрування доменних імен Інтернету


Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої

Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси

Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук

Інтернет- ресурси для вивчення навчальних предметів

Практична робота 2. Інтернет- ресурси для вивчення навчальних предметів


Учень

пояснює зміст понять:

 • URL-адреса;

 • IP-адреса;

 • доменне імя;

 • протокол передавання даних;

пояснює:

 • призначення Інтернету;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • призначення основних протоколів Інтернету;

 • види каналів зв’язку;

 • функції інтернет-провайдера;

 • призначення і види мережних пристроїв;

 • призначення геосервісів;

наводить приклади:

 • IP-адрес, URL-адрес і доменних імен;

 • мережних протоколів;

 • мережних пристроїв;

описує:

 • способи під’єднання до Інтернету;

 • алгоритм розширеного пошуку відомостей в Інтернеті;

уміє:

 • обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті;

 • здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті;

 • використовувати інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів

^ Основи інформаційної безпеки (4 год)

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних

Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти

Захист від спаму

Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних

Практична робота 3. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.


Учень

має уявлення:

 • про захищені сайти;

пояснює:

 • необхідність захисту даних;

 • поняття та загальні принципи дії шкідливої програми;

описує:

 • етичні і правові основи захисту даних та інформаційних ресурсів;

 • загрози, що виникають в процесі використання Інтернету;

 • особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережних вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм;

 • призначення антивірусних програм-сканерів, моніторів, ревізорів, блокувальників;

 • правила профілактики зараження комп’ютера шкідливими програмами;

класифікує:

 • загрози безпеці даних;

уміє:

 • сканувати й лікувати папки й диски;

 • налаштовувати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз;

 • використовувати засоби браузера для захисту даних;

 • захищати від спаму;

 • здійснювати резервне копіювання та відновлення даних;

 • безпечно видаляти дані

Комп’ютерні публікації (5 год)

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій

Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації

Алгоритм створення комп’ютерної публікації

Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Практична робота 4. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

Практична робота 5. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Учень

пояснює зміст понять:

 • комп’ютерна публікація;

 • шаблон та структура публікації;

описує:

 • особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій;

наводить приклади:

 • публікацій різного виду;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

уміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації;

 • роздруковувати публікації

Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (8 год)

Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам; пошук елемента з найбільшим найменшим значенням, упорядкування елементів, пошук заданого елемента

Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритмів упорядкування табличної величини і пошуку його елементів у навчальному середовищі програмування

Учень

пояснює зміст понять:

 • таблична величина;

 • елемент табличної величини;

пояснює:

 • методи знаходження сум і кількостей значень елементів табличної величини, що задовольняють заданими умовам;

 • один з методів впорядкування елементів табличної величини;

 • методи пошуку елементів табличної величини, що задовольняють заданим умовам;

описує:

 • властивості табличної величини та її елементів;

уміє:

 • складати алгоритми опрацювання табличних величин;

 • складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування;

 • аналізувати результати виконання програм опрацювання табличних величин
^ Комп’ютерне моделювання (8 год)

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту

Моделювання предметних галузей. Побудова моделі «сутність-зв'язок». Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язки між сутностями та їх різновиди

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах

Практична робота 8. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ


Учень

пояснює зміст понять:

 • комп’ютерна модель;

 • комп’ютерний експеримент;

пояснює:

 • поняття предметної галузі;

 • поняття сутності, атрибута, ключа;

 • типи зв’язків;

описує:

 • побудову моделі «сутність – зв’язок»;

 • різновиди ключів;

 • види комп’ютерних моделей;

 • основні етапи комп’ютерного моделювання;

уміє:

 • конкретизувати й уточнювати задачі моделювання;

 • встановлювати та описувати взаємозалежності між параметрами моделі;

 • добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів;

 • за вибраним методом складати детальний план розв’язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів;

 • добирати засоби реалізації моделі на комп’ютері;

 • створювати моделі в різних програмних середовищах;

 • проводити комп’ютерний експеримент на базі створеної моделі

^ Бази даних (10 год)

Поняття бази даних і систем управління базами даних ), їх призначення

Типи баз даних. Табличний процесор як проста система управління базами даних

Реляційні (табличні) бази даних. Об’єкти таблиці. Поняття запису, поля

Робота з готовою базою даних. Введення і редагування даних. Типи даних

Створення таблиць

Моделювання зв’язків між записами і таблицями. Ключі і зовнішні ключі

Форми. Введення даних за допомогою форм різного типу. Введення даних за допомогою розкривних списків

Пошук потрібних даних в базі даних

Запити. Запити на вибірку даних. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць. Параметричні запити. Звіти

^ Практична робота 9. Робота з готовою базою даних. Введення і редагування даних

Практична робота 10. Запити. Запити на вибірку даних. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць. Параметричні запити. Звіти

Практична робота 11. Пошук даних в базі даних. Використання запитів і фільтрів


Учень

описує:

 • поняття бази даних;

 • поняття таблиці, поля, запису;

 • призначення форми, запиту, звіту;

пояснює:

 • призначення систем управління базами даних;

називає:

 • типи даних в середовищі систем управління базами даних;

наводить приклади:

 • реляційних систем управління базами даних;

уміє:

 • створювати таблиці у середовищі систем управління базами даних;

 • встановлювати типи даних і значення їх властивостей;

 • редагувати дані і структуру таблиці;

 • встановлювати зв’язки між таблицями;

 • використовувати форми для введення даних у таблиці;

 • використовувати форми з обчисленнями;

 • знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

 • уводити дані в таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних;

 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 • використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення;

 • використовувати конструктор для змінення запитів і форм;

 • застосовувати засоби пошуку даних;

 • створювати звіти
Створення персонального навчального середовища (8 год)

Поняття персонального навчального середовища

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм

Організація та планування колективної діяльності.

Використання офісних веб-програм для створення спільних документі

Синхронізація даних

Створення і використання спільних електронних закладок

Канали новин

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту

^ Практична робота 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем


Учень

пояснює поняття:

 • персональне навчальне середовище;

пояснює:

 • призначення мови розмітки гіпертексту;

має уявлення про:

 • синхронізацію даних;

 • технологію використання каналів новин;

описує:

 • етапи створення веб-сайтів;

наводить приклади та класифікує:

 • сервіси публікації документів;

 • офісні веб-програми;

 • онлайн-системи для конструювання сайтів;

 • сервіси створення електронних закладок;

уміє:

 • створювати та публікувати документи з використанням безкоштовних інтернет-середовищ;

 • створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм;

 • організовувати опитування з використанням онлайн-форм та опрацьовувати результати опитування;

 • підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду;

 • створювати та використовувати спільні електронні закладки;

 • конструювати сайти з використанням відповідних безкоштовних онлайнсистем;

 • адмініструвати веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері;

 • засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його

Розв’язування компетентнісних задач (8 год)

Учень

розв’язує компетентнісні задачі, що передбачають:

 • змістовий аналіз формулювання задачі;

 • побудову інформаційної моделі;

 • розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

 • пошук інформаційних матеріалів;

 • добір засобів опрацювання даних;

 • опрацювання даних;

 • подання результатів розв’язування задачі
Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (8 год)

Учень

виконує навчальний проект, що передбачає:

 • визначення проблеми, теми та завдань проекту;

 • розподіл ролей і планування колективної діяльності;

 • добір засобів опрацювання даних;

 • добір засобів подання результатів навчального проекту;

 • розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

 • пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз;

 • створення та опрацювання інформаційної моделі;

 • аналіз результатів;

 • підготовку матеріалів;

 • використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи

 • захист проекту
^ Резерв часу – 3 год
Програму підготували:

Мирослав Жалдак, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

^ Наталія Морзе, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка;

^ Ганна Ломаковська, вчитель-методист вищої категорії, директор Ліцею інформаційних технологій № 79

м. Києва, заслужений працівник освіти України;

Галина Проценко, вчитель-методист вищої категорії Печерської гімназії № 75 м. Києва;

Йосиф Ривкінд, учитель-методист вищої категорії, завідувач кафедри математики та інформатики ліцею № 38 імені В. М. Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України;

Віктор Шакотько, викладач-методист вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка.
<< предыдущая страница