5. ТЕМи і зміст ПРАКТИЧних занять


Змістовий модуль І

Редакторська підготовка брошур

24 години
Тема 1. Брошури як особливий вид неперіодичної друкованої продукції, 4 години


 1. Брошури як особливий вид неперіодичної друкованої продукції. Визначення. Цільове призначення.

 2. Типологічні особливості: рекламні, інформаційні, освітні.

 3. Види брошур (багатосторінкові каталоги, брошура-каталог, проспекти, прайси, прес-релізи).

 4. Переваги брошур над листівками та проспектами.


Завдання:

 1. Опрацювати cтандарт ДСТУ 3017-95 Види видань.

 2. Укласти довідкову словникову статтю “Брошура”, дібрати до тексту конкретні приклади реально існуючих брошур різного тематичного спрямування.


Тема 2. Поліграфічна характеристика брошур, 6 годин


 1. Поліграфічне виконання брошур та можливі формати (стандартні, додаткові і нестандартні).

 2. Технологія виготовлення.

 3. Популярні види брошурування.

Завдання:

  1. Проаналізувати декілька брошур (4-5) на предмет поліграфічного виконання.


Тема 3. Робота редактора над підготовкою брошур різних видів, 8 годин

План

 1. Специфіка роботи редактора над проектом брошури.

 2. Основні етапи підготовки брошури до друку.

 3. Архітектоніка брошури.

 4. Робота редактора над елементами брошури різного цільового призначення.

 5. Єдність форми і змісту.

Завдання:

 1. Підготувати редакторські рекомендації “Як підготувати якісну брошуру” (інформаційну, рекламну, освітню – за вибором студента).


Тема 4. Дизайн брошур: редакторський аспект підготовки, 6 годин

План

 1. Дизайн брошур: редакторський аспект підготовки.

 2. Підготовка макету.

 3. Елементи типографічного дизайну.

 4. Композиція текстового й ілюстративного матеріалу.

 5. Робота із модульною сіткою.

 6. Брошура як складова фірмового стилю організації.


Завдання:


 1. Розробити концепцію брошури будь-якого виду і цільового призначення, яка може стати складовою фірмового стилю організації.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

до Змістового модуля І. Редакторська підготовка брошур

(20 годин)

 1. Розробити ґрунтовну концепцію інформаційної брошури (тематика і проблематика за вибором студента).

 2. Укласти довідкову словникову статтю “Брошура”, дібрати до тексту конкретні приклади реально існуючих брошур різного тематичного спрямування.

 3. Обрати для редакторського аналізу брошуру будь-якого тематичного спрямування. Здійснити редакторський аналіз видання за такою схемою:

Виконане завдання №4 необхідно оформити як повноцінну науково-дослідницьку роботу: на аркушах формату А4, 12 розмір шрифту, 1 інтервал, поля –1,5 см, зазначивши у правому верхньому куті тему заняття (№1), зміст завдання та прізвище та ім’я виконавця. Обов’язково вкласти у файл оригінал брошури або її ксерокопію (тих частин видання, які були об’єктом редакторського аналізу).

 1. Укласти покажчик web-сайтів, на яких пропонують поліграфічні послуги, зокрема виготовлення брошур різного типу. Дати редакторську оцінку якості пропонованої продукції.

 2. Розробити концепцію брошури будь-якого виду і цільового призначення, яка може стати складовою фірмового стилю організації.

 3. Підготувати редакторські рекомендації “Як стврити якісну брошуру” (інформаційну, рекламну, освітню – за вибором студента).

 4. Заповніть таблицю (колонка “Вид видання” може бути доповненою студентом):
asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
^

Теми практичних занять


Кількість годин, відведених на:

практичні заняття


самостійну роботу


І модуль

Редакторська підготовка брошур

24 години^ Брошури як особливий вид неперіодичної друкованої продукції. Визначення. Цільове призначення. Типологічні особливості: рекламні, інформаційні, освітні. Види брошур (багатосторінкові каталоги, брошура-каталог, проспекти, прайси, прес-релізи). Переваги брошур над листівками та проспектами.


6

6^ Поліграфічне виконання брошур та можливі формати. Технологія виготовлення. Популярні види брошурування.


6

4^ Специфіка роботи редактора над проектом брошури. Архітектоніка брошури. Робота редактора над елементами брошури різного цільового призначення. Єдність форми і змісту.

6

4^ Дизайн брошур: редакторський аспект підготовки. Брошура як складова фірмового стилю організації.

6

6

ІІ модуль

Робота редактора над ілюстраціями в різних видах видань

24 години^ Редакторська підготовка зображальних оригіналів та текстівок. Визначення понять “зображення”, “ілюстрація”. Види зображень: пізнавальні, художньо-образні, документальні, орнаментально-декоративні, технічний малюнок (креслення, план, номограма, схема, діаграма, графік). Фотографія, фотокопія, малюнок, монтаж, карта, сігнет, видавнича марка, емблема, логотип, екслібрис. Зображення за способом відтворення (штрихові, півтонові, інфографіка).

6

4Ілюстрування видання. Роль ілюстрацій у різних видах видань. Етапи планування видання з зображеннями. Характер роботи редактора над зображеннями. Підбір та опрацювання зображальних оригіналів. Підбір та створення зображень. Джерела отримання ілюстрацій для публікацій. Кадрування та масштабування зображення: роль редактора у цьому процесі. Стандарти якості зображення. Основні вимоги до техніки виконання оригіналів. Технічні параметри зображення. Методи корекції зображення.

6

8^ Особливості верстки і виводу зображень. Композиція зображення і тексту. Види зображальної верстки. Інтегрована та сторінкова верстка. Склад і способи розміщення текстівок у різних видах видань. Функції і характер текстівок до різних видів зображень та видань. Редакторська підготовка нумерації зображень

12

8

ІІІ модуль

Електронні видання в контексті редакційно-видавничої підготовки

24 годиниЕлектронні видання в контексті типології видань. ГОСТ РФ 7.83-2001 “Электронные издания. Основные виды и выходные сведения”. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления”. Визначення. Електронний документ. Електронне видання. Параметри характеристики. Види електронних видань. Критерії поділу (за наявністю друкованого еквівалента, за цільовим призначенням, періодичністю, технологією поширення, за характером взаємодії із користувачем і т.д.).

4

8Переваги і недоліки друкованих видань і їхніх електронних версій в Інтернеті. Конвергенція друкованих і електронних ЗМІ. Електронне видавництво. Проблеми стандартизації електронних видань.


4

4Редакторська робота в Інтернет-виданні. Норми редагування Інтернет-видань.

4

6Особливості редакційно-видавничої діяльності веб-редактора. Етапи редакторсько-видавничої підготовки Інтернет-видання (Інтернет-газети, Інтернет-журналу, веб-книги і т.д.): авторський, редакційний, конструювальний, тестувальний, розповсюджувальний та підсумковий етапи.

8

3Особливості редакційно-видавничої підготовки он-лайнових новинарних видань. Інтернет-редактор – редактор-універсаліст.


4

3


Усього

72

63

Вид видання

Визначення за ДСТУ + уточнення від студента, майбутнього редактора/видавця

Характерні типологічні ознаки (функціональне призначення, інформаційні знаки, аналітико-синтетичне перероблення інформації, зовнішні ознаки і т.д.)

Загальні принципи редакторської підготовки

Примітки (особливі випадки модифікацій тих чи інших видів видань, специфіка їх виготовлення, призначення, парадоксальні випадки із редакторсько-видавничої практики)

Брошура

Проспект

Флаєр

Листівка

Каталог

Буклет

Прес-реліз

Прайс


Література


 1. Шевченко В. Художньо-технічне редагування: підручник. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 516 c.

 2. Гессен Л. И. Архитектура книги. – М.; Л.: Науч.-техн. изд-во, 1931. – 439 с.

 3. Гессен Л. И. Оформление книги. Руководство по подготовке рукописи к печати. – Л.: Б.и., 1935. – 336 с.

 4. Козлова М. М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий: Учебное пособие для студентов специальности «Издательское дело и редактирование». – Ульяновск: УлГТУ, 2000; Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text12/59.htm.

 5. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. –М.: Книга, 1987.

 6. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Под общ. ред. Антоновой С.Г. - М.: МГУП, 2002. – 468 с.

 7. Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В. Енциклопедія видавничої справи: Навчальний посібник. – Х.: ХНУРЕ, 2008. – 320 c.

 8. Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. – С.-Пб., 2002. – 464 с.


Змістовий модуль ІІ

Робота редактора над ілюстраціями в різних видах видань, 24 години<< предыдущая страница   следующая страница >>