asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 12 13 14 15 16 17

Додаток 10, до пункту 10.13 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(підпис керівника установи,

П.І.Б.)

"____" __________ ____ року.

^ АКТ

ПРО ВИТРАЧАННЯ І СПИСАННЯ РАДІОНУКЛІДНИХ


ДЖЕРЕЛ В УСТАНОВІ
_________________________________________________________________

(найменування установи)
Цей акт складений співробітниками ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
керівником робіт __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

у тому, що отримана за вимогою N ______ "____"______________ року радіоактивна речовина
________________________________________________________________________________

(назва речовини, вид сполуки, номер джерела чи номер партії, номер і дата паспорта)

у кількості _______________________________________________________,

з питомою активністю _____________________________________________

і загальною активністю ____________________________________________

використана для _________________________________________________

(указати характер роботи)

Робота проводилася ____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові співробітників,

________________________________________________________________

що проводили роботи з радіоактивними речовинами)
У процесі роботи ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(короткий опис того, що відбулося з вихідними радіонуклідами)
Відходи у вигляді __________________________________ здані на захоронення за документом N ________ від "______" ___________ _____ року,

видалені в | | т.| | каналізацію

_______________________________________________________________________________,

(указати дату або період часу)
видалені до господарсько-побутової каналізації у розведеному вигляді ______________________________________________________________________________

(указати дату або період часу)

Залишок речовини ________________ у кількості _______________ загальною активністю _______________________________________________________________________________

(повернутий у сховище чи відсутній)

"____" _________________ _____року.
Керівник робіт: _______________________________

(підпис, П.І.Б.)
Співробітник: _______________________________

(підпис, П.І.Б.)
Відповідальний за приймання, зберігання і видачу джерел:

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
^ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ:

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Додаток 11, до пункту 10.15 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник установи

____________________________

(підпис, П.І.Б.)

"____" __________ ____ року.

^ АКТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ


ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Комісія, призначена наказом N ____ від "___" ______ ____ року

_________________________________________________________________

(найменування установи)

у складі голови ____________________________________________________

(посада, прізвище)

і членів комісії _____________________________________________________,

(посада, прізвище)

діючи відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, провела інвентаризацію наявних в установі джерел іонізуючих випромінювань.
Перевіркою встановлено:
1. Підставою на право зберігання джерел іонізуючих випромінювань і роботи з ними є _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Санітарний паспорт, N, ким, коли і на який час виданий)
2. Відповідальним за приймання, зберігання і видачу джерел іонізуючих випромінювань призначений ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, N і дата наказу)
3. Відповідальним за радіаційний контроль і радіаційну безпеку в установі призначений

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, N і дата наказу)
4. Наявність в установі нормативних документів, у яких викладені вимоги щодо роботи з джерелами іонізуючих випромінювань (Норми радіаційної безпеки України, Основні санітарні правила тощо) ____________________________________________________________

(є чи ні)
5. Згідно з бухгалтерськими обліковими даними нараховується джерел усього_____________ штук, у тому числі:

у технічному обладнанні _____________________ | |т..;

у приладах, апаратах________________________ | |т..;

контрольні_________________________________ | |т..;

зразки ____________________________________ | |т..;

у пожежних сигналізаторах___________________ | |т..;

інші______________________________________ | |т..

6. Фактично наявні:

радіоактивні речовини:№ з/п

Найме- нування приладу, установки, аппарата (тип)Блок (тип)№ блокаНаймен-ування джерела


Тип джерела за каталогом


№ паспорта джерела


№ джерела


Активність за паспортом


Рік випуску

Призначеній термін єксплуатации


Місце установки джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Примітки:

1.У кінці таблиці вказати сумарну активність джерел у Бк.

2. Перерахувати ДІВ, що здані на захоронення протягом року, із зазначенням активності.

3. Перелічити ДІВ, придбані протягом року.

4. Перелічити ДІВ, атестовані протягом року.

інші ДІВ:


№ з/п

Найменування аппарата установки

Тип аппарата, установки

Заводський №

Рік віпуску

Примітки

1

2

3

4

5

6
контрольні джерела до дозиметричних приладів:


№ з/п

Найменування приладу

Тип приладу

Найменування джерела

№ джерела

Активність за паспортом

Рк випуску

1

2

3

4

5

6

7


7. Наявність радіоактивних відходів:


№ з/п

Характер відходів


Нуклідний склад

Вид випро-мінювання

Питома активніть, Бк*кг-1, Бк*м-3

Кількість відходів, куб.м, кг

Сумарна активність, Бк

Примітки

Тверді

Рідкі

8. Відповідність фактичної наявності джерел обліковим даним _________________________

_________________________________________________________________________________

(відповідає, не відповідає, якщо не відповідає – скількох і яких джерел не вистачає або

_________________________________________________________________________________

факти пропажі)
9. З наявних джерел:

використовуються за призначенням ______________________________________________ шт.;

не використовуються __________________________________________________________ шт.;

(за видами радіоактивних ізотопів) ___________________________________________________

Підлягають передачі на захоронення як радіоактивні відходи__________________________шт.;

(за видами радіоактивних ізотопів) ___________________________________________________
10. Умови для зберігання джерел _________________________________________________

________________________________________________________________________________

(обладнання, сховище, сигналізація, ґрати, сейфи)
11. Висновки комісії _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
12. Пропозиції __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Голова комісії ____________________

(підпис, П.І.Б.)

Члени комісії _____________________

(підпис, П.І.Б.)

_____________________

(підпис, П.І.Б.)

_____________________

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 12, до пункту 10.34 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України
_________________________________________________________________

(повне найменування закладу державного санітарно-епідеміологічного

_________________________________________________________________

нагляду, місцезнаходження, телефон, E-mail)
Дозвіл Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортом

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ N ______

на спеціалізований транспортний засіб

1. Назва установи _____________________________________________________________
2. Вид транспорту (автомашина, причеп, з/д вагон) _________________________________

____________________________________________номер_____________________________
3. Вантажопідйомність транспортної одиниці (загальна вантажопідйомність) ____________
4. Обладнання транспорту _____________________________________________________
5. Наявність аварійного комплекту _______________________________________________
6. На підставі санітарного огляду і результатів дозиметричних вимірювань дозволяється перевезення:

а) упаковок з радіоактивними речовинами, установками і пристроями з радіонуклідними джерелами ______________________________________________________________________

(загальною вагою)

б) радіоактивних відходів (рідких, твердих - підкреслити)______________________________

(вагою)
7. Потужність поглинутої в повітрі дози не повинна перевищувати в мкЗв * год(-1):

а) на борту ___________________________________________________________________;

б) у кабіні водія ________________________________________________________________;

в) на відстані 2-х метрів від автомашини ___________________________________________
Дата видачі паспорта "____" ________________ _____ року.

Термін дії до "____" ________________ _____________ року.
Головний державний санітарний лікар
М.П.

_________________________________

(підпис, П.І.Б.)

"____" ______________ ______ року.<< предыдущая страница   следующая страница >>