asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 17

* Технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право на проведення відповідної діяльності (технічне обслуговування радіонуклідних приладів, перевірка герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо).

Технічне обслуговування переносних рентгенівських дефектоскопів проводиться персоналом, що має групу з електробезпеки не меньше 4. Випробування високовольтного обладнання може проводити тільки спеціалізована лабораторія.

Додаток 3, до пунктів 4.5. та 9.5.9.

Основних санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

^ ЗНАК РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИДСТ 17925-72
Знак радіаційної небезпеки є попереджувальним і призначений привернути увагу до об'єктів потенційної та/або дійсної небезпеки шкідливого впливу на людей іонізуючого випромінювання.

Знак повинен мати форму і розміри, які відповідають вимогам ДСТ 17925-72; допускається чорне фарбування внутрішнього кола, трьох пелюсток і кайми трикутника, якщо знак застосовується на об'єктах, пофарбованих у кольори, схожі з червоним і жовтим, та для маркування транспортних пакувальних комплектів.

У зазначеному на малюнку місці в разі потреби допускається розміщувати написи, які роз'яснюють чи додатково попереджають про небезпеку, наприклад: “I клас робіт”, “II клас робіт”, “III клас робіт”, ”Гамма-випромінювання!”, ”Нейтронне джерело”, “Радіоактивність!” тощо, а також допускається нанесення вертикальних червоних смуг, які позначають категорії транспортних упаковок.


Додаток 4, до пункту 7.2 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

^ РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА*
(Додаток до Звіту про відповідність вимогам санітарного законодавства)

рекомендована форма

за ____________ рік
---------------

* Форма може змінюватися у відповідності із специфікою підприємства, для якого вона складається.
1.Найменування установи, місцезнаходження,телефон,факс,E-mail _________________________

__________________________________________________________________________________

2. Коли,ким і на який термін виданий Санітарний паспорт _______________________________

__________________________________________________________________________________

3. Прізвища,посади і телефони посадових осіб, відповідальних за забезпечення радіаційної безпеки персоналу _________________________________________________________________ 4. Перелік і характеристики джерел, що знаходилися на підприємстві протягом звітного року.

Для кожного радіонуклідного джерела повинні бути перераховані тип і найменування;

радіонуклідний склад;

фізико-хімічні форми, у яких знаходяться радіонукліди (хімічні сполуки, агрегатний стан, за наявності порошків - дисперсність частинок);

активність кожного з радіонуклідів (на момент обстеження);

короткі характеристики контейнера (тари), у якому знаходиться джерело;

коротке призначення і спосіб використання джерела;

номер приміщення, у якому джерело експлуатується і зберігається;

умови обмеженого звільнення джерела, якщо таке було надано.

4.1.Відкриті радіонуклідні джерела__________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4.2. Закриті радіонуклідні джерела __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.3. Техногенно-підсилені джерела природного походження як елемент виробничої технології _________________________________________________________________________

5. Чисельність персоналу: категорії А _____ осіб, категорії Б _____ осіб.

Кількість осіб категорії А, для яких провадиться індивідуальний дозиметричний контроль зовнішнього опромінення _____ осіб;

провадиться індивідуальний дозиметричний контроль внутрішнього опромінення _____ осіб;

Кількість жінок дітородного віку (до 45 років), віднесених до персоналу категорії А ______ осіб.

6. Чисельність персоналу, зайнятого на роботах:

I класу ____ осіб; II класу ____ осіб; III класу ____ осіб.

7. Показники радіаційної обстановки, включаючи дози опромінення:

7.1. Кількість осіб категорії А, у яких річна ефективна доза

від індустріальних джерел становить:


Вид опромінювання

Менше або дорівнюе 2 мЗв

Понад 2 мЗв, менше або дорівнюе 20 мЗв

Понад 10 мЗв, менше або дорівюе 20 мЗв


Понад 20 мЗв

Масимальна зафіксована річна ефективна доза **

Зовнішне
Внутрішне
Суммарне*

* Уразі перевищення величини DLЕ у додатку до Паспорта наводяться:

прізвища і посади осіб,у яких спостерігалося перевищення;

значення індивідуальних річних доз, отриманих за останні 4 роки (незалежно від місця роботи).

** У разі перевищення величин DLmax,DLlens,DLskin чи DLextrim у додатку до Паспорта наводяться:

прізвища і посади осіб, у яких спостерігалося перевищення;

значення отриманих доз опромінення;

копія дозволу на підвищене плановане опромінення чи протокол розслідування радіаційно-гігієнічного порушення.

7.2. Оцінка доз та/або радіаційні характеристики виробничого середовища у зв'язку із наявністю техногенно-підсилених джерел природного походження.

7.3. Кількість осіб з персоналу, у яких було зареєстроване забруднення шкіри вище допустимих рівнів (у відповідності до таблиці Д.3.3 НРБУ-97): категорії А _____ осіб,

категорії Б _____ осіб.

7.4. Контрольні рівні опромінення персоналу категорії А _____ люд.-Зв, категорії Б _____ люд.-Зв.

7.5. Зовнішнє опромінення персоналу.

Короткі характеристики радіаційної обстановки на робочих місцях.

Контрольні рівні, що регламентують зовнішнє опромінення персоналу.

7.6. Внутрішнє опромінення персоналу.

Короткі характеристики радіаційної обстановки на робочих місцях.

Контрольні рівні, що регламентують внутрішнє опромінення персоналу.

7.6.1. Склад радіоактивних аерозолів у повітрі (перелік радіонуклідів).

Для кожного радіонукліда наводяться:

питома об'ємна активність, Бк*м3;

AMAD аерозолю (за наявності даних - розподіл частинок за розмірами);

можливі типи системного надходження інгальованих радіонуклідів (за наявності даних - хімічні сполуки у складі аерозолів).

7.6.2. Надходження радіонуклідів до організму працюючих, щодо яких уведений індивідуальний дозиметричний контроль внутрішнього опромінення:
Радіонуклід

Кількість осіб з річним надходженням меннше 0,2 ALI

Кількість осіб з річним надходженням у діапазоні 0,2 - 1 ALI

Макссимальий зафіксований у колективі рівень надходження (основний і залучений персонал), Бк7.7. Викиди і скиди радіонуклідів у навколишнє середовище:


Шляхи надходження радіонуклідів у навколишнє середовище

Характеристика (радіонуклід, сполука)

Активність, Бк*рік-1Викиди

Індекс (сума співвідношення фактичного викиду за окремими радіонуклідами контрольованих груп радіонуклідів) до граничного викиду для радіонукліда), %


7.8. Наявність і характеристика ділянок радіоактивного забруднення на території зон установи:

санітарно-захисної зони (розташування, площа,радіонуклідний склад,щільність забруднення кБк*м-2___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

зони спостереження (розташування, площа, радіонуклідний склад, щільність забруднення кБк*м-2__________________________________________________________________________.

7.9. Ступінь готовності підприємства до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків:

наявність аварійних планів, що відповідають вимогам НРБУ-97 та ОСПУ-2004;

відповідність організаційної та матеріально-технічної готовності до вимог аварійних і державних планів ________________________________________________________________

8. Які вимоги норм і правил радіаційної безпеки не дотримувалися в поточному році (за даними органів нагляду): ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Відмітка про виконання плану заходів щодо підвищення рівня радіаційної безпеки і розпоряджень наглядових органів за попередній рік (за даними органів нагляду)___________

_________________________________________________________________________________

10. Заходи, що плануються для підвищення рівня радіаційної безпеки на поточний рік (плани заходів подаються як додатки).
Керівник установи ___________________________________________

(П.І.Б., підпис, дата)
М.П.

Додаток 5, до пункту 7.2. Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

^ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ТЕРИТОРІЇ*

за ____________ рік
---------------

* Форма може змінюватися у відповідності із специфікою території, для якої вона складається
1. Найменування території ______________________________________________________

2. Площа території ______________________________ тис. кв. км

3. Чисельність населення на 01.01. _____________________ року __________ тис. чоловік

4. Найменування і число установ, на яких проводяться роботи з

джерелами іонізуючих випромінювань:


Установи за галуззю

Всього установ

Категорія установи

Чисельність персоналу, осіб

категорії А

категорії Б

Промислові

Медичні

Наукові та навчальні

Транспортні

Інші (вказати

РАЗОМ


5. Показники радіаційної безпеки:
5.1.Значення ефективної питомої активності (Аеф) природних радіонуклідів у мінеральній будівельній сировині та будівельних

матеріалах:

Кількість установ, які її використовують

Значення Аеф, Бк*кг-1

середнє

мінімальне

максимальне

Будівельна мінеральна сировина місцева

Будівельна мінеральна сировина, що ввозиться у регіон місцев


5.2. Відповідність дитячих дошкільних закладів, шкіл, санаторно-курортних та лікувально-оздоровчих закладів рівням обов'язкових дій :
Назва установиКількість

Потужність поглиненої в повітрі дози, нГр*с-1 (мкР*год-1)

Еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222, Бк * м-3

Середнє значення

Макси-мальне значення

% будинків,

де зафіксване перевіщення

Середнє значення

Максимальне значення

% будинків, де зафіксване перевіщення

Дитячі дошкільні заклади


Школи


Санаторнокурортні заклади


Лікувально- оздоровчі закладиРеконструйовані будинки та будинки, які здаються в які здаються в5.3. Відповідність громадських будівель, що експлуатуються, рівням дій за:
Назва установиКількість

Потужність поглиненої в повітрі дози, нГр*с-1 (мкР*год-1)

Еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222, Бк * м-3

Середнє значення

Макси-мальне значення

% будинків,

де зафіксване перевіщення

Середнє значення

Максимальне значення

% будинків, де зафіксване перевіщення


5.4. Наявність територіальної програми з вимірювання поглинутої в повітрі дози і середньорічної еквівалентної рівноважної об'ємної активності ізотопів радону в повітрі житлових

приміщень:
Так _____ Ні ____
5.5. Річні ефективні дози опромінення при рентгенологічних дослідженнях:Види процедур

Кількість досліджень

Кількість обстежені обіб

Середня індивідуальна доза, мЗв*рік-1

Колективна доза, люд-Зв*рік-1

Ренгеноскопія:

Органи грудної клітки

Шлунково-кишковий тракт

Інше

Ренгенографія:

Органи грудної клітки

Шлунково-кишковий тракт

Кістково-суставна система

Інше

Флюорографія

РадіодіагностикаКількість осіб, у яких доза опромінення при проведенні профілактичних досліджень перевищила 1 мЗв * рік-1, ____ осіб.
5.6. Річні ефективні дози опромінення (зовнішнього і внутрішнього) населення на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії:


Район, населений пункт


Кількість населен-ня


Дозоутворю-ючі радіонукліди

Середня щільність забруднення території радіонуклідами, кБк*м-2

Середня доза,

люд.-Зв*рік-1


Колективна доза, люд.-Зв*рік-1

Для китичних груп

Для іншого населенняРазом
5.7. Річні ефективні дози опромінення населення від усіх джерел іонізуючих випромінювань:
Джерела


Середня доза, мЗв*рік-1
Колективна доза, люд.-Зв*рік-1

Для китичних груп осіб категорії В


Для решти населення

Індустріальні, за викюченням медмчних


Медичні


Аварійні на територіях у наслідок аварії


Від техногенно-підсилених джерел природного походження


Разом5.8. Кількість осіб з персоналу і населення з радіаційнозумовленими захворюваннями на:

променеву хворобу _____ осіб;

променеві дерматити _____ осіб;

променеву катаракту _____ осіб;

інші радіаційнозумовлені захворювання ____осіб.

5.9. Ступінь готовності до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків ___________________

_________________________________________________________________________________
ПОГОДЖЕНО:
Головний державний

санітарний лікар території ___________________________

(П.І.Б., підпис, дата)

М.П.
Керівник територіальної

державної адміністрації ___________________________

(П.І.Б., підпис, дата)

М.П.<< предыдущая страница   следующая страница >>