asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ 4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Туроператором і Туристом і діє до остаточного та належного виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань.

4.2. Цей договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін або з інших підстав, передбачених чинним законодавством або цим Договором.

4.3. Кожна з сторін має право вимагати зміни або розірвання Договору у зв’язку з істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать:

4.3.1. зміна термінів здійснення подорожі понад встановлені Договором межі;

4.3.2. не передбачене зростання транспортних тарифів;

4.3.3. введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів;

4.3.4. різка зміна курсу національних валют понад передбачені Договором межі;

4.3.5. наявність обставин, що свідчать про виникнення в країні (місці) тимчасового перебування Туриста загрози безпеки його життю і здоров’ю, а так само небезпеки заподіяння шкоди його майну. Наявність обставин таких обставин підтверджується довідкою компетентної установи. При розірванні до початку подорожі договору у зв'язку з настанням обставин, що свідчать про виникнення в країні (місці) тимчасового перебування Туриста загрози безпеки його життю і здоров'ю, а так само небезпеки заподіяння шкоди майну, повернення грошових коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством та Договором.

4.4. У разі зміни або розірвання Договору і (або) відмови Туриста від виконання Договору і (або) відмови Туриста від послуг Туроператора, а також у випадках, передбачених Договором (у тому числі у випадках перерахованих у п.п. 2.2.1., 4.3., 5.10. цього Договору) Турист зобов’язаний відшкодувати витрати, понесені Туроператором чи Туроператором при виконанні Договору до моменту зміни Договору, його розірвання або відмови від його виконання, а також будь-які види неустойки (штрафи, пені), сплачені або такі, що підлягають сплаті на користь третіх осіб, як безпосередньо Туроператором, так і Туроператором, від імені і за дорученням якого діє Туроператор, якщо такі втитрати перевищують встановлені нижче розміри штрафів. Розмір штрафу при розірванні Договору і (або) відмові Туриста від Договору або туристичного продукту складає:

4.4.1. у термін більше ніж за 30 днів до початку надання туристичних послуг – 25% від вартості туристичних послуг;

4.4.2. у термін від 20 до 10 днів до початку надання туристичних послуг – 75% від вартості туристичних послуг;

4.4.3. у термін менше 10 днів до початку надання туристичних послуг – 100% вартості туристичних послуг;

4.5. При відмові від туристичного продукту (туристичних послуг), що містить одну або декілька послуг, строки надання яких випадають на період високого сезону (період з 20 грудня по 15 січня, з 10 лютого по 10 березня, з 25 квітня по 15 травня, з 25 липня по 31 серпня ), а також на період проведення спортивно-видовищних заходів, національних свят країни тимчасового перебування розмір штрафу складає:

* в термін від 60 (шістдесяти) до 30 (тридцяти) діб до початку подорожі – 40(сорок)% від вартості туристичного продукту

* в термін менше 30 (тридцяти) діб до початку подорожі – 100 (сто)% від вартості туристичного продукту.

4.6. У випадку, якщо відмова від реалізації туристичного продукту стосується туристичних послуг, які будуть надаватися як в період високого сезону (період з 20 грудня по 15 січня, з 10 лютого по 10 березня, з 25 квітня по 15 травня, з 25 липня по 31 серпня ), так і поза термінами початку та закінчення високого сезону, розмір неустойки розраховується пропорційно до кількості днів, що припадають на високий сезон, до кількості днів протягом яких мали бути надані туристичні послуги, в дати, що не припадають на високий сезон. Вказана неустойка не є фактично понесеними витратами (збитками, шкодою), а є лише способом забезпечення виконання зобов'язань. Стягнення неустойки є правом, а не обов'язком Туроператора. Сплата неустойки не звільняє Туриста від відшкодування фактично понесених витрат.

4.7. У разі якщо туристичний продукт містить одну або декілька послуг, строки надання яких випадають на період високого сезону (період з 20 грудня по 15 січня, з 10 лютого по 10 березня, з 25 квітня по 15 травня, з 25 липня по 31 серпня), а також на період проведення спортивно-видовищних заходів, національних свят країни тимчасового перебування, розмір фактичних витрат, що підлягають відшкодуванню Туристом, визначаються відповідно до пунктів 4.5., 4.6. Договору та договорів Туроператора з партнерами по організації туру.

4.8. Зазначені вище дані про розмір витрат не є остаточними або встановленими заздалегідь і наведені винятково для інформування Туриста про можливі наслідки розірвання Договору або інших обставин, зазначених у цьому пункті та можуть бути збільшені в залежності від обставин у кожному конкретному випадку.

4.9. Положення пунктів 4.4., 4.5. Договору не застосовуються у випадку зміни, розірвання або відмови Туриста або Туроператора від виконання договору з підстав, зазначених у підпункті 4.3.5. п. 4.3. Договору.

4.10. Несвоєчасна або неповна оплата Туристом грошових коштів за Договором, неподання або несвоєчасне подання витребовуваних Туроператором документів, необхідних для виконання договору, розглядаються сторонами як одностороння відмова Туриста від виконання Договору із застосуванням наслідків, передбачених п. 4.4. Договору.

4.11. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками сторін.

4.12. Надані туристом персональні дані для укладення цього Договору, що зазначені в ньому, вносяться Туроператором в Договір, інші документи, необхідні для подорожі або будь-яке програмне забезпечення, з допомогою якого здійснюється бронювання/замовлення послуг, і використовуються ним для укладення цього Договору з туристом та складання супровідних документів для здійснення туристичної подорожі, а також для здійснення дій, пов’язаних з виконанням цього Договору.
^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. За невиконання, неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством із врахуванням умов цього Договору.

5.2. Туроператор не відповідає перед Туристом за дії (бездіяльність) третіх осіб, що надають послуги, що входять в туристичний продукт, крім випадків, коли відповідальність встановлена законами й іншими нормативними правовими актами.

5.3. При наявності будь-яких зауважень щодо якості послуг, що надаються протягом подорожі і перераховані у Договорі, або зауважень щодо дій третіх осіб, які безпосередньо надають послуги Туристу, останній має негайно звернутися до Туроператора та представника приймаючої сторони в місці перебування за телефонами, вказаними в цьому Договорі та додатках до нього або у ваучері, або у програмі туру, або у пам’ятці, або розміщеними на web-сайті Туроператора чи повідомленими Туристу в інший спосіб.

5.4. У випадку не врегулювання проблемної ситуації на місці, претензії до якості туристичного продукту пред'являються Туристом у письмовій формі протягом 14 днів з дня завершення туру (подорожі) Туроператору і підлягають розгляду протягом 10 днів з дня отримання претензій. У претензії обов’язково вказуються: прізвище, ім'я та по батькові туриста; номер договору про туристичне обслуговування і дата його укладення; найменування Туроператора; інформація про обставини (факти) та докази, що свідчать про наявність в туристичному продукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості туристичного продукту; розмір грошових коштів, що підлягають сплаті туристу в відшкодування понесених збитків. До претензії додаються: копія договору туриста з Туроператором; копії документів, що підтверджують реальний збиток, понесений туристом.

5.5. У разі виникнення спору за Договором між Туристом і Туроператором сторони докладуть всіх зусиль для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів і в мирному порядку.

5.6. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів, суперечка вирішується в суді за місцем знаходження Туроператора (договірна підсудність).

5.7. Спір щодо якості послуг, що надаються, вирішуються із застосуванням стандартів та еталонів якості, прийнятих в країні відвідування Туриста(ів).

5.8. Туроператор не несе відповідальності перед Туристом за понесені Туристом витрати й інші негативні наслідки, що виникли:

5.8.1. внаслідок недостовірності, недостатності та (або) несвоєчасності надання Туристом відомостей і документів, необхідних для виконання Договору;

5.8.2. у разі, якщо Турист не зможе здійснити подорож або скористатися окремими послугами внаслідок дій митних служб, служб прикордонного контролю або інших дій офіційних органів чи органів влади України або зарубіжних країн;

5.8.3. внаслідок скасування або зміни часу відправлення авіарейсів і поїздів;

5.8.4. внаслідок обмеження права Туриста на виїзд з України компетентними органами;

5.8.5. внаслідок втрати, крадіжки особистого багажу, цінностей і документів Туриста в період поїздки;

5.8.6. у разі якщо внаслідок відсутності належних документів або порушення правил поведінки в громадських місцях, рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості виїзду з країни або в'їзду в країну, або в можливості польоту за авіаквитком або у проживанні в заброньованому готелі.

5.9. За збитки, завдані Туристу внаслідок скасування або зміни часу відправлення авіарейсів, поїздів, судів, і інших транспортних засобів, відповідальність несе перевізник відповідно до українського і міжнародного транспортного законодавства. Договір повітряного або залізничного перевезення пасажира - авіаквиток, залізничний квиток, інший перевізний документ, виписаний на ім'я Туриста - є самостійним договором Туриста (пасажира) з перевізником. Претензії по якості послуг, наданих перевізником, Турист має право пред'явити безпосередньо до перевізника.

5.10. У разі якщо дії Туриста завдали шкоди Туроператору та третім особам, з Туриста стягуються збитки у розмірах і в порядку, передбачених законодавством.

5.11. Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за невиконання, неналежне виконання умов цього Договору, в разі, якщо таке невиконання було викликане обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили в даному Договорі розуміються стихійні лиха (повені, виверження вулканів, землетруси, погодні явища тощо); страйки; революції; військові дії; оголошена та неоголошена війна; терористичні акти; протиправні дії, бездіяльність, прийняття компетентних рішень державними органами України та країни відвідування Туриста; протиправні дії третіх осіб; невиконання договору третіми особами; відмова в видачі візи посольством країни відвідування; відмова у пропуску Туриста через державний кордон України та (або) країни відвідування, інші обставини, що стали причиною невиконання Сторонами даного Договору за умови, що вказані обставини не могли бути усунені сторонами, виникли поза їх волею та не могли бути прямо передбачені ними при укладанні цього Договору. Туроператор зобов'язаний своєчасно проінформувати Туриста про настання обставин непереборної сили. У разі настання обставин непереборної сили кожна із сторін має право відмовитись від виконання договору із застосуванням наслідків відшкодування фактичних витрат, передбачених п. 4.4. цього Договору.

5.12. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства країни відвідування в видачі візи. При відмові посольства в видачі візи вартість послуги по оформленню візи Туристу не повертається.

5.13. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг.

5.14. В разі порушення п.п. 1.6., 2.3.10., 2.3.15. даного Договору, Турист, крім відшкодування всіх заподіяних збитків, сплачує штраф в розмірі 50 % від загальної вартості наданих послуг за цим Договором.

5.15. Турист самостійно несе відповідальність за додержання обов’язків, що передбачені законодавством України і країни тимчасового перебування. Турист зобов’язаний відшкодувати збитки та (або) шкоду, та (або) штрафні санкції, які поніс Туроператор у зв’язку з порушенням Туристом законодавства України, законодавства приймаючої сторони, правил проживання в готелі, загальноприйнятих норм моралі, а також у зв’язку з іншими винними або необережними діями Туриста, у повному обсязі.

5.16. Туроператор не несе відповідальності у випадку депортації Туриста з причин, не пов’язаних з виконанням Туроператором своїх зобов’язань за цим Договором. У разі понесення Туроператором збитків, пов’язаних з депортацією, Турист зобов’язаний відшкодувати такі збитки в повному обсязі.

5.17. Відповідальність Туроператора обмежується подвійною вартістю туристичних послуг, що надаються за даним договором і погоджена Сторонами.


<< предыдущая страница   следующая страница >>