asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 ... 12 13
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, інструкцій про заходи пожежної безпеки на об'єктах військової частини з практичним показом прийомів та способів гасіння пожеж.

У військових частинах, де штатні начальники служб та пожежні підрозділи не передбачені, до проведення занять залучаються посадові особи територіальних органів пожежної безпеки (гарнізону).

4.5. Усі робітники та працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі). Протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий.

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (додаток 7) робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводиться інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться у документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

У військових частинах особи, які приймаються на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативно-правових та нормативних актів з пожежної безпеки.

Під час оформлення на роботу інструктаж проводиться начальником служби пожежної безпеки, командиром пожежного підрозділу, повторний інструктаж безпосередньо на робочому місці - відповідальними за пожежну безпеку об'єкта (складу, майстерні, цеху тощо).

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання та занять з пожежно-технічного мінімуму встановлюється положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, яке затверджується у встановленому чинним законодавством порядку та визначається наказом командира військової частини.

Навчання та перевірка знань службових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством.

5. Перевірка роботи та надання допомоги органам пожежної безпеки

5.1. Основною формою роботи органів пожежної безпеки є надання методичної та практичної допомоги в поліпшенні організації роботи особового складу щодо попередження пожеж, навчання військовослужбовців та працівників правилам пожежної безпеки і діям у разі виникнення пожежі, втіленні передового досвіду, форм і методів профілактичної роботи.

5.2. Перевірка підпорядкованих органів пожежної безпеки проводиться з метою вивчення стану справ у боротьбі з пожежами у військових частинах виду Збройних Сил України, оперативних командуваннях, забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, наказів та директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, втілення позитивних форм і методів профілактичної роботи, усунення недоліків. Під час перевірки надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряються знання нормативно-правових та нормативних актів з питань пожежної безпеки.

5.3. Надання практичної допомоги органам пожежної безпеки здійснюється шляхом організації і проведення вибіркових перевірок військових частин, пожежонебезпечних об'єктів, розробки заходів за напрямами їх діяльності. При цьому перевіряючі не повинні підмінювати підпорядковані органи пожежної безпеки у здійсненні їх функцій.

5.4. Перевірка та надання практичної допомоги підпорядкованим органам пожежної безпеки здійснюються за планами роботи органів пожежної безпеки з урахуванням обставин, що склалися, стану службової діяльності у службах пожежної безпеки, а також висновків попередніх перевірок.

5.5. Територіальні управління перевіряються відповідно до плану роботи Управління пожежної безпеки один раз на рік.

5.6. Перевірка діяльності служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України проводиться за планом роботи Управління пожежної безпеки. Перевірці діяльності цих служб повинна передувати перевірка пожежної безпеки військових частин відповідного виду Збройних Сил України, об'єднання (з'єднання).

5.7. Перевірка діяльності служб пожежної безпеки об'єднання (з'єднання), військових частин проводиться за планом вищих органів пожежної безпеки під час перевірки пожежної безпеки військової частини.

Матеріали перевірки надаються командуванню військових частин, що перевіряються, для вжиття заходів.

5.8. Контрольні перевірки службової діяльності служб пожежної безпеки проводяться за результатами усунутих недоліків, але не раніше, ніж через півроку після перевірки.

5.9. За результатами перевірки складається акт перевірки, у якому вказуються позитивні форми і методи, які є в роботі органу пожежної безпеки, що перевіряється, недоліки і причини їх виникнення, робота з усунення недоліків, а також заходи щодо її поліпшення та виставляється оцінка його діяльності.

6. Пожежна безпека військової частини (гарнізону)

6.1. Для забезпечення пожежної безпеки військових об'єктів і створення безпечних умов для особового складу командир військової частини (гарнізону) зобов'язаний проводити своєчасні протипожежні заходи, що визначені у нормативно-правових актах України, статутах Збройних Сил України, наказах і директивах Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також усувати недоліки, визначені в актах перевірки.

6.2. У кожній військовій частині (додаток 8) (гарнізоні) (додаток 9) розроблюється План пожежної безпеки, який затверджується командиром військової частини (гарнізону) та узгоджується з органами пожежної безпеки і доводиться до усіх службових осіб.

План пожежної безпеки військової частини є основним документом і визначає заходи пожежної безпеки, а також порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж.

Загальна інструкція щодо пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі, а також витяг з порядку евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини повинні бути у чергового частини.

6.3. План розробляється заступником командира військової частини за участі начальника служби пожежної безпеки військової частини. План пожежної безпеки гарнізону розроблюється за участю начальників служб військових частин гарнізону.

6.4. Службовими особами військової частини і добовим нарядом повинен здійснюватися повсякденний контроль за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки.

6.5. Пожежні підрозділи військових частин (гарнізону) призначаються для попередження і гасіння пожеж, проведення рятувальних робіт на пожежі.

6.6. У військовій частині з урахуванням її пожежної небезпеки наказом повинно бути:

призначено позаштатного начальника служби пожежної безпеки (за відсутності штатного);

призначено позаштатний пожежний підрозділ (за відсутності штатного);

призначено склад ДПД (ДПК) із числа працівників;

призначено склад і порядок роботи пожежно-технічної комісії;

призначено відповідальних за пожежну безпеку об'єктів;

визначено перелік постійних місць проведення вогневих робіт, а також організація і порядок проведення тимчасових вогневих робіт;

визначено перелік об'єктів, які підлягають обов'язковій перевірці перед закриттям, наприкінці робочого дня;

визначено порядок огляду приміщень військової частини перед закриттям, наприкінці робочого дня;

призначено пожежні пости;

призначено осіб, відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв і автоматичної системи виявлення і гасіння пожеж;

визначено місця куріння;

визначено порядок проведення планово-поперджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.

6.7. Для несення служби щодо попередження та гасіння пожеж у військовій частині, яка не має штатного пожежного підрозділу, наказом командира військової частини створюється позаштатний пожежний підрозділ. До складу позаштатного пожежного підрозділу включаються військовослужбовці рядового і сержантського складу, як правило, з одного підрозділу.

Чисельність позаштатного пожежного підрозділу визначається залежно від пожежної небезпеки об'єктів, їх кількості, розташування і установлюється:

у разі розташування військової частини у районі виїзду (до 5 км) штатних пожежних підрозділів військових частин, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - 5 - 10 осіб;

у інших випадках - 18 осіб.

6.8. Для гасіння пожеж за особовим складом позаштатного пожежного підрозділу закріплюється автомобіль, обладнаний ємністю з водою (2 - 4 куб. м) і пожежною мотопомпою. Для цього можуть бути використані нейтралізаційні, поливальні та інші машини, які забезпечують можливість подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі. Машини повинні зберігатися в постійній готовності в приміщеннях, які опалюються.

Від пожежного підрозділу кожного дня виділяється пожежний наряд, який забезпечує чергування на пожежних постах, а також гасіння пожеж.

6.9. Для кожного об'єкта військової частини повинна бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної безпеки та план (схема) евакуації особового складу, озброєння і майна на випадок пожежі (у багатоповерхових будинках - на кожному поверсі).

У дитячих дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, санаторіях, клубах і будинках офіцерів, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, гуртожитках та інших об'єктах з масовим перебуванням людей на доповнення до схематичного плану евакуації розробляється інструкція, що визначає дії обслуговуючого персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі (дошкільні заклади, лікарні тощо), інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.

Плани евакуації та інструкції щодо заходів пожежної безпеки повинні коригуватись (у разі перепланування, зміни функціонального призначення об'єкта, зміни штатного розкладу персоналу).

6.10. Для варт, осіб добового наряду, сторожів, вахтерів та інших осіб, які здійснюють охорону, повинна бути розроблена інструкція, у якій мають бути зазначені їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень та порядку дій у разі спрацювання АУПС, АУПГ.

6.11. У військових частинах повинен бути встановлений порядок (система) оповіщення особового складу про пожежу, з яким необхідно ознайомити весь особовий склад.

На об'єктах, на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежних підрозділів.

6.12. У цехах, майстернях, сховищах, на пунктах робіт з майном і технікою перед початком робіт призначається пожежна обслуга з постійного чи тимчасово працюючого особового складу (додаток 10).

На пожежну обслугу покладається контроль щодо заходів пожежної безпеки у місцях виконання робіт, повідомлення про пожежу, гасіння пожеж і евакуація людей, майна (техніки).

6.13. Щоденно у визначений командиром військової частини час усі майстерні, сховища, склади, парки, ангари та інші виробничі приміщення перевіряються начальниками майстерень, сховищ, складів, цехів черговим парку й особами пожежного наряду військової частини; усі виявлені недоліки усуваються до закриття приміщень (сховищ), а електричні мережі відключаються за допомогою зовнішніх рубильників.

Забороняється здавати під охорону приміщення, стан пожежної безпеки яких не перевірено.

6.14. Територія об'єктів військових частин, будівлі, споруди, приміщення мають забезпечуватися знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Біля телефонів та на дверцятах внутрішніх пожежних кранів слід зазначати номери телефонів пожежних підрозділів та чергового частини.

7. Перевірка пожежної безпеки військових частин

7.1. Порядок перевірки пожежної безпеки військових частин

7.1.1. Перевірка пожежної безпеки військової частини має мету визначити стан пожежної безпеки і надати командуванню військової частини допомогу в її поліпшенні та навчанні особового складу правилам з питань пожежної безпеки і практичним діям у разі виникнення пожежі.

7.1.2. Під час перевірки пожежної безпеки військових частин встановлюється:

виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку", статутів Збройних Сил України, наказів та директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, нормативно-правових та нормативних актів з питань пожежної безпеки;

бойова готовність пожежного підрозділу (ДПД, ДПК), підготовленість особового складу щодо попередження і гасіння пожеж.

7.1.3. Перевірка проводиться відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, наказів Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України в присутності командування та начальника служби пожежної безпеки.

7.1.4. Перевіряючий зобов'язаний:

ознайомитися з документацією щодо пожежної безпеки, що є у військовій частині (планом пожежної безпеки, наказами командира військової частини щодо організації пожежної безпеки), як організовано навчання особового складу за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

провести огляд території військового містечка, парків, складів, будівель і дати оцінку стану пожежної безпеки;

перевірити організацію і несення служби пожежного підрозділу і його боєготовність, а також знання обов'язків добовим нарядом частини на випадок пожежі.

7.1.5. Під час огляду території військових містечок, парків, складів і будівель різного призначення встановлюється:

виконання вимог нормативно-правових актів, статутів Збройних Сил України, нормативних актів щодо пожежної безпеки, актів перевірки;

виконання норм, правил пожежної безпеки, зазначених у інструкціях (правилах експлуатацїї) щодо експлуатації будівель і споруд, зберігання бойової техніки, озброєння і військового майна;

забезпеченість нормативними запасами води для зовнішнього пожежогасіння та іншими засобами гасіння пожеж;

наявність і справність блискавкозахисних пристроїв, автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння на об'єктах частини і телефонного зв'язку з пожежним підрозділом;

пожежонебезпечність систем опалення, електроустаткування, вентиляції, газозабезпечення і виконання правил при їх експлуатації;

виконання протипожежних заходів при зберіганні вибухонебезпечних матеріалів і газів;

наявність у будівлях, спорудах, у парках і сховищах інструкцій щодо заходів пожежної безпеки, порядок призначення пожежних обслуг;

навченість особового складу діям щодо попередження і гасіння пожеж;

порядок проведення протипожежних інструктажів (вступного, первинного, повторного на робочому місці, позапланового, цільового) з працівниками.

7.1.6. При перевірці несення служби пожежним підрозділом установлюється:

укомплектованість особовим складом і технікою пожежного підрозділу, його розташування;

організація служби пожежним нарядом;

стан і експлуатація пожежної техніки та інших засобів пожежогасіння;

забезпеченість особового складу пожежного підрозділу спецодягом і спорядженням.

7.1.7. Під час перевірки стану бойової підготовки пожежного підрозділу встановлюється:

виконання учбового плану;

засвоєння програми бойової підготовки особовим складом;

організація і несення служби;

наявність документації, передбаченої керівними документами щодо пожежної безпеки;

організація пожежно-профілактичної роботи на об'єктах військової частини;

виконання нормативних показників зі спеціальної підготовки і пожежно-прикладного спорту;

наявність і стан спортивного містечка і теплодимокамери.

7.1.8. У нештатних пожежних підрозділах (добровільних пожежних дружинах) перевіряються:

знання інструкцій щодо заходів пожежної безпеки у розташуванні військової частини, особистих обов'язків щодо контролю за виконанням правил пожежної безпеки і дій у разі виникнення пожежі;

знання пожежної техніки та засобів пожежогасіння, що є на озброєнні пожежного підрозділу, і вміння практично застосовувати їх на пожежі;

боєздатність (шляхом проведення учбової пожежної тривоги з відпрацюванням нормативу з бойового розгортання).

7.1.9. Учбовою пожежною тривогою перевіряються:

практичні навички особового складу пожежного підрозділу (ДПД, ДПК);

підготовленість особового складу частини до дій щодо гасіння пожеж, евакуації людей, бойової техніки та майна.

7.1.10. Учбова пожежна тривога, залежно від мети перевірки, проводиться:

з викликом тільки пожежного підрозділу (ДПД, ДПК);

з викликом пожежного підрозділу і особового складу військової частини;

з викликом усіх сил і засобів, передбачених планом пожежної безпеки військової частини.

7.1.11. Порядок проведення учбової пожежної тривоги і завдання щодо гасіння умовної пожежі особою, яка перевіряє, визначається на місці, а тривоги з викликом усіх сил і засобів, передбачених планом пожежної безпеки, узгоджується з начальниками військового гарнізону та територіальними підрозділами МНС України.

7.1.12. Учбова пожежна тривога може оголошуватися шляхом передачі оповіщення про "пожежу" телефоном, вмиканням пожежної сигналізації або іншим способом безпосередньо в пожежний підрозділ тим, хто перевіряє, або за допомогою інших осіб.

7.1.13. Після того, як пожежний підрозділ прибув до місця виклику, перевіряючий визначає начальнику пожежного підрозділу (пожежного наряду) завдання на гасіння умовної пожежі, яке ставиться коротко і чітко (вказується точне місце умовної пожежі, її площа і що горить). Під час виконання завдання особа, яка перевіряє, може дати додаткові завдання, ускладнюючи обстановку на "пожежі".

7.1.14. Оцінку обстановки і рішення на використання сил і засобів начальник пожежного підрозділу (наряду) приймає самостійно.

Порушення особовим складом пожежного підрозділу правил техніки безпеки при гасінні умовної пожежі, яка створює загрозу аварії або нещасного випадку з людьми, повинні бути усунені особою, яка перевіряє, негайно.

7.1.15. При проведенні учбової пожежної тривоги фіксується час:

оголошення тривоги;

отримання повідомлення про "пожежу" пожежним підрозділом;

прибуття пожежного підрозділу (ДПД, ДПК) до місця виклику;

закінчення розгортання сил і засобів пожежогасіння;

появи води (піни) із першого і наступних пожежних стволів;

прибуття особового складу чергового підрозділу військової частини.

7.1.16. Під час виконання завдання щодо гасіння умовної пожежі визначається:

чіткість і правильність поданих командиром (начальником) пожежного підрозділу (наряду) команд на розгортання сил і засобів та подальше керівництво роботою особового складу;

чіткість дій і злагодженість бойових обслуг пожежних автомобілів (мотопомп) при проведенні розгортання.

7.1.17. За результатами перевірки пожежної безпеки військової частини особа, яка перевіряє, на місці складає Акт перевірки та доповідає командиру військової частини.

Пропозиції в Акті перевірки щодо усунення недоліків з пожежної безпеки повинні бути сформульовані стисло, з дійсними термінами виконання.

При пред'явленні вимог той, хто перевіряє, повинен керуватися нормативно-правовими актами України, наказами, директивами Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, нормативними актами з питань пожежної безпеки.

7.1.18. Під час перевірки у разі призупинення чи заборони роботи цехів, майстерень, клубів, споруд (приміщень), установок, агрегатів тощо складається Акт про заборону експлуатації (додаток 11), який додається до Акта перевірки.

Подальша експлуатація забороненого об'єкта дозволяється органом пожежної безпеки тільки після усунення причин і умов, що сприяють виникненню пожежі, про що виноситься відповідне Рішення про можливість подальшої експлуатації (додаток 12).

7.1.19. Військова частина, пожежну безпеку якої оцінено на "незадовільно", підлягає повторній перевірці через три місяці.

7.1.20. При перевірці стану бойової підготовки і служби штатного пожежного підрозділу до Акта перевірки додаються підсумкові показники перевірки стану бойової підготовки і служби пожежного підрозділу. Перевірка пожежних підрозділів у об'ємі цих показників проводиться раз на рік. При повторних (протягом року) перевірках підрозділів перевіряється тільки спеціальна підготовка, несення служби, стан військової дисципліни і боєготовність.

Підсумки цих перевірок і перевірок нештатних пожежних команд (ДПД, ДПК) відображаються також в Акті перевірки.

7.2. Порядок виставлення оцінки перевірки пожежної безпеки військової частини, бойової підготовки і служби пожежного підрозділу, визначення його боєготовності

7.2.1. Стан пожежної безпеки військової частини оцінюється:

"задовільно", якщо на об'єкті перевірки розроблено план пожежної безпеки; територія, парки і склади забезпечені нормативними запасами води для потреб пожежогасіння, засобами пожежогасіння і блискавкозахисними пристроями; місця зберігання ракет, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів обваловані;

"незадовільно", якщо не виконано умови на оцінку "задовільно" або грубо порушені правила пожежної безпеки під час розміщення особового складу, зберігання озброєння, військової техніки та майна.

У разі незгоди командирів військових частин з висновками Акта перевірки і оцінкою стану пожежної безпеки вони мають право у десятиденний термін оскаржити цей Акт у вищому органі пожежної безпеки Збройних Сил України.

Рішення начальника Управління пожежної безпеки з усіх питань, які входять до його компетенції, є остаточним.

7.2.2. Загальна оцінка бойової підготовки пожежного підрозділу складається за підсумками оцінок із загальновійськових дисциплін та спеціальної підготовки.

Оцінка за загальновійськові дисципліни пожежному підрозділу визначається за підсумками останньої інспекторської перевірки або комісії військової частини за період навчання.

7.2.3. Оцінка із спеціальної підготовки визначається за підсумковими показниками перевірки стану бойової підготовки і служби пожежного підрозділу з таких дисциплін:

організація пожежної безпеки;

тактико-спеціальна підготовка;

пожежно-профілактична підготовка;

пожежно-стройова підготовка;

спеціальна підготовка водіїв пожежних автомобілів.

7.2.4. На загальну оцінку бойової підготовки і служби пожежного підрозділу впливає:

наявність документації у пожежному підрозділі та відповідність її нормативним документам;

задовільний технічний стан і утримання пожежної техніки та озброєння у підрозділі;

забезпеченість особового складу спецодягом та спорядженням, догляд за ним та збереження;

задовільне утримання у підрозділі зброї, табельних радіостанцій та засобів захисту органів дихання;

наявність порушень військової дисципліни;

задовільне матеріально-побутове забезпечення особового складу підрозділу;

наявність і задовільний стан навчально-тренувального містечка.

Незадовільна оцінка одного з цих пунктів знижує загальну оцінку підрозділу на один бал.

7.2.5. Визначення боєготовності пожежного підрозділу

Підрозділ "боєготовий", якщо організація та стан несення служби бойових обслуг пожежного наряду відповідають вимогам нормативно-правових та нормативних актів, спеціальна підготовка особового складу, стан пожежної техніки, обладнання та майна пожежного наряду оцінено не нижче "задовільно", оцінка дій пожежного підрозділу при оголошенні учбової пожежної тривоги не нижче "задовільно", укомплектованість підрозділів особовим складом не нижче 75% (при цьому укомплектованість водіями враховується окремо).

Підрозділ "небоєготовий", якщо не виконана одна з умов для отримання оцінки "підрозділ боєготовий".

7.2.6. Загальна оцінка особовому складу та загальна оцінка підрозділу визначаються згідно з керівними документами, які діють у Збройних Силах України.

8. Документація управління (служб) пожежної безпеки

8.1. Порядок, особливості ведення службового листування та діловодства органами пожежної безпеки здійснюються у порядку, встановленому Міністром оборони України.

8.2. Посадові особи органів пожежної безпеки відповідають за правильне ведення обліку та звітності, а також зберігання службових документів.

8.3. В Управлінні пожежної безпеки, територіальних управліннях, службах пожежної безпеки видів Збройних Сил України, об'єднання (з'єднання) ведеться така документація:

план роботи на рік;

план роботи на місяць;

Книга обліку перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи (додаток 13);

Книга обліку пожеж (додаток 14);

Книга обліку проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (додаток 15) (ведеться тільки Управлінням пожежної безпеки та територіальними управліннями).

8.4. В службі пожежної безпеки військової частини (гарнізону) ведеться така документація:

план роботи на місяць;

план пожежної безпеки частини (гарнізону);

Журнал пожежно-профілактичної роботи військової частини (гарнізону) (додаток 16);

плани-конспекти проведення занять;

журнал проведення протипожежних інструктажів;

журнал обліку технічного стану засобів пожежогасіння.

8.5. У пожежному підрозділі ведеться документація, яка передбачена для підрозділів Збройних Сил України статутами Збройних Сил України, та спеціальна документація по службі, яка визначена відповідним керівництвом.

9. Постачання пожежною технікою, обладнанням і майном

9.1. Забезпечення військових частин пожежною технікою і гусеничними пожежними машинами та запасними частинами до них, пожежними мотопомпами, пожежними приладами і апаратами пожежогасіння, вогнегасними засобами, обладнанням і майном проводиться у порядку, встановленому у Збройних Силах України.

9.2. Уся бойова та інша техніка, яка знаходиться на озброєнні Збройних Сил України (літаки, танки, кораблі, ракетні установки, допоміжні судна, автомобілі та інше), комплектується пожежним озброєнням і вогнегасниками підприємств, які виготовляють їх за замовленням постачальних органів Міністерства оборони України.

9.3. Поповнення, заміна та ремонт пожежного обладнання на бойовій техніці і автомобілях, яке стало непридатним, виконуються службами забезпечення органів військового управління за рахунок коштів, які знаходяться в їх розпорядженні в межах кошторисних призначень.

9.4. Придбання пожежного обладнання і майна (крім пожежних автомобілів і автомобільних запасних частин до них, гусеничних пожежних машин і запасних частин до них, а також стаціонарного і спеціального обладнання, які входять в комплекси бойової техніки) здійснюється у порядку, встановленому в Міністерстві оборони України.

9.5. Зарядка і випробування вогнегасників здійснюються згідно з вимогами національних стандартів України щодо технічного обслуговування вогнегасників спеціалізованими організаціями.

9.6. Контроль за технічним станом, зберіганням, обслуговуванням пожежних автомобілів, гусеничних пожежних машин і їх ремонт здійснюються автомобільною (бронетанковою) службою військових частин.

9.7. Поточний ремонт пожежних автомобілів і гусеничних пожежних машин проводиться:

бюджетними військовими частинами - в межах відповідних кошторисних призначень;

підприємствами і організаціями - за рахунок коштів цих підприємств і організацій.

9.8. Середній і капітальний ремонт пожежних автомобілів, гусеничних пожежних машин, включаючи ремонт встановленого на них спеціального обладнання (відцентрові насоси, цистерни, кузови та інше), проводиться на авторемонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, за нарядами відповідних постачальних органів.

9.9. Забезпечення запасними частинами для ремонту відцентрових насосів, іншого пожежного обладнання для пожежних автомобілів проводиться Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України, територіальними квартирно-експлуатаційними органами.

9.10. Подання заявок на пожежне обладнання і майно проводиться відповідно до норм, строків служби і Переліку пожежної техніки, обладнання та майна, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України (додаток 17) і встановлені Міністром оборони України.

9.11. Забезпечення військових частин пожежним обладнанням і майном проводиться:

для будівель і споруд (об'єктів) військових частин - за


<< предыдущая страница   следующая страница >>