asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

ЗАЯВА


Прошу зареєструвати членство в Громадській раді при Державній митній службі України. З Положенням про Громадську раду при Державній митній службі України ознайомлений.

Назва громадської організації, асоціації, юридичної особи (повна) 

  

Статус (всеукраїнська, регіональна тощо) 

  

Основні напрями діяльності 

  

Дата заснування 

  

Кількість (членів, працівників) 

  

Місце розташування головного офісу 

  

Кількість регіональних представництв (філіалів) та у яких регіонах вони діють 

  

Керівник (П. І. Б.) 

  

Поштова адреса 

  

Телефон 

  

Факс 

  

E-mail 

  

Веб-сайт 

  

Представник організації, визначений для участі в роботі Громадської ради (П. І. Б., контактний телефон) 

  

Коротка інформація про посаду, функції та діяльність представника організації у Громадській раді

Мета свого членства 

  


Керівник (П. І. Б.) 

Підпис, печатка 

П. І. Б. 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 27 жовтня 2006 р. N 946 


^

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при регіональній митниці, митниці


1. Громадська рада при регіональній митниці, митниці (далі - Рада при митниці) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи.

2. У своїй діяльності Рада при митниці керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Державної митної служби України, рішеннями та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади в частині формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради при митниці є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні митними справами;

врахування громадської думки в процесі підготовки й організації виконання рішень митних органах.

4. Рада при митниці формується за добровільним принципом із числа суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних брокерів, декларантів, власників митних ліцензійних складів, експедиторів, перевізників, представників підприємств і громадян, яких цікавить митна справа України.

До складу Ради при митниці залучаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації (далі - Організації).

5. Для отримання членства в Раді при митниці подається заява про вступ до неї. Форми заяви наведені в додатках 1 та 2 до цього Положення.

6. Члени Ради при митниці мають право:

обирати та бути обраними до керівного органу Ради при митниці;

брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Ради при митниці у межах своєї компетенції та повноважень;

звертатися із запитами до керівництва Ради при митниці, які пов'язані з її діяльністю, і не пізніше місяця з дати звернення отримувати відповідь;

отримувати копії протоколів зборів Ради при митниці протягом 5 днів з дня їх проведення;

оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Ради при митниці.

7. Представник організації - член Ради при митниці може бути замінений. Підставами для заміни є:

власне бажання представника організації;

письмове відкликання організації, яку він представляє у Раді при митниці;

невиконання зобов'язань як члена Ради митниці, а саме: неучасть на зборах членів Ради при митниці та в обговоренні питань, запропонованих громадськістю;

учинення дій, що суперечать завданням Ради при митниці.

8. Вищим органом управління Ради при митниці є збори членів Ради (далі - збори).

9. Збори скликаються не рідше двох разів на рік Головою Ради при митниці. Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні не менш ніж половина від загальної чисельності членів Ради при митниці.

Позачергові збори можуть бути скликані на вимогу не менш як третини членів Ради при митниці.

10. У період між зборами та для оперативного розв'язання поточних питань керівництво Радою при митниці здійснюється Правлінням Громадської ради при регіональній митниці, митниці (далі - Правління).

11. Правління обирається на зборах. Кількісний склад Правління визначається рішенням Ради при митниці.

12. Правління виконує такі функції:

отримує від членів Ради при митниці інформацію та пропозиції з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, систематизує та організовує їх обговорення;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи та подає їх у встановленому порядку до Громадської ради при Держмитслужбі України чи до іншого органу державної влади;

організовує обговорення нормативно-правових актів і нормативних документів, готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики в галузі митної справи та подає їх до Громадської ради при Держмитслужбі України та до відповідних органів державної влади;

бере участь у розробці та обговоренні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи;

готує і подає пропозиції до проекту плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо визначення строків проведення публічних громадських обговорень;

розробляє та подає на розгляд керівництву митниці пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань та учасників (керівники структурних підрозділів митних органів), строків, етапів і порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій. План і доповнення до нього погоджуються керівником митного органу;

розглядає та вирішує питання щодо членства в Раді з подальшим звітуванням на зборах Ради при митниці;

уносить пропозиції щодо зміни складу Правління;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

подає аналітичну інформацію та консультативну допомогу митниці з питань реалізації політики в галузі митної справи;

організовує зустрічі членів Ради з представниками митниці для обговорення існуючих питань та проблем;

формує банк соціологічних даних за результатами вивчення актуальних соціальних, у тому числі соціально-психологічних проблем суспільства та розробляє пропозиції щодо його подальшого розвитку, забезпечує доведення відповідних відомостей до органів виконавчої влади, засобів масової інформації, інших користувачів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378.

13. Правління працює з кожним членом Ради митниці за принципом прозорості, створюючи при цьому рівні умови співпраці з кожним її членом.

14. Правління з метою виконання покладених на нього завдань має право: отримувати в установленому порядку від регіональної митниці, митниці, Громадської ради при Держмитслужбі України інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи;

залучати до своєї роботи представників державних органів, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

проводити конференції, збори, симпозіуми, дискусії та інші заходи.

15. Основною формою роботи Правління є його засідання та засідання інших робочих органів, які проводяться згідно з внутрішніми документами Правління.

16. Засідання Правління скликається не рідше одного разу на місяць і є відкритим для всіх, кого цікавлять питання митної справи. На засідання можуть запрошуватися залежно від характеру питань, що розглядаються на ньому, керівники або представники органів державної влади, підприємств, установ, засобів масової інформації та організацій, а також окремі громадяни.

Засідання Правління є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів.

17. Члена Правління може бути виключено з його складу:

якщо він не брав участі у 2-х і більше поспіль засіданнях без поважної причини;

за письмовим відкликанням організації, яку він представляє;

за власним бажанням;

за рішенням Правління.

18. Рішення Правління є правомочним, якщо воно приймається відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ради при митниці.

19. Для організаційного забезпечення роботи Ради при митниці та Правління утворюється Секретаріат, порядок роботи якого визначає Правління.

Кількісний склад Секретаріату визначається рішенням Правління.

Секретаріат веде протоколи засідань (забезпечує їх зберігання та надає копії відповідальним особам із зв'язків з громадськістю), листування, готує інші необхідні документи.

20. Раду при митниці очолює Голова, який є одночасно головою Правління і якого обирають на засіданні Правління відкритим голосуванням терміном на один рік.

21. Голова Ради при митниці має заступників, які за його поданням обираються із числа членів Правління.

22. Права й обов'язки Голови Ради при митниці:

організовує діяльність Ради при митниці, Правління та Секретаріату;

підписує документи від імені Ради при митниці;

раз у рік звітує перед зборами членів Ради митниці про проведену роботу;

представляє Раду при митниці, Правління у взаємовідносинах з Громадською радою при Держмитслужбі України та іншими органами державної влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

Кандидатуру Голови Ради як представника Громадської ради при регіональній митниці, митниці за поданням Правління автоматично включають до складу Громадської ради при Держмитслужбі України.

За запрошенням керівника регіональної митниці, митниці бере участь в засіданнях митниці.

23. Згідно з пунктом 6 Положення про Громадську раду при Держмитслужбі України кандидатуру Голови Ради при митниці як представника Ради в Громадській раді при Держмитслужбі України може бути замінено.

24. Якщо особу, яка виконує обов'язки Голови Ради, згідно пунктом 7 чи пунктом 17 цього Положення замінено чи виключено, то обирається новий Голова Ради на засіданні Правління відкритим голосуванням терміном на один рік.

25. Раз на рік Голова Ради на зборах звітує про проведену роботу.

26. Регіональна митниця, митниця у разі можливості забезпечує Секретаріат Ради приміщенням, засобами зв'язку та створює умови для роботи Ради митниці, Правління.

27. Керівник регіональної митниці, митниці визначає відповідальну особу із зв'язків з громадськістю з метою координації взаємодії з Правлінням Ради митниці.

 

^ Начальник Відділу з питань
взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з
громадськістю 

 
 
 
В. В. Скрябін 


 


Додаток 1
до Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці 


Форма 


Голові Громадської ради при ________________ митниці
                                       _____________________________
                                                                                 (П. І. Б.) 

<< предыдущая страница   следующая страница >>