asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6
Особливості, структура та зміст програми з правознавства

Пропоновану програму з правознавства для 10-11 профільних класів укладено, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання правознавства у школі, закладених у Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Програмою передбачено вивчення курсу “Правознавство” в 10-11-х профільних класах старшої школи. Курс розглядається як складова змісту освітньої галузі “Суспільствознавство” і побудований на відповідних теоретичних і наукових засадах.

Програмою передбачено поглиблене вивчення тем у порівнянні з рівнем програми за стандартом. Курс “Правознавство” структурований за такими загальними змістовно - тематичними блоками: блок І – «Основи теорії держави і права України»; блок ІІ «Основи публічного права»; блок ІІІ «Основи приватного права».

Програма курсу розрахована на два роки навчання (3 години на тиждень). Курс охоплює основні питання теорії держави і права і побудований за галузями права у відповідності та на основі чинного законодавства України станом на липень 2010 р.

У 10-му класі вивчатиметься Конституційне право України у кількості 34 години, а також передбачено години на підсумкове узагальнення, повторення та резерв учителя. Блок І навчальної програми «Основи теорії держави і права» (10 клас) не змінювався за змістом і навчальними годинами (див. видання: Ратушняк С., Ремех Т. Правознавство. Програма для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. – ПП «Вікторія». - 2009. – 95 с.).
10 клас (продовження)

Блок І «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»


Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ІІ.1 Конституційне право України (34 год)

Тема 1. Поняття конституційного права України (2 год)

Загальна характеристика конституційного права України. Конституційно-правові відносини та їх види. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

Конституційно-правові норми та їх особливості. Метод конституційно-правового регулювання. Предмет конституційного права України. Джерела галузі.

Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України.

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України.

Називати предмет галузі, суб’єкти конституційно – правових відносин, метод конституційно-правового регулювання, джерела конституційного права

Правильно застосовувати поняття та терміни конституція, правонаступництво

Описувати структуру Конституції України

Аналізувати тексти Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України

Оцінювати Конституцію як своєрідний суспільний договір


Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України (3 год)

Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус АРК.

Національні відносини. Національні меншини. Законодавство про мови.

Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн.

Правильно застосовувати поняття та терміни державні символи; державна мова; національні меншини

Описувати форму правління, територіального устрою та політичного режиму України; державні символи України

Визначати та оцінювати статус АРК; статус державної мови

Тема 3. Громадянство України (2 год)

Поняття громадянства. Документи, що підтверджують громадянство України. Підстави набуття громадянства. Умови прийняття до громадянства. Особи, які не приймаються до громадянства України.

Підстави припинення громадянства України (вихід з громадянства, втрата громадянства).

Органи, що вирішують питання громадянства

Називати документи, що підтверджують громадянство України; умови прийняття до громадянства України; органи, що вирішують питання громадянства

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни громадянство, громадянин, іноземець, особа без громадянства, біпатрид

Описувати підстави набуття і припинення громадянства України

Порівнювати вихід з громадянства і втрату громадянства; прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві

Оцінювати значення для особи правового зв’язку з державою

Тема 4. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина (7 год)

Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і свобод.

Особисті (громадянські) права і свободи. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання.

Політичні права і свободи. Право на свободу об’єднання у політичні партії і громадські організації. Громадська організація: порядок утворення, членство. Молодіжна громадська організація. Дитяча громадська організація. Політична партія.

Економічні права і свободи. Соціальні права і свободи. Право на соціальний захист. Право на працю.

Культурні (духовні) права і свободи. Право на освіту. Система освіти. Структура освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та їх види. Вища освіта. Вищі навчальні заклади освіти (рівні акредитації). Права та обов’язки учасників навчального процесу.

Обов’язки громадян України.

Військовий обов’язок громадян. Загальний військовий обов’язок. Підготовка громадян до військової служби. Приписка. Порядок призову на строкову військову службу у мирний час. Відстрочка від призову (за сімейними обставинами, для продовження навчання, та за іншими обставинами). Види військової служби. Строки військової служби. Служба за контрактом. Альтернативна (невійськова служба).

Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів. Поняття надзвичайного і воєнного станів, мета, підстави та строки введення. Гарантії прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Правовий статус іноземців в Україні. Порядок в’їзду та виїзду іноземців. Видворення іноземців за межі України.

Статус біженців в Україні.. Порядок отримання статусу біженця. Особи, яким не надається статус біженця. Позбавлення та втрата статусу біженця. Права та обов’язки біженців.

Називати види прав і свобод людини і громадянина; гарантії конституційних прав і свобод

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни права і свободи людини; обов’язки громадян України; правовий статус; об’єднання громадян; надзвичайний і воєнний стан; світогляд; віросповідання; соціальний захист

Описувати види прав і свобод людини; систему освіти в Україні; права і обов’язки учасників навчального процесу; порядок проходження строкової військової служби; порядок в’їзду і виїзду іноземців; порядок отримання статусу біженця

Аналізувати статті ІІ розділу Конституції України

Розрізняти види прав і свобод людини і громадянина

Порівнювати громадську організацію і політичну партію; військову і альтернативну (невійськову) службу; іноземців і біженців

Визначати і оцінювати права і свободи людини і громадянина в умовах надзвичайного і воєнного станів

Характеризувати особисті, політичні, економічні, соціальні й культурні права і свободи людини і громадянина; правові наслідки введення надзвичайного стану

Оцінювати права і свободи людини як загальнолюдську цінність

Підсумкове узагальнення (1 год)

Тема 5. Народовладдя в Україні (2 год)

Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення. Питання, що виносяться на референдум. Питання, що не виносяться на референдум.

Загальна характеристика виборчої системи України. Виборчий процес. Суб’єкти виборчого процесу. Види виборчих систем, що застосовуються в Україні (мажоритарна, пропорційна). Види виборів за територією, за об’єктом, за часом, за правовими наслідками.

Називати види референдумів; види виборчих систем; види виборів; суб’єкти виборчого процесу

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни референдум, вибори, виборча система

Описувати процедуру призначення (проголошення) референдуму; виборчий процес

Порівнювати і оцінювати види виборчих систем; вибори та референдум

Аналізувати статті ІІІ розділу Конституції України; положення виборчого законодавства

Характеризувати народовладдя; народне волевиявлення

Оцінювати вибори та референдум як форми безпосередньої демократії

Тема 6. Законодавча влада України (3 год)

Правовий статус Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України. Пленарні засідання, робота в комітетах.

Повноваження та структура Верховної Ради України.

Правовий статус народних депутатів. Вибори народних депутатів України: система, види, організація та проведення.

Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу

Називати повноваження Верховної Ради України

Правильно застосовувати поняття та терміни парламент; законодавчий процес

Описувати статус і структуру Верховної Ради України; стадії законодавчого процесу; процедуру виборів народних депутатів України

Аналізувати статті ІY розділу Конституції України

Характеризувати статус Верховної Ради України; правовий статус народного депутата України

Моделювати етапи законодавчого процесу

Тема 7. Президент України (2 год)

Повноваження Президента України та його правовий статус. Нормативно-правові акти Президента України. Припинення повноважень Президента України. Усунення з поста в порядку імпічменту.

Рада національної безпеки і оборони.

Вибори Президента України: види, організація, проведення. Порядок вступу на посаду.

Називати строк повноважень Президента України; термін проведення чергових і позачергових виборів Президента України; вимоги до кандидата на пост Президента України; підстави дострокового припинення повноважень Президента України; нормативно-правові акти Президента України

Правильно застосовувати поняття та терміни Президент України, імпічмент

Описувати правовий статус Президента України; повноваження Президента України; процедуру імпічменту; склад і повноваження Ради національної безпеки і оборони

Аналізувати статті Y розділу Конституції України

Оцінювати важливість і значення інституту президентства в Україні

Тема 8. Виконавча влада України (2 год)

Кабінет Міністрів України: порядок призначення, повноваження та склад. Повноваження Прем’єр-Міністра.

Центральні органи виконавчої влади (міністерство, державний комітет, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом). Урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації): порядок формування та повноваження

Називати склад Кабінету Міністрів України; центральні і місцеві органи виконавчої влади

Правильно застосовувати поняття та терміни Кабінет міністрів України; Прем’єр – Міністр України; міністерство; місцеві державні адміністрації

Описувати правовий статус Кабінету Міністрів України; процедуру призначення Прем’єр – Міністра України; підстави припинення повноважень Кабінету Міністрів України; порядок формування місцевих органів виконавчої влади

Аналізувати статті YІ розділу Конституції України

Характеризувати повноваження Кабінету Міністрів України; повноваження місцевих органів виконавчої влади

Тема 9. Місцеве самоврядування в Україні (2 год)

Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування та їх функції.

Матеріальна основа органів місцевого самоврядування.

Правовий статус депутатів місцевих рад.

Вибори органів місцевого самоврядування: організація, порядок проведення і види.

Називати органи місцевого самоврядування

Правильно застосовувати поняття та терміни місцеве самоврядування; територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; органи самоорганізації населення

Описувати функції органів місцевого самоврядування; процедуру виборів органів місцевого самоврядування

Характеризувати правовий статус депутатів місцевих рад

Оцінювати значення місцевого самоврядування в Україні

Тема 10. Судова влада в Україні (3 год)

Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні.

Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

Конституційний суд України: формування, склад, повноваження. Конституційне подання. Конституційне звернення.

Система судів загальної юрисдикції: структура, повноваження. Місцеві суди. Спеціалізовані суди (господарські та адміністративні). Апеляційні суди. Верховний Суд України.

Засади судочинства та етапи судового процесу.

Називати принципи судоустрою в Україні

Правильно застосовувати поняття та терміни правосуддя, судоустрій, судочинство; суди загальної юрисдикції

Описувати систему судів загальної юрисдикції; повноваження Конституційного Суду України

Аналізувати статті YІІІ, ХІІ розділів Конституції України, положення законодавства з судоустрою

Розрізняти правосуддя і судочинство; конституційне подання і конституційне звернення

Характеризувати статус суддів, народних засідателів і присяжних; засади судочинства в Україні; повноваження Верховного Суду України, апеляційних судів, спеціалізованих судів

Порівнювати Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції

Моделювати етапи судового процесу

Тема 11. Правоохоронні органи України та адвокатура

(4 год)

Прокуратура: система та повноваження.

Міліція: структура, завдання, обов’язки, права. Служба безпеки України: завдання, система, обов’язки, права.

Адвокатура України: вимоги до адвоката, види адвокатської діяльності, права та обов’язки адвоката.

Органи юстиції: завдання та повноваження.

Нотаріат: поняття, державні та приватні нотаріуси, права та обов’язки нотаріуса, нотаріальні дії.

Називати правоохоронні органи

Правильно застосовувати поняття та терміни прокуратура України, СБУ, міліція, адвокатура, нотаріат

Описувати завдання прокуратури України, СБУ; права і обов’язки міліції; вимоги до адвоката; порядок вчинення нотаріальних дій

Аналізувати статті YІІ розділу Конституції України, положення законодавства щодо правоохоронних органів, адвокатури, нотаріату, органів юстиції

Характеризувати права і обов’язки адвоката; систему прокуратури України та СБУ; органи юстиції

Порівнювати органи внутрішніх справ та СБУ; прокуратуру та адвокатуру

Підсумкове узагальнення (1 год)

Повторення (3 год)

Резерв (3 год)<< предыдущая страница   следующая страница >>