asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

установленому чинним законодавством України порядку.
2.5. Якщо заява про реєстрацію прав власності на нерухоме

майно подається не пізніше як через дванадцять місяців після

виникнення цього права, то об'єкт не підлягає повторній технічній

інвентаризації. Якщо строк подачі заяви порушено, то реєстрації

прав власності повинна передувати технічна інвентаризація

об'єктів.
2.6. Заява про реєстрацію прав власності подається до БТІ,

яке здійснює свою діяльність на території тієї

адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований

об'єкт нерухомого майна.
2.7. Документи, що підтверджують виникнення, існування,

припинення прав власності на нерухоме майно і подаються для

реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, установленим цим

Положенням та іншими актами чинного законодавства України.
2.8. Тексти документів, що подаються на реєстрацію прав,

мають бути написані розбірливо, найменування юридичних осіб - без

скорочення та із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвище, ім'я,

по батькові фізичних осіб та адреси їх місця проживання мають бути

написані повністю.
2.9. Не підлягають прийманню на реєстрацію прав власності ті

документи, які мають підчищення або приписки, закреслені слова та

інші не обумовлені в них виправлення, документи, заповнені

олівцем, а також документи з такими виправленнями та

пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
2.10. Заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно

може бути відкликана заявником (заявниками) у будь-який момент до

прийняття реєстратором рішення щодо цієї заяви.

Відкликання заяви про реєстрацію прав власності на нерухоме

майно здійснюється шляхом подання заявником (заявниками)

письмового клопотання встановленої форми (додаток 4) про

відкликання заяви.
2.11. При отриманні заяви та документів, необхідних для

проведення реєстрації прав, заявникові, за його бажанням,

надається розписка (додаток 5), яка повертається після повернення

заявникові правовстановлювальних документів.
3. Прийняття рішення реєстратором прав
3.1. З моменту прийняття заяви розпочинається розгляд

реєстратором заяви та доданих до неї документів.

Реєстратор:

установлює відповідність заявлених прав і поданих документів

вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між

заявленими та вже зареєстрованими правами на об'єкт нерухомості,

інших підстав для відмови в реєстрації прав;

перевіряє угоди, які відповідно до чинного законодавства

України не були нотаріально посвідчені;

приймає рішення про реєстрацію прав власності чи про відмову

в реєстрації прав власності;

видає витяги з Реєстру прав або відмовляє у наданні таких

витягів.

У своїх діях реєстратор керується виключно чинним

законодавством України.
3.2. Рішення реєстратора про відмову в реєстрації прав

власності на нерухоме майно потребує письмового оформлення та

повинно містити:

дату й місце прийняття рішення;

стислий опис майна, щодо якого приймається рішення;

підстави винесення рішення та правове обгрунтування;

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (за наявності).

Рішення про відмову в реєстрації прав видається на бланку БТІ

за формою, визначеною у додатку 6, посвідчується підписами

реєстратора, начальника або уповноваженою ним особою та

скріплюється печаткою БТІ.
3.3. У реєстрації прав на нерухоме майно може бути

відмовлено, якщо:

заявлене право не є таким, що підлягає реєстрації відповідно

до цього Положення;

об'єкт нерухомого майна розташований на території, реєстрацію

прав власності на якій здійснює інше БТІ;

із заявою про реєстрацію прав власності на нерухоме майно

звернулась особа, яка не може бути заявником відповідно до цього

Положення;

подані документи не відповідають вимогам, установленим цим

Положенням та іншими актами чинного законодавства України, або не

дають змоги установити відповідність заявлених прав і поданих

документів вимогам законодавства;

заявлене право вже зареєстроване;

не проведено інвентаризаційних робіт або вони проведені не

тим БТІ, яке здійснює реєстрацію прав власності на нерухоме майно;

право власності на нерухоме майно виникло на підставі

договорів відчуження, за наявності інформації про накладення

арешту на відчуження об'єктів нерухомого майна з Єдиного реєстру

заборон відчуження об'єктів нерухомого майна ( z0364-99 );

право власності на нерухоме майно, що перебуває у податковій

заставі, виникло без дотримання встановленого порядку відчуження;

відчуження нерухомого майна відбулося без отримання витягу з

Реєстру прав або строк його дії закінчився;


( Абзац одинадцятий пункту 3.3 виключено на підставі Наказу

Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )


при укладені угод між юридичними особами, які нотаріально не

посвідчені, не надано правовстановлювальний документ попереднього

власника.
3.4. Розгляд заяви і прийняття рішення щодо реєстрації права

або відмови в реєстрації проводиться у строк, який з дня отримання

заяви БТІ не повинен перевищувати тридцяти календарних днів без

урахування терміну проведення інвентаризаційних робіт, а також

строку прийняття рішення органами, визначеними пунктом 6.1 цього

Положення.


( Абзац другий пункту 3.4 виключено на підставі Наказу

Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )


Про відмову в реєстрації реєстратор письмово повідомляє

заявника.
3.5. Реєстрації підлягають виключно заявлені права за умови

їх відповідності чинному законодавству України і пред'явленим

правовстановлювальним документам.

Забороняється тлумачення прав реєстратором або самостійне

внесення ним змін до відомостей про заявлені права власності.
3.6. Реєстрація прав проводиться після технічної

інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають реєстрації.
3.7. Унесення запису до Реєстру прав здійснюється після

прийняття рішення про реєстрацію прав власності.
3.8. Після прийняття рішення реєстратором та внесення запису

до Реєстру прав на правовстановлювальних документах робиться

відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав (додаток 7),

видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно,

який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа та

містить:

реєстраційний номер нерухомого майна;

адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;

призначення (назву) нерухомого майна;

підстави виникнення чи припинення права власності; ( Абзац

п'ятий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту

N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )

особливі позначки реєстратора (дані, у разі їх наявності, про

самовільно збудовані, прибудовані чи реконструйовані об'єкти, про

накладення арешту, про перебування майна у податковій заставі

тощо);

відомості про власника (власників);

дату видачі витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме

майно;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора;

підпис реєстратора;

підпис начальника БТІ або уповноваженої ним особи.

Зазначений витяг скріплюється печаткою БТІ.

Разом із витягом власнику (власникам) або уповноваженій особі

повертаються правовстановлювальні документи.
3.9. У разі переходу права власності на нерухоме майно, яке

вже зареєстроване в Реєстрі прав, реєстратор при реєстрації прав

на це майно одночасно скасовує попередній запис щодо права

власності на це майно.

У разі необхідності із заявою про скасування запису в Реєстрі

прав може звернутися попередній власник, якщо право не було

зареєстровано новим власником.
3.10. У разі відмови власника від права власності на нерухоме

майно в розділ Реєстру прав уноситься відповідний запис про

відмову на підставі заяви власника майна, поданої особисто та

справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом.

До заяви додаються правовстановлювальні документи, на

підставі яких була проведена реєстрація прав власності на нерухоме

майно та які підлягають анулюванню реєстратором.

Оригінали анульованих правостановлювальних документів з

відміткою "Анульовано", завіреною печаткою БТІ, підшиваються до

реєстраційної справи.

У записах Реєстру прав робиться відмітка про відмову від

права власності на підставі відповідної заяви власника майна, та

одночасно про це повідомляються органи місцевого самоврядування.

Заявнику видається витяг з Реєстру прав.

( Пункт 3.10 в редакції Наказу Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від

17.05.2004 )
3.11 Безхазяйне нерухоме майно береться на облік БТІ за

місцезнаходженням нерухомого майна за заявою відповідного органу

місцевого самоврядування.

При цьому у відповідному розділі Реєстру прав робиться

відмітка "безхазяйне".

Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна органу

місцевого самоврядування видається інформаційна довідка з Реєстру

прав на бланку відповідного БТІ.

( Розділ 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Мін'юсту N 36/5

( z0617-04 ) від 17.05.2004 )


4. Реєстр прав та реєстраційна справа
4.1. У Реєстрі прав на кожне нерухоме майно, право власності

на яке заявлено вперше, за рішенням реєстратора про реєстрацію

права власності відкриваються відповідні розділи.

4.1.1. Розділ Реєстру прав має дві частини, які включають

записи про нерухоме майно та про право власності на нього.

Записи про нерухоме майно містять:

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна та відомості про

його місцезнаходження;

призначення нерухомого майна;

опис нерухомого майна, отриманий у порядку технічної

інвентаризації (дані про розміри земельної ділянки (у разі

наявності такої інформації), будівлі, її частини, споруди та інші

характеристики, перелік яких установлений нормативно-правовими

актами);

зміни в описі нерухомого майна (у разі добудови, знесення,

нового будівництва тощо), отримані в порядку технічної

інвентаризації;

вартість нерухомого майна за станом на дату проведення

інвентаризаційних робіт;

дату внесення записів та дату внесення змін до записів;

прізвище реєстратора.

Записи про право власності на нерухоме майно містять:

для власників (співвласників) - фізичних осіб - громадян

України - прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження,

адресу постійного місця проживання, ідентифікаційний номер у

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших

обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні або

інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного

номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні

органи), дані документа, що посвідчує особу; для іноземних

громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності

останнього), адреса постійного місця проживання за межами України,

дані документа, що посвідчує особу;

для власників (співвласників) - юридичних осіб - резидентів -

назву, місцезнаходження, код у Єдиному державному реєстрі

підприємств та організацій України; для власників - юридичних осіб

- нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країну, де

зареєстровано юридичну особу;

вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить

на праві спільної часткової власності;

підстави виникнення чи припинення права власності; ( Абзац

чотирнадцятий пункту 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )

дату внесення записів та дату внесення змін до записів;

прізвище реєстратора та дату прийняття рішень.

4.1.2. Реєстраційна справа відкривається на нерухоме майно,

право власності на яке підлягає реєстрації.

Реєстраційна справа містить такі документи:

заяви про реєстрацію відповідних прав;

копію розділу Реєстру прав;

нотаріально засвідчені копії правовстановлювальних

документів, що підтверджують права на нерухоме майно;

документи, що свідчать про внесення плати за реєстрацію;

інформацію про видані витяги з Реєстру прав;

дані технічної інвентаризації;

інші документи, що є підставою для реєстрації прав.

Документи в реєстраційній справі розміщуються в порядку їх

надходження і мають послідовну нумерацію.

У разі накопичення в одній реєстраційній справі великої

кількості документів вона може бути розділена на два чи більше

томів. У такому випадку на титульному аркуші кожного тому

реєстраційної справи зазначається реєстраційний номер тому. Кожний

том реєстраційної справи повинен містити опис документів, які

містяться у ньому.

Вилучення документів із реєстраційної справи забороняється,

крім випадків, передбачених законодавством.
4.2. Розділ Реєстру прав та реєстраційна справа закриваються

на підставі рішення реєстратора прав у разі:

а) знищення нерухомого майна за заявою власника майна;

до заяви додаються:

акт відповідного органу, що засвідчує факт знищення майна;

правовстановлювальні документи (у разі наявності) на знищене

майно, які підлягають анулюванню у порядку, встановленому цим

Положенням;

б) поділу або об'єднання нерухомого майна.

Закриті реєстраційні справи зберігаються в архіві БТІ в

установленому чинним законодавством України порядку.

( Пункт 4.2 в редакції Наказу Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від

17.05.2004 )
4.3. При поділі нерухомого майна для кожного з об'єктів

нерухомого майна відкриваються нові розділи Реєстру прав і нові

реєстраційні справи, кожному з об'єктів нерухомого майна

присвоюється новий реєстраційний номер.
4.4. При реєстрації права власності на нерухоме майно, яке

було об'єднано, для об'єкта нерухомого майна відкривається новий

розділ Реєстру прав і нова реєстраційна справа, нерухомому майну

присвоюється новий реєстраційний номер.
5. Надання витягу з Реєстру прав та інформації про

зареєстровані права
5.1. Право на отримання витягу та інформації з Реєстру прав.

5.1.1. Право на отримання витягу мають: власник (власники),

його спадкоємці та правонаступники юридичних осіб, уповноважені

особи.

5.1.2. Суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури,

органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси,

органи Служби безпеки України та інші органи державної влади<< предыдущая страница   следующая страница >>