asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

Контрольні запитання та завдання
^ 1.Що називається резонансом напруг? 2. За яких умов виникає цей резонанс? 3. При якому з’єднанні елементів електричного кола можливе виникнення резонансу напруг?4. Як визначається резонансна частота електричного кола за відомими цого індуктивністю та ємністю?5. Чи збігається за фазою струм з напругою мережі при резонансі напруг? 6. Як зміниться коефіцієнт потужності, якщо конденсатор у колі змінного струму закоротити перемичкою? 7.Як зміняться покази ампера, якщо при зміні індуктивності в схемі електроустановки виникає резонанс напруг? 8.Якими будуть покази вольметра при резонансі напруг у колі змінного струму? 9. Яку небезпеку може створити резонанс напруг у колі змінного струму? 10. Де застосовується резонанс напруг? 11. Знайти на електричних схемах послідовно з’єднані ланцюжки, що складаються з активного опору , індуктивної котушки та конденсатора.

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 5

Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним

з'єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Мета роботи - дослідити явище резонансу струмів і умови його виникнення в розгалуженому колі змінного струму, що складається з паралельним з'єднаних активного опору, індуктивної котушки та конденсатора.
Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і
Розглянемо електричне коло, що складається з паралельно з’єднаних індуктивної котушки L,яка має активний опір R,а також індуктивність L, та конденсатора С ( рис. 11,а). Діюче значення струму, що проходити через котушку, визначається виразом


.
У вітці з конденсатором струмом І2с випереджає прикладену напругу на кут 90°; при цьому

f C.
При ІL с векторна діаграма кола має вигляд, показаний на рис. 32,б.

Для визначення сили струму до розгалуження кола розглянемо векторну діаграму, зображену на рис. 32,б,Рис. 11

звідки випливає, що загальний струм Ізаг є геометричною сумою струмів ІL та Іс, тобто
При ІL с векторна діаграма кола має вигляд, показаний на рис. 11,в.

Підбором параметрів L,C,R кола або частоти f живильної напруги можна досягти того, що ІL = Іс . при цьому струм Ізаг у колі збігатиметься за фазою з напругою Uзаг (рис. 11,г). таке явище називається резонансом струмів.
Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з лабораторною установкою.

2. Скласти електричну схему згідно з карткою завданням Р5.1 (див. дод. 1) для дослідження кола змінного струму з паралельним з'єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорів.

3. Напругу Uзаг джерела живлення встановити в межах 50…100 В і в процесі виконання роботи підтримувати сталою.

4. Подати живлення на схему, ввімкнути тумблер, установлений на планшеті.

5. Слідкуючи за струмами на ділянках кола (стальне осердя котушки нерухоме), виміряти значення їх при ємності конденсатора С=20 мкФ. Експериментальні дані занести до табл. 7.Номер досліду

С,

мкФ

Експериментальні дані

Результати обчислень

Uзаг,В

Ізаг,А

Іс

ІL

Р,Вт

R,Ом

ХL,

Ом

Хс,

Ом

Z,Ом

С соs φ

Q,

вар

S,B*

A


1 20

2 30

3 40

4 50

5 60
6. Повторити спостереження для чотирьох-п'яти інших значень ємності конденсатора.

7. За здобутими даними розрахувати значення R, ХL , ХС,Z , cos , Q ,S

І результати обчислень занести в табл..7.

8. За даними спостереження і результатами обчислень побудувати векторну діаграму струмів і напруги при резонансі струмів.

9. Скласти звіт.

Контрольні запитання та завдання
1.Що називається резонансом струмів? 2. За яких умов виникає цей резонанс?3. При якому з’єднанні елементів електричного кола можливе виникнення резонансу струмів?4. Що можна сказати про значення повного опору коливального контуру при резонансі за відсутності активних втрат у ньому? 5. Що необхідно зробити для досягнення резонансу струмів, коли відомо, що струм у нерозгалуженому електричному колі випереджає напругу на деякий кут φ? 6. Що можна сказати про значення струсів у нерозгалуженому електричному колі та в коливальному контурі при резонансі струмів? 7. Що таке кут φ і як його визначити? 8. Яку небезпеку може створити резонанс в електричному колі?9. В яких електро- та радіотехнічних пристроях застосовується резонанс струмів?10. Знайти на електричних схемах паралельно з’єднані ланцюжки, що складається з індуктивної котушки та конденсатора.

Додаток


<< предыдущая страница