asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога)*

------------------------------------------------------------------

N | Найменування видів робіт |Одиниця виміру| Нормативи

позиції| |обсягу роботи |часу (год.)

-------+-------------------------------+--------------+-----------

1 | 2 3 4

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Організаційно-методична робота| |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

1. |Складання плану роботи: | План |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

|на місяць | - " - | 2,5

-------+-------------------------------+--------------+-----------

|на рік | - " - | 6,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

2. |Складання звіту про виконану | Звіт |

|роботу: | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

|за місяць (чверть) | - " - | 4,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

|за півріччя (рік) | - " - | 8,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

3. |Підготовка до проведення | Один захід | 7,0

|тренінгів, ділових ігор тощо з | |

|учнями (дітьми), батьками, | |

|педпрацівниками | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

4. |Підготовка до педагогічних | Один захід | 5,0

|консиліумів | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

5. |Підготовка до виступів на | Один захід | 3,0

|батьківських зборах, | |

|педагогічних нарадах, семінарах| |

|для педагогів | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

6. |Підготовка до проведення | Один захід | 3,0

|виховних годин з учнями | |

|(дітьми), навчальних занять | |

|(курси за вибором, | |

|факультативи, гуртки) | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

7. |Робота в бібліотеці, | Місяць | 8,0

|самопідготовка | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

8. |Консультації в навчально- | Один захід | 5,0

|методичних та наукових центрах | |

|(закладах) | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

9. |Участь в навчально-методичних | Місяць | 8,0

|семінарах (нарадах) психологів | |

|(соціальних педагогів) | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Психодіагностична робота | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

10. |Індивідуальна психодіагностика | Один учень | 6,0

|(обстеження, обробка | (дитина), |

|результатів, оформлення | педпрацівник,|

|висновків і рекомендацій) | батько |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

11. |Групова психодіагностика, | Один клас | 16,5

|соціально-психологічні |(група дітей),|

|дослідження (обстеження, |група педпра- |

|обробка результатів, оформлення| цівників, |

|висновків і рекомендацій) | батьків |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Консультаційна робота | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

12. |Індивідуальне консультування: | Одна бесіда |

|-------------------------------+--------------+-------------

|а) учнів (дітей) у т.ч.: | |

|-------------------------------+--------------+-------------

|дошкільного віку | - " - | 1,0

|-------------------------------+--------------+-------------

|початкових класів | - " - | 1,0

|-------------------------------+--------------+-------------

|середніх класів | - " - | 1,5

|-------------------------------+--------------+-------------

|старших класів | - " - | 2,0

|-------------------------------+--------------+-------------

|б) педпрацівників | - " - | 1,5

|-------------------------------+--------------+-------------

|в) батьків | - " - | 2,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

13. |Профконсультації з учнями | Один учень |

|(включаючи бесіди з батьками, | |

|педагогами) без проведення | |

|психодіагностичної роботи, | |

|у т.ч.: | |

|-------------------------------+--------------+-------------

|середніх класів | - " - | 3,0

|-------------------------------+--------------+-------------

|старших класів | - " - | 5,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Корекційно-відновлювальна та | |

| розвивальна робота | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

14. |Корекційно-відновлювальна та | |

|розвивальна робота з учнями | |

|(дітьми) у т.ч.: | |

|-------------------------------+--------------+-------------

|а) індивідуальна | Один учень | 30,0

| | (дитина) |

|-------------------------------+--------------+-------------

|б) групова | Один клас |

| | (група) | 40,0

-------+-------------------------------+--------------+-----------

15. |Проведення ділових ігор, | Одна група | 40,0

|тренінгів для педпрацівників, | |

|батьків | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Психологічна просвіта | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

16. |Виступи перед учнями (дітьми), | Один виступ | Фактично

|педпрацівниками, батьками, в | |використа-

|установах та організаціях тощо | | ний час

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Навчальна діяльність | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

17. |Викладання навчального | Одне заняття | 1,0

|матеріалу за програмами курсів | |

|за вибором, факультативів, | |

|гуртків | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

| Зв'язки з громадськістю | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

18. |Відвідування учнів (дітей) | Один захід | 2,0

|вдома, бесіди з батьками | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

19. |Відвідування батьків за місцем | Один захід | 3,0

|роботи | |

-------+-------------------------------+--------------+-----------

20. |Вирішення питань з місцевими | Один захід | 2,5

|органами виконавчої влади та | |

|громадського самоврядування | |

------------------------------------------------------------------

* Примітки:

Наводяться упорядковані під звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. N 339.

У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.

Додаток 5

  Інформація про психологічну службу та діяльність регіональних центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи у 200_ - 200_ навчальному році

1. Статус центрів:

підпорядкованість (місцевим органам управління освітою, інститутам післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні особи);

штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені ступені);

структурні підрозділи (телефони довіри, психологічні консультації, кабінети корекції кризових станів, профільні консультпункти, реабілітаційні центри тощо).

2. Зведені статистичні дані, що характеризують організаційно-управлінську діяльність центрів (згідно з додатками 6 - 8).

3. Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий навчальний рік:

підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних педагогів) ВНЗ області та ІППО;

підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ІППО та ЦІППО АПН України;

атестовано працівників психологічної служби на вищу, I, II категорії.

4. Участь центрів (регіональних психологічних служб) у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України.

5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні матеріали, підготовлені або видані у минулому навчальному році:

підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;

методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;

накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.

6. Проведення масових заходів:

науково-практичні конференції;

навчальні семінари для керівників районних (міських) психологічних служб, місцевих органів управління освітою;

семінари-практикуми для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників.

7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні програми, навчальні технології, авторські школи тощо).

8. Соціально-психологічні дослідження, експериментальна робота:

тема;

предмет, об'єкт досліджень;

час, місце проведення, кількість учасників.

9. Зведені статистичні дані, що характеризують роботу практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти за напрямками роботи (згідно додатка 3).

10. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

11. Підписка на журнали "Практична психологія та соціальна робота", "Обдарована дитина":

навчальними закладами освіти;

практичними психологами та соціальними педагогами;

педагогічними працівниками.

12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.

Примітки:

а) інформація про психологічну службу готується в описовій формі і надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10 сторінок, а також у вигляді електронної копії (на дискеті у форматі Word версія 6 або 7);

б) терміни подачі інформації:

для районних (міських) центрів (методистів) - щорічно до 1 липня;

для обласних центрів - щорічно до 1 серпня.

Додаток 6

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)

загальноосвітніх навчальних закладів

______________ району ____________ області

-----------------------------------------------------------------------------------

|Загальноосвітні навчальні| Місто | Село |

| заклади з чисельністю |---------------------------+---------------------------|

| учнів |К-сть| Кількість ставок |К-сть| Кількість ставок |

| |навч.|---------------------|навч.|---------------------|

| |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|

| | | лог. | гогів | | | лог. | гогів | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| до 200 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| понад: 200 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 300 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 400 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 500 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 700 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 900 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 1100 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 1300 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 1500 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 1700 | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Школи-інтернати для | | | | | | | | |

|дітей, які потребують | | | | | | | | |

|соціальної допомоги | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Спеціальні школи | | | | | | | | |

|(інтернати) для дітей, | | | | | | | | |

|які потребують корекції | | | | | | | | |

|фіз. та роз. розвитку | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Санаторні школи для | | | | | | | | |

|дітей, які потребують | | | | | | | | |

|тривалого лікування | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Школи соціальної | | | | | | | | |

|реабілітації для дітей, | | | | | | | | |

|які потребують особливих | | | | | | | | |

|умов виховання | | | | | | | | |

|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Всього: | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)

інших навчальних закладів системи загальної

середньої освіти

_______________ району __________ області

----------------------------------------------------------------------------

|ПТНЗ з чисельністю| Місто | Село |

| учнів |---------------------------+---------------------------|

| |К-сть| Кількість ставок |К-сть| Кількість ставок |

| |навч.|---------------------|навч.|---------------------|

| |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|

| | | лог. | гогів | | | лог. | гогів | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| до 400 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| понад: 400 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 500 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 600 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|ПТНЗ соціальної | | | | | | | | |

|реабілітації | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|МНВК з чисельністю| | | | | | | | |

|учнів: | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| до 400 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| понад: 400 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 500 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

| 600 | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|

|Всього: | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------

Чисельність практичних психологів дошкільних

навчальних закладів

______________ району ____________ області

----------------------------------------------------------------------

|Дошкільні заклади | Місто | Село |

| з чисельністю |---------------------------+---------------------|

| груп: | Кількість | Кількість | Кількість|Кількість|

| | д/закладів | ставок | д/закладів| ставок |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

| до 4 | | | | |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

| понад: 4 | | | | |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

| 6 | | | | |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

| 8 | | | | |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

| 10 | | | | |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|Дошкільні заклади | | | | |

|компенсувального | | | | |

|типу | | | | |

|------------------+--------------+------------+-----------+---------|

|Всього: | | | | |

----------------------------------------------------------------------

Примітка: дані таблиць додатка 6 подаються обласними центрами загалом по області та окремо по кожному району.

Додаток 7

  


<< предыдущая страница   следующая страница >>