asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ У рядку 180 «Податок на прибуток» від звичайної діяльно­сті наводиться сума податку на прибуток від звичайної діяльно­сті, який визначається за П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Цей рядок заповнюють на підставі записів про належну суму податку на прибуток за дебетом субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності», 84 «Інші витрати операцій­ної діяльності» у кореспонденції з рахунками 64 «Розрахунки з бюджетом», 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстроче­ні податкові зобов'язання». Сума такого показника підприємст­вами, які на квартальну звітність відповідно до своєї облікової політики відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання не обчислюють, а також суб'єктами малого під­приємництва для складання фінансової звітності визначається за сумою поточного податку на прибуток, яку визначено за подат­ковим законодавством.

^ Рядок 190 «Фінансовий результат від звичайної діяльнос­ті» р. 190 (прибуток) та р. 195 (збиток) визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування мінус сума податку на прибуток, тобто рядок 190 = р. 170 - р. 180. Зби­ток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної дія­льності до оподаткування та сумі податків на прибуток (р. 195 = р. 175 + р. 180)

У рядку 200 «Надзвичайні доходи» відображається:

 • сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включа­ючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзви­чайних подій;

 • сума доходу від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Цей рядок заповнюється за даними, відображеними за креди­том pax. 75 «Надзвичайні доходи».

У рядку 205 «Надзвичайні витрати» відображаються втрати від інших операцій та подій, які класифікуються як надзвичайні події:

 • сума втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо);

 • сума втрат, понесених підприємством у результаті техноген­них катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві;

 • втрати від інших надзвичайних подій.

При заповнені цього рядка слід пам'ятати, що втрати від над­звичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності в на­слідок цих витрат.


Приклад 12. Надзвичайні витрати в наслідок повені 30 000 грн., ставка податку на прибуток 25 %. Розрахуємо дані для відображен­ня у рядку 205 «Надзвичайні витрати».

 • сума зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від над­звичайних подій

30 000 • 0,25 = 7500 грн.

 • сума надзвичайних втрат для відображення рядку 205 Звіту про фінансові результати

30 000 - 7500 = 22 500 грн.


Таким чином, даний рядок заповнюється за сумами відображеними за дебетом pax. 99 «Надзвичайні витрати» за мінусом кредитового обо­роту за рахунком 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій».


^ У рядку 210 «Податки з надзвичайного прибутку» відобра­жаються суми податків, які підлягають сплаті з прибутку від над­звичайних подій.

Для заповнення цього рядка використовуються суми, відо­бражені за дебетом рахунку 982 «Податки на прибуток від над­звичайних подій».

^ Рядок 220 «Чистий прибуток» або рядок 225 (збиток) роз­раховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайного збитку та по­датків з надзвичайного прибутку.

Сума чистого прибутку, яка визначена у Звіті про фінансові результати необхідна для визначення суми нерозподіленого при­бутку на кінець звітного періоду, який відображається у Балансі.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду = Нероз­поділений прибуток на початок звітного періоду + Чистий прибу­ток — Використання прибутку на створення резервного капіталу, Виплату дивідендів тощо.

Загальна схема розрахунку чистого прибутку (збитку) за да­ними Звіту про фінансові результати наведена на рис. 21.

Рис. 21. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємства за даними Звіту про фінансові результати


Таким чином, заповнення І розділу Звіту про фінансові ре­зультати можна розподілити на шість послідовних кроків, а саме:

1-й крок це визначення чистого доходу (виручки) від реаліза­ції продукції (товарів, робіт, послуг (р. 035);

2-й крок — це визначення валового прибутку (збитку), р. 050 або 055;

3-й крок — це визначення фінансового результату від опера­ційної діяльності (прибутку або збитку), р. 100 або р. 105;

4-й крок — це визначення результату від звичайної діяльності до оподаткування (прибутку або збитку), р. 170 або р. 175;

5-й крок — це визначення результату від звичайної діяльності з урахуванням податку на прибутки, р. 190 або р. 195;

6-й крок— це визначення чистого прибутку або збитку, р. 220. або р. 225

Таким чином, у Звіті про фінансові результати визначаємо та­кі види фінансових результатів:

 • валовий прибуток (збиток), тобто від основної діяльності (рядки 050, 055);

 • прибуток (збиток) від операційної діяльності (рядки 100, 105);

 • прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткуван­ня (рядки 170, 175);

 • прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування(рядки 190, 195);

 • чистий прибуток (збиток) з урахуванням фінансового ре­зультату від надзвичайних подій (рядки 200, 225).

^ Розділ II «Елементи операційних витрат» заповнюється відповідно до П(С)БО 3 п. 38 та Типових положень про склад со­бівартості продукції, робіт, послуг за галузями діяльності. Тут наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробни­цтво, збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного пері­оду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуван­ням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, по­слуг) виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

В розділі II «Елементи операційних витрат» розшифровуються витрати підприємства, які відображені в першому розділі цього Звіту.

Для підприємств торгівлі та громадського харчування вартість придбаних і реалізованих товарів не є елементом операційних витрат. Тому ці підприємства у розділі II наводять інформацію лише про елементи витрат на збут, адміністративних і операцій­них витрат, а також транспортно-заготівельні та інші витрати, пов'язані з придбанням товарів, які включаються до їхньої собі­вартості. Відповідно відсотки за кредит, що належать до складу фінансових витрат, не підлягають розкриттю за економічними елементами, і, навпаки, втрати від операційних курсових різниць, що належать до складу інших витрат операційної діяльності, слід включати до сум, які мають розкриватись у розділі II.

Заповнення розділу II «Елементи операційних витрат» (р. 230 - р. 280) Звіту про фінансові результати здійснюється за рахунками 8 класу «Витрати за елементами».

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викла­дені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витра­ти» (п. 21—26).

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 «Інші витрати», ве­деться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відраху­вання на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витра­ти. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним поді­ям та ліквідацією їх наслідків.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використову­вати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з раху­нком 23 «Виробництво» і рахунками класу 9 «Витрати діяльності». Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організа­ціями, які не застосовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності», сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісячно в коре­спонденції з дебетом рахунку 79 «Фінансові результати».

Якщо підприємство не використовує 8 клас рахунків то для заповнення цього розділу необхідно накопичувати інформацію в нагромаджувальних відомостях, використовуючи первинні та зведені документи, в яких зафіксовані відповідні витрати опера­ційної діяльності.

^ У рядку 230 «Матеріальні затрати» відображається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

 • сировини й матеріалів, які використані як основні й допомі­жні матеріали в операційній діяльності підприємства;

 • купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів для операційної діяльності підприємства;

 • придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяль­ності;

 • тари й тарних матеріалів, використаних в операційній діяль­ності;

 • будівельних матеріалів, використаних як основні та допомі­жні матеріали в операційній діяльності підприємства;

 • запасних частин, використаних для ремонту основних засо­бів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства;

 • товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам;

 • виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з вироб­ництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іс­питів з випробування сировини й матеріалів, які використову­ються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва, тощо).

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробницт­ва, не включається до елементу операційних витрат за статтею «Матеріальні затрати».

При заповненні цього рядка слід пам'ятати, що підприємства торгівлі і громадського харчування не включають до складу ма­теріальних затрат купівельну вартість придбаних протягом звіт­ного періоду товарів і сировини (продуктів).

Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетом рахунку 80 «Матеріальні витрати», або кредитом pax. 20 (без 206), pax. 22, 25, 28 (товари, в частині витрат, здійснених на ви­робництво).

^ В рядку 240 «Витрати на оплату праці» відображаються ви­трати на оплату праці, до яких включаються:

 • витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;

 • витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, за­охочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;

 • витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмі­рах, передбачених законодавством;

 • витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприєм­ства або щомісячні відрахування на створення забезпечення май­бутніх виплат відпусток;

 • витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством;

 • інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетом рахунку 81 «Витрати на оплату праці» або за кредитом рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 47 «Забезпе­чення наступних витрат і платежів» в частині сум, що відносять­ся до операційних витрат.

В рядку 250 «Відрахування на соціальні заходи» відобража­ються:

 • відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування;

 • відрахування на обов'язкове соціальне страхування;

 • відрахування на обов'язкове соціальне страхування на випа­док безробіття;

 • відрахування на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства;

 • відрахування на інші соціальні заходи.

Цей рядок заповнюється за даними сумами, відображеними за дебету рахунку 82 «Відрахування на соціальні потреби» або за кредитом рахунку 65 «Розрахунки зі страхуванням» та рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат та платежів» в частині сум, що відносяться до операційних витрат.

^ В рядку 260 «Амортизація» відображається сума нарахованої амортизації:

 • основних засобів

 • інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових ви­трат.

Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 83 «Амортизація» або за кредитом pax. 13 «Знос необоротних активів»

В рядку 270 «Інші операційні витрати» відображаються:

 • вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податку на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо;

 • витрати на відрядження;

 • витрати на послуги зв'язку;

 • плата за розрахунково-касове обслуговування тощо;

 • страхові компанії відображають витрати на перестрахування та виплату страхових сум та страхових відшкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом рахунку 84 «Інші опера­ційні витрати» або кредитом pax. 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Сума витрат за економічними елементами визначається за вира­хуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв (господарств) підприєм­ства. Тобто, наприклад, витрати на оплату праці з використання ма­теріалів, основних засобів, на поточний ремонт основних фондів мають бути одноразово включені до відповідних елементів витрат (матеріальні, оплата праці, амортизація), а собівартість поточного ремонту, яка буде відображена на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім і у витратах основного виробництва, вже ще раз, як внутрішній оборот, не включається до елементу витрат.

Сума всіх витрат операційної діяльності у розділі І може не збігатися з сумою за елементами операційних витрат (розділ II ф. № 2), зокрема, на суму зміни залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, готової продукції, а також у зв'язку з різницею щодо включення собівартості товарів, що вибули. Собівартість реалізованих товарів не включають до елементів витрат розділу II, в той час як їх відображають у розді­лі І. При цьому транспортно-заготівельні витрати, що приєднані до первісної вартості (собівартості) товарів і запасів, мають бути включені до відповідних елементів витрат операційної діяльності (матеріальні, оплата праці, амортизація тощо). До розділу II не включають собівартість (еквівалент за курсом НБУ) реалізованої іноземної валюти й собівартість (балансова вартість) реалізова­них матеріальних цінностей.

Крім того, при взаємоузгодженості показників Звіту про фі­нансові результати можливі різні варіанти: сума за рядком 280 може бути меншою або більшою за суму відображену в рядках 040, 070, 080, 090 першого розділу або дорівнювати їй.

Для виробничих підприємств є характерним той факт, що за П(С)БО 16 виробничими вважаються витрати підприємства на виробництво продукції, тобто не тільки її собівартість, а й витра­ти на незавершене виробництво, понесені у звітному періоді. То­му для виробничих підприємств є характерними такі випадки:

 • сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280, якщо усю продукцію, вироблену у звітному періоді, реалізовано і немає незавершеного виробництва, тобто рахунок 23 немає сальдо. Або незавершене виробництво є, але реалізовано продукцію, яка була вироблена раніше (в попередніх звітних періодах) і її собівартість дорівнює витратам, понесеним у звітному періоді;

 • сума рядків 040, 070, 080, 090 менша рядка 280, якщо виро­бничі витрати, понесені у поточному звітному періоді (році), пе­ревищують собівартість реалізованої продукції;

 • сума рядків 040, 070, 080, 090 більша рядка 280, якщо під­приємство реалізувало готову продукцію, вироблену у попере­дньому звітному періоді (році), а виробничі витрати і витрати по­точного звітного періоду (року) менше її собівартості.

Для підприємств, які надають послуги. У зв'язку з тим, що при наданні послуг, як правило, немає незавершеного виробниц­тва, то сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.

^ Підприємства торгівлі відображають витрати на збут, ад­міністративні витрати, операційні, транспортно-заготівельні та інші витрати, пов'язані з придбанням товарів, витрати від опе­раційних курсових різниць, які включаються до складу інших операційних витрат, але в цьому розділі не повинні відобража­тися відсотки за кредит оскільки вони відносяться до фінансо­вих витрат.

Тобто, в II розділі «Елементи операційних витрат» розшифро­вуються витрати підприємства, які відображені в І розділі Звіту про фінансові результати по рядках 070, 080, 090, але загальна сума їх може не збігатись.

Підприємства торгівлі собівартість реалізованих товарів не ві­дображають на рахунку 80 «Матеріальні витрати», а на субраху­нку 808 «Витрати товарів» ведуть лише облік тих товарів, які ви­користані для виробничо-господарських потреб, а не для про­дажу іншим особам. Тому собівартість реалізованих товарів в ря­дку 230 II розділу Звіту про фінансові результати не включається. Таким чином, для торговельних підприємств лише сума рядків 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.

^ Розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товарист­ва, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито прода­ються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають в процесі випуску таких акцій. Зміст і методика заповнення III розділу форми № 2 регламентується П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» (затверджено Наказом Міністерства фінан­сів України від 16.07.01. № 344, Зареєстровано Міністерстві юс­тиції України 30.07.01. № 647/5838).

Мета цього розділу Звіту— розрахувати дивіденди на одну просту акцію.

Інвесторів цікавить, ефективність використання підприємст­вом ресурсів, які надані власниками простих акцій.

Для розуміння змісту цього розділу і методики його заповнен­ня необхідно знати визначення таких термінів.

Антирозбавляюча потенційна проста акція — фінансовий ін­струмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.

Потенційна проста акція— фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій.

Розбавляюча потенційна проста акція — фінансовий інстру­мент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на од­ну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

Середньорічна кількість простих акцій — середньозважена кіль­кість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року.

Скоригований чистий прибуток (збиток) — чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій — серед­ньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на серед­ньорічну кількість потенційних простих акцій.

Фінансовий інструмент — контракт, який одночасно приво­дить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одному підприємстві і фінансового зобов'язання або інструмента власно­го капіталу в іншому.

Часовий зважений коефіцієнт — частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному році.

^ Розділ III Звіту про фінансові результати складається із таких статей:

 • середньорічна кількість простих акцій (р. 300) — наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. Цей показник визначається як сума добутків кількості простих акцій, в обігу протягом певних пері­одів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієн­тів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними ре­єстру акціонерів;

 • скоригована середньорічна кількість простих акцій (р. 310) — наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій. Цей показник визначається як середньорічна кількість прос­тих акцій, в обігу скоригована на кількість потенційних простих акцій;

 • чистий прибуток, на одну просту акцію (р. 320) — наво­диться показник, який розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на при­вілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу;

 • скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (р. 330) — відображається показник, який розраховуєть­ся діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу (розра­ховується за методикою наведеною в П(с)БО 24 «Прибуток на акцію»);

 • дивіденди на одну просту акцію (р. 340) — відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються ди­віденди.

Для заповнення цих рядків необхідно дотримуватися єдиної методології і послідовності розрахунків за усі звітні періоди, а саме:

  1. розрахувати чистий прибуток (збиток) з урахуванням суми прибутку (збитку), який належить власникам простих і привіле­йованих акцій;

  2. розрахувати середньозважену кількість простих акцій, які знаходяться в обігу;

  3. розрахувати чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (ПНА);

  4. розрахувати скоригований чистий прибуток (збиток) на просту акцію;

  5. розрахувати скориговану середньозважену кількість прос­тих акцій в обігу;

  6. розрахувати скоригований прибуток (збиток) на акцію;

  7. визначити суму оголошених дивідендів на кількість прос­тих акцій.

Якщо відкриті акціонерні товариства не матимуть потенцій­них простих акцій, але незалежно від цього в Звіті про фінансові результати вони повинні вказати обидва показники прибутку на акцію, (р. 320, р. 330). У цьому випадку сума прибутку на акцію буде однакова.


Таблиця 11

^ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство

ЗАТ «Фірма «Полтавпиво»
за ЄДРПОУ

5518768

Територія

Полтава
за КОАТУУ

5310137000

Орган державного управління

-
за СПОДУ

7794

Форма власності

Приватна
за КФВ

20

Галузь

Пивоварна промисловість
за ЗКГНГ

18144, 18145, 71250

Вид економічної діяльності

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
за КВЕД

15.98.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума


<< предыдущая страница   следующая страница >>