asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8
Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку

Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:

1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно -
займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї
діяльності, члени фермерського господарства, особистого
селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;

2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності";

г) в абзаці тринадцятому пункту 7 частини сьомої статті 17
слова "Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів, погоджену з Національним банком України і
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади,
інші" виключити;

ґ) назву розділу III викласти в такій редакції:

"Розділ III^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ";

д) у статті 21:

пункт 11 частини першої виключити;

у частині другій слова "у Фонді соціального страхування від
нещасних випадків" замінити словами "як платник страхових
внесків";

е) у статті 24:

пункт 1 виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) вести облік показників для визначення класу професійного
ризику виробництва";

є) доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"^ Стаття 24-1. Права Фонду соціального страхування від
нещасних випадків

Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право:

1) користуватися в установленому порядку відомостями
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, необхідними для забезпечення виконання покладених на
нього функцій;

2) відносити страхувальника до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;

3) проводити перевірки дотримання підприємствами, установами
і організаціями незалежно від форми власності, виду економічної
діяльності та господарювання порядку використання страхових
коштів, перерахованих Фондом на фінансування заходів, передбачених
статтею 25 цього Закону;

4) проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками
відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до
класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його
економічної діяльності;

5) отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій
формі) з питань, що виникають під час перевірки;

6) застосовувати фінансові санкції та накладати
адміністративні штрафи відповідно до закону";

ж) у статті 34:

частину четверту після абзацу третього доповнити новим
абзацом такого змісту:

"Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, страхова
виплата у разі переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану
роботу, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних
з цим ритуальних послуг надаються в порядку, встановленому
правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. Під час обчислення середньомісячного заробітку
враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові
внески";

{ Текст взято з сайта ВPУ }


з) у статті 45:

пункт 4 частини першої виключити;

у частині другій:

пункт 2 виключити;

у пункті 4 слова "чисельність працівників, суму заробітної
плати" виключити;

частину четверту виключити;

и) у статті 46:

у частині першій слова "збір та" виключити;

абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:

"коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із
страхувальників та їх посадових осіб відповідно до закону";

і) статтю 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Порядок визначення класу професійного ризику

Визначення класу професійного ризику виробництва за видами
економічної діяльності здійснюється Фондом соціального страхування
від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.

Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу
професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за
видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить
свою діяльність за декількома видами економічної діяльності,
віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва
здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд
соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює
належність цього підприємства до класу професійного ризику
виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз
на рік за результатами роботи страхувальника за минулий
календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з
початку поточного року.

У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з
охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних
випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення
атестації робочих місць за умовами праці відповідно до
законодавства підприємство у будь-який час за рішенням
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків може бути віднесено на основі
відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це
підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику
виробництва. Такий захід може мати і зворотну дію з початку
фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації та
затвердження заходів щодо покращення умов праці";

ї) частину першу статті 48 виключити;

й) статтю 49 виключити;

к) у статті 52:

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"За порушення порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які
спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх
повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої
звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів,
несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від
нещасних випадків про річний фактичний обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та
професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни
технології робіт або виду діяльності підприємства страхувальник
притягується до відповідальності згідно із законом";

л) у першому реченні частини першої статті 55 слова "суми
страхових внесків" замінити словами "визначення класу професійного
ризику виробництва";

останній абзац пункту 4 розділу XI "Прикінцеві положення"
виключити;

8) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171 із
наступними змінами):

а) статтю 1 доповнити пунктами 14 та 15 такого змісту:

"14) страхові внески - кошти відрахувань на страхування на
випадок безробіття, сплачені згідно із законодавством, що діяло до
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування",
кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, спрямовані на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття відповідно до пропорцій,
визначених законом;

15) мінімальний страховий внесок - сума коштів, що
визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної
заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід)";

б) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:

"обов'язковості страхування на випадок безробіття всіх
працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших
підставах, передбачених законодавством про працю, за
цивільно-правовим договором, військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової служби), осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, фізичних осіб - підприємців, а також
добровільності такого страхування громадянами України, які
працюють за межами України, членами особистого селянського та
фермерського господарства, якщо вони не є найманими працівниками";

в) у статті 4:

частину першу доповнити словами "особи, які забезпечують себе
роботою самостійно, та фізичні особи - підприємці";

частину другу виключити;

г) статтю 5 виключити;

ґ) у статті 6:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Члени особистого селянського та фермерського
господарства, якщо вони не є найманими працівниками, громадяни
України, які працюють за межами України та не застраховані в
системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в
якій вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом
за умови сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України";

частину четверту виключити;

частину п'яту доповнити словами і цифрами "профілактичні
заходи відповідно до статті 7-1 цього Закону";

д) у статті 8:

у частині першій слова "провадження збору та" виключити;

частину третю після слів "цим Законом" доповнити словами
"іншими законами у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування";

е) абзац одинадцятий частини першої статті 11 викласти в
такій редакції:

"вносить центральному органу виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики пропозиції щодо розміру частини єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовується на страхування на випадок безробіття";

є) у частині другій статті 12:

пункти 1 та 2 виключити;

в абзаці першому пункту 5 слова "нарахування, своєчасність
сплати страхових внесків, а також" виключити;

ж) абзац другий частини першої статті 16 доповнити словами "у
сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування";

з) у статті 17:

назву та абзац перший частини першої викласти в такій
редакції:

"Стаття 17. Страхові внески

1. Кошти, що надходять на страхування на випадок безробіття
від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, повинні забезпечувати";

частини другу - шосту виключити;

и) статті 18 та 19 виключити;

і) в абзаці першому частини першої статті 20 слова "у
виконанні функцій збору страхових внесків і контролю за їх
сплатою, щодо формування та ведення інформаційної системи
платників страхових внесків шляхом обміну інформацією про
застрахованих осіб" виключити;

ї) у статті 21:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця
сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом
другим цієї частини.

Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, отримання виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім
пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за
страхуванням на випадок безробіття, включається до страхового
стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з
розміру мінімального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за
періоди до його запровадження - у порядку і на умовах,
передбачених законодавством, що діяло раніше";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума
сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж
мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до
страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового
стажу та визначається у місяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний
місяць".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно
частинами четвертою та п'ятою;

й) у статті 34:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Фонд має право:

користуватися в установленому порядку відомостями Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
необхідними для забезпечення виконання покладених на нього
функцій;

перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для
отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання
роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з
Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у
проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду
недостовірних відомостей або порушення порядку використання
роботодавцем коштів Фонду;

отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій
формі) з питань, що виникають під час перевірки;

стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи,
передбачені законом за порушення вимог цього Закону;

стягувати відповідно до закону кошти Фонду, виплачені особам,
зареєстрованим як безробітні, у вигляді матеріального забезпечення
на випадок безробіття та витрачені на надання соціальних послуг
безробітним у разі встановлення факту їх отримання на підставі
недостовірних відомостей, поданих особою;

стягувати з роботодавця суму страхових коштів та вартість
соціальних послуг, наданих безробітному в разі поновлення його на
роботі за рішенням суду, а також незаконно виплачені безробітному
суми матеріального забезпечення в разі неповідомлення роботодавцем
Фонду про прийняття його на роботу;

вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств,
установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення
виявлених фактів порушення законодавства про страхування на
випадок безробіття";

у частині другій:

абзац другий виключити;

в абзаці п'ятому слова "нарахування, своєчасність сплати
страхових внесків, а також" виключити;

к) у статті 35:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Роботодавець зобов'язаний:

1) під час перевірки правильності використання коштів Фонду
та достовірності поданих роботодавцем даних, зазначених у пункті 2
цієї частини, надавати посадовим особам органів Фонду необхідні
документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;

2) подавати виконавчій дирекції Фонду в установленому порядку
відповідно до законодавства відомості про:

прийняття на роботу працівників;

розмір заробітної плати, використання робочого часу
працівників, у тому числі прийнятих за направленням державної
служби зайнятості з наданням роботодавцю дотації за рахунок коштів
Фонду на створення додаткових робочих місць для працевлаштування
безробітних;

виплату застрахованим особам допомоги по частковому
безробіттю;

використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом
напрямами";

друге речення абзацу першого частини третьої викласти в такій
редакції: "У разі подання недостовірних відомостей, передбачених
пунктом 2 частини другої цієї статті, використання роботодавцем
коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець
добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати
страховику заподіяну шкоду";

л) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Роботодавець несе відповідальність за:

порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або
неповне їх повернення;

несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених
цим Законом;

подання недостовірних відомостей про використання коштів
Фонду.

2. За порушення порядку використання роботодавцем коштів
Фонду накладається штраф у розмірі наданої Фондом суми,
використаної з порушенням.

3. Своєчасно не сплачені фінансові санкції стягуються із
страхувальника в дохід Фонду в порядку, встановленому законом.

4. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій,
передбачених цим Законом та Законом України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), не застосовується.

5. Право застосовувати фінансові санкції та накладати
адміністративні штрафи від імені Фонду мають керівник виконавчої
дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів
виконавчої дирекції Фонду - центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських,
районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів
зайнятості та їх заступники";

м) абзац п'ятий пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення"
викласти в такій редакції:

"До стабілізації економічного становища в Україні мінімальний
розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою
статті 23, частиною першою статті 26, частиною першою статті 33
цього Закону, визначається правлінням Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
під час затвердження бюджету Фонду виходячи з його реальних
можливостей";

9) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71 із
наступними змінами):

а) у статті 2:

пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

"9) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, і за який щомісяця сплачені страхові
внески (нею, роботодавцем) в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок;

10) страхові внески - кошти відрахувань на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, сплачені згідно із законодавством, що діяло до
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування",
кошти, що надходять від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які
спрямовуються на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням";

пункт 11 після слів "страхові внески" доповнити словами "суми
від фінансових санкцій та інші надходження відповідно до
законодавства";

доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) мінімальний страховий внесок - сума коштів, що
визначається розрахунково як добуток мінімального розміру
заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід)";

б) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Обчислення страхового стажу

1. Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа
підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом
другим цієї частини.

Період отримання виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім
пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період, за який сплачено
страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума сплачених
за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за
формулою:

ТП = Св : В,

де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового
стажу та визначається у місяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний
місяць.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий
працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту)
до набрання чинності цим Законом";

в) у статті 9:

у першому реченні частини першої слова "збір і" виключити;

абзац другий частини четвертої після слів "цим Законом"
доповнити словами "іншими законодавчими актами";

г) у статті 13:

у пункті 1 слова "збір та" виключити;

у пункті 4 слова "здійснює контроль за правильним
нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також"
виключити;

в абзаці другому пункту 6 слова "страхових внесків" замінити
словами "страхових коштів на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням";

ґ) у частині першій статті 19:

у пункті 1 слова "цим Законом" замінити словом "законом";

після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6) часткова сплата за путівки на санаторно-курортне
лікування".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

д) статті 21 та 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Порядок фінансування Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
страхувальників та інших отримувачів страхових
коштів

1. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання
матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється
районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень
Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду.

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами
відділень Фонду є оформлена за встановленим зразком
заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані
застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень
Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців
протягом десяти робочих днів після надходження заяви.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду
страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання
матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти
повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування,
протягом трьох робочих днів.

2. Страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний
рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку,
встановленому Національним банком України.

Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою,
відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів у
відповідному органі Державного казначейства України в порядку,
встановленому Державним казначейством України.

Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок,
обліковуються на окремому субрахунку.

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у
банку або на окремий рахунок у відповідному органі Державного
казначейства України (далі - окремий рахунок), можуть бути
використані страхувальником виключно на надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути
спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на
підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється
стягнення відповідно до закону.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство
страхувальника-роботодавця страхові кошти, зараховані на окремий
рахунок, повертаються до районної, міжрайонної, міської виконавчої
дирекції відділення Фонду, яка в подальшому забезпечує надання
матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування
такого страхувальника виконавчою дирекцією відділення Фонду
припиняється.

3. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих закладів
здійснюється Фондом у порядку, встановленому правлінням Фонду.

Стаття 22. Порядок сплати та відшкодування страхових коштів
страхувальниками, іншими отримувачами коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності

1. Часткова плата за путівки на санаторно-курортне лікування
перераховується страхувальниками до органу Фонду, який надав
путівку, в порядку, встановленому правлінням Фонду.

2. Страхувальники, інші отримувачі коштів Фонду зобов'язані у
десятиденний строк після отримання рішення органу Фонду про
повернення коштів перерахувати страхові кошти, використані з
порушенням встановленого порядку використання, а також фінансові
санкції, визначені у статті 30 цього Закону.

3. У разі якщо страхувальники та інші отримувачі страхових
коштів вважають, що орган Фонду неправильно визначив суми
страхових коштів, використаних з порушенням встановленого порядку,
та фінансових санкцій чи прийняв будь-яке інше рішення, що
суперечить законодавству про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, або виходить
за межі його компетенції, такі страхувальники та інші отримувачі
страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання
такого рішення мають право в письмовій формі звернутися до
зазначеного органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення.

Орган Фонду зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та
надіслати його протягом 20 календарних днів після отримання скарги
страхувальника, іншого отримувача страхових коштів на їхню адресу
поштою з повідомленням про вручення або надати під розписку. У
разі якщо орган Фонду надсилає рішення про повну або часткову
відмову у задоволенні скарги, страхувальники та інші отримувачі
страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання
відповіді мають право звернутися з повторною скаргою до органів
Фонду вищого рівня або до суду";

е) статті 23 та 24 виключити;

є) у статті 27:

пункти 3 та 5 частини першої викласти в такій редакції:

"3) отримувати в органах Фонду безоплатно інформацію про
порядок використання коштів Фонду";

"5) на фінансування з коштів Фонду фактичних витрат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням";

у частині другій:

пункт 2 виключити;

у пункті 5 слова "обчислення та сплати страхових внесків"
виключити;

пункти 6 та 7 виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) надавати виконавчій дирекції відділення Фонду відомості
про матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до
цього Закону в порядку, встановленому правлінням Фонду";

доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) у разі порушення провадження у справі про банкрутство
повернути Фонду страхові кошти, зараховані на окремий рахунок";

частину третю виключити;

ж) у статті 28:

у частині першій:

у пункті 2 слова "сплати страхових внесків та" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) проводити перевірку правильності використання страхових
коштів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних
осіб, які використовують працю найманих працівників";

доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) користуватися відомостями Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
необхідними для забезпечення виконання покладених на нього
функцій";

пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:

"3) здійснювати контроль за дотриманням порядку використання
страхувальником страхових коштів";

з) у частині першій статті 29:

у пункті 2 слова "та умови сплати страхових внесків і"
виключити;

у пункті 4 слова "і сплати страхових внесків" виключити;

и) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Відповідальність за порушення встановленого
порядку використання страхових коштів

1. Страхувальники та інші отримувачі страхових коштів у разі
порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують
Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових
коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф
у розмірі 50 відсотків такої суми.

За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі
страхових коштів відповідно до частини першої статті 21 та
статті 22 цього Закону на страхувальників та інших отримувачів
коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно
повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в
повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується
пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за
кожний день прострочення платежу.

2. За порушення порядку використання страхових коштів,
несвоєчасне або не в повному обсязі повернення страхових коштів
відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону,
несвоєчасне подання або неподання звітності про використання
коштів Фонду, інших відомостей, передбачених цим Законом,
страхувальник, інший отримувач страхових коштів несе
відповідальність відповідно до закону.

3. Своєчасно не сплачені та не відшкодовані страхові кошти
відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону і
фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті,
стягуються із страхувальника, іншого отримувача коштів Фонду у
дохід Фонду в порядку, встановленому законом.

4. Право розглядати справи про адміністративні правопорушення
і застосовувати фінансові санкції мають керівник виконавчої
дирекції Фонду, його заступники, керівники виконавчих дирекцій
відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі та їх заступники, керівники районних,
міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій
відділень Фонду";

і) у статті 35:

абзац перший частини другої замінити трьома абзацами такого
змісту:

"2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом
застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності або до встановлення
медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності
(встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в
період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених
законодавством.

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним
випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, виплачується Фондом застрахованим інвалідам, які
працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС,
починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до
відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої
особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах,
встановлених законодавством".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно
абзацами четвертим та п'ятим;

в абзаці третьому частини третьої слова "абзацом другим"
замінити словами "абзацом четвертим";

ї) у статті 50:

в абзаці першому частини першої слова "за рахунок сплачених
застрахованими особами страхових внесків" виключити;

частину четверту виключити;

й) частину четверту статті 52 викласти в такій редакції:

"4. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що
настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного
робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від
Фонду відповідно до цього Закону";

10) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257;
2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2010 р., N 18, ст. 140):

а) абзац одинадцятий частини першої статті 1, абзац восьмий
частини першої статті 36, абзац десятий частини першої статті 37,
абзац шостий частини дев'ятої статті 47 виключити;

б) у тексті Закону слова "фонди соціального страхування" в
усіх відмінках і "та фондів соціального страхування" виключити;
{ Підпункт 11 пункту 11 розділу VIII втратив чинність на
підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
12) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

а) абзаци дев'ятий, двадцять перший, тридцять четвертий та
тридцять шостий статті 1 викласти в такій редакції:

"мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається
розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і
розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, встановлених законом, на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід)";

"персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування (далі - персоніфікований
облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану
особу, що здійснюється відповідно до законодавства і
використовується в системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування в установленому законодавством порядку";

"страхові внески - кошти відрахувань на соціальне
страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із
законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування";

"страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно
до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього
Закону";

б) абзаци четвертий та п'ятий частини другої статті 5
виключити;

в) у частині третій статті 8 слова "встановлених цим Законом"
замінити словами "встановлених законом";

г) у пункті 2 частини першої статті 11 слова "та фермерських
господарств" виключити;

ґ) у абзаці третьому пункту 1 статті 14 слова "та фермерські
господарства" виключити;

д) пункти 4 та 5 частини першої, пункти 2 та 3 частини другої
статті 16 після слів "в системі персоніфікованого обліку"
доповнити словами "та Державному реєстрі загальнообов'язкового
державного соціального страхування";

е) статті 17-19 виключити;

є) у частині першій статті 21:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік
надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, а також персоніфікований облік
коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування здійснюються в порядку, визначеному Законом
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування є складовою частиною Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування".

У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

ж) частину другу статті 40 доповнити новим абзацом такого
змісту:

"При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за
періоди сплати страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених
у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону, враховується
мінімальний розмір заробітної плати";

з) пункт 1 статті 41 викласти в такій редакції:

"1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою
після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом
були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в
межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної
плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, а після
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" -
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеної
відповідно до закону";

и) у частині першій статті 61:

у пункті 11 слова "цього Закону" замінити словом "закону";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) подає на розгляд центрального органу виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики пропозиції щодо розміру
страхових внесків, коштів від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, розміру підвищення пенсії, передбаченого частиною
другою статті 42 цього Закону";

і) у статті 64:

у частині першій:

пункт 1 доповнити словами "та іншими законами України";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) проводити планові та позапланові перевірки у порядку,
передбаченому законом";

пункти 3 та 5 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) вилучати в установленому законодавством порядку у
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності документи, які свідчать про порушення
порядку використання коштів Пенсійного фонду та Накопичувального
фонду";

у пункті 10 слова "нарахування, обчислення та сплати
страхових внесків" виключити;

у частині другій:

пункт 8 після слова "забезпечувати" доповнити словами
"відповідно до закону";

пункт 9 після слова "здійснювати" доповнити словами
"відповідно до закону";

пункт 10 після слова "надавати" доповнити словами "відповідно
до закону";

пункти 15 та 19 викласти в такій редакції:

"15) подавати центральному органу виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики актуарні розрахунки із запропонованим
на наступний рік розміром страхових внесків, коштів єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, у тому числі частини страхових внесків, що
спрямовується до Накопичувального фонду";

"19) вести відповідно до законодавства загальний реєстр
платників страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та у складі цього реєстру - реєстр
платників страхових внесків до солідарної системи та
накопичувальної системи пенсійного страхування";

ї) пункт 1 частини першої статті 72 викласти в такій
редакції:

"1) надходження від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, у розмірах, визначених законом, крім частини
страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";

й) частини першу - дев'яту статті 106 виключити;

к) у розділі XV "Прикінцеві положення":

у пункті 8:

у підпункті 1 слова і цифри "страхові внески, що
перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків, що
перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3 і 4 статті 11 та
у статті 12 цього Закону, а також страхових внесків, сплачуваних
за осіб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статті 11 цього
Закону), сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на
умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах,
передбачених Законом України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для відповідних платників
збору" виключити;

підпункти 2-5 виключити.

12. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для
його реалізації;

2) протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити запровадження посвідчення застрахованої особи,
передбаченого цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2464-VI

( Текст взятo з сайту ВPУ )Публiкацiї документа:


Офіційний вісник України вiд 20.08.2010 - 2010 р., № 61, стор. 13, стаття 2108, код акту 52354/2010

Урядовий кур'єр вiд 26.08.2010 - № 156

Голос України вiд 15.09.2010 - № 171

Відомості Верховної Ради України вiд 21.01.2011 - 2011 р., № 2, / № 2-3 /, стор. 34, стаття 11
<< предыдущая страница