asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 7 8
Стаття 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску

1. Платник єдиного внеску має право:

1) безоплатно отримувати від територіального органу
Пенсійного фонду інформацію, необхідну для виконання обов'язків,
покладених на платника згідно з цим Законом, а також для
підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником
сум єдиного внеску;

2) звертатися до Пенсійного фонду з письмовою заявою про
зміну умов сплати єдиного внеску у разі зміни його статусу як
платника (або отримання права на зміну розміру єдиного внеску,
зокрема у зв'язку із зміною виду економічної діяльності);

3) безоплатно отримувати від Пенсійного фонду консультації та
роз'яснення щодо прав та обов'язків платника єдиного внеску,
порядку сплати єдиного внеску;

4) оскаржувати в установленому законом порядку рішення
територіального органу Пенсійного фонду та дії, бездіяльність його
посадових осіб;

5) захищати свої права та законні інтереси, а також права та
законні інтереси застрахованих осіб, на користь яких він сплачує
єдиний внесок, у тому числі в суді.

2. Платник єдиного внеску зобов'язаний:

1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і
сплачувати єдиний внесок;

2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та
нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і
календарним роком, зберігати такі відомості в порядку,
передбаченому законодавством;

3) допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного
фонду до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення
та сплати єдиного внеску за наявності направлення на перевірку та
посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи
та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки;

4) подавати звітність до територіального органу Пенсійного
фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним
фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового
державного соціального страхування та центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики;

5) надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу
членів сім'ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну
плату (дохід), суму сплаченого єдиного внеску та інші відомості
про застраховану особу, що подаються до територіального органу
Пенсійного фонду;

6) пред'являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої
він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття на облік як
платника єдиного внеску та надавати інформацію про сплату єдиного
внеску, в тому числі у письмовій формі;

7) перевіряти під час прийняття на роботу наявність у
фізичної особи посвідчення застрахованої особи;

{ Підпункт 7 частини другої статті 6 (в частині пред'явлення
посвідчення застрахованої особи) набирає чинності з 1 січня 2014
року - див. п.1 розділу VIII цього Закону }8) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про
прийняття на роботу фізичної особи, відомості про яку відсутні в
Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального
страхування або яка не пред'явила на вимогу платника єдиного
внеску посвідчення застрахованої особи, та подавати необхідні
відомості і документи для взяття на облік зазначеної особи;

{ Підпункт 8 частини другої статті 6 (в частині пред'явлення
посвідчення застрахованої особи) набирає чинності з 1 січня 2014
року - див. п.1 розділу VIII цього Закону }9) отримувати в територіальному органі Пенсійного фонду
посвідчення застрахованої особи в порядку, встановленому Пенсійним
фондом, та видавати їх застрахованим особам;

{ Підпункт 9 частини другої статті 6 набирає чинності з 1 січня
2014 року - див. п.1 розділу VIII цього Закону }10) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про
зміну відомостей, що вносяться до Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування, про
застраховану особу, на користь якої він сплачує єдиний внесок, у
десятиденний строк після надходження таких відомостей;

11) у випадках, передбачених цим Законом і
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього
Закону, стати на облік у територіальному органі Пенсійного фонду
як платник єдиного внеску;

12) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

3. Обов'язки, передбачені частиною другою цієї статті,
поширюються на платників, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини
першої статті 4 цього Закону.

^ Розділ III. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ
І СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУСтаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:

1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу
сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 цього Закону, -
на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), та суму винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини
першої статті 4 цього Закону, - на суму грошового забезпечення,
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по
тимчасовій непрацездатності; допомоги або компенсації відповідно
до законодавства.

Нарахування та сплата єдиного внеску за платників, зазначених
у пунктах 10, 12, 13 та 14 частини першої статті 4 цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше
мінімального страхового внеску за кожну особу;

2) для платників, зазначених у пункті 4 (крім фізичних осіб -
підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5
частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку),
отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на
доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між
членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у
провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума
єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід
(прибуток).

До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть
участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать
дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли
15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових
відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з
ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього
частину доходу;

3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті
4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на
суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та
членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької
діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного
внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового
внеску за кожну особу;

4) для платників, зазначених у пункті 11 частини першої
статті 4 цього Закону, - на суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності.

Платники, зазначені у пунктах 10, 12, 13 та 14 частини першої
статті 4 цього Закону, звільняються від сплати єдиного внеску із
сум отриманих ними грошового забезпечення, допомоги або
компенсації.

2. Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті
на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за
цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів,
художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків,
мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб,
які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані
послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць,
єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами
роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на
осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату
(дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню
заробітну плату за вимушений прогул.

3. Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленої цим Законом.

4. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначені в частинах
першій і другій цієї статті, не зменшені на суму відрахувань
податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону
сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що
здійснюються відповідно до закону або за договорами позики,
придбання товарів та виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

5. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначені в частинах
першій і другій цієї статті, незалежно від джерел їх фінансування,
форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того,
чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.

6. Нарахування єдиного внеску за платників, зазначених у
пунктах 2, 3, 6, 7, 8, 9 та 11 частини першої статті 4 цього
Закону, здійснюється платниками, зазначеними у пункті 1 частини
першої статті 4 цього Закону, за рахунок сум, на які єдиний внесок
нарахований.

7. Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний
внесок ( 1170-2010-п ), затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу
за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування

1. Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників,
визначених цим Законом, та пропорції його розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
встановлюються з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати
застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги,
передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування; фінансування заходів, спрямованих на
профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для
забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг
застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із
забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового
державного соціального страхування.

2. Єдиний внесок не входить до системи оподаткування.
Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення
і сплати єдиного внеску.

3. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та
застосування фінансових санкцій відповідно до цього Закону, не
можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів
інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені
законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.

4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску
визначається виключно цим Законом та прийнятими відповідно до
нього нормативно-правовими актами.

5. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 1 (крім
абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону,
встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим пункту 1
частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного
внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами)
відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких
віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх
економічної діяльності:

------------------------------------------------------------------

|Клас професійного ризику виробництва| Розмір єдиного внеску |

|------------------------------------+---------------------------|

| 1 | 36,76 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 2 | 36,77 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 3 | 36,78 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 4 | 36,79 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 5 | 36,8 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 6 | 36,82 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 7 | 36,83 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 8 | 36,85 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 9 | 36,86 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 10 | 36,88 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 11 | 36,9 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 12 | 36,92 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 13 | 36,93 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 14 | 36,95 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 15 | 37 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 16 | 37,04 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 17 | 37,06 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 18 | 37,13 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 19 | 37,16 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 20 | 37,17 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 21 | 37,18 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 22 | 37,19 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 23 | 37,26 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 24 | 37,3 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 25 | 37,33 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 26 | 37,39 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 27 | 37,45 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 28 | 37,51 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 29 | 37,58 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 30 | 37,6 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 31 | 37,61 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 32 | 37,65 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 33 | 37,66 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 34 | 37,77 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 35 | 37,78 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 36 | 37,86 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 37 | 37,87 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 38 | 37,96 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 39 | 37,97 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 40 | 37,99 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 41 | 38 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 42 | 38,03 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 43 | 38,05 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 44 | 38,1 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 45 | 38,11 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 46 | 38,19 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 47 | 38,24 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 48 | 38,26 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 49 | 38,28 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 50 | 38,45 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 51 | 38,47 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 52 | 38,52 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 53 | 38,54 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 54 | 38,57 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 55 | 38,66 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 56 | 38,74 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 57 | 39,01 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 58 | 39,02 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 59 | 39,1 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 60 | 39,48 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 61 | 39,76 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 62 | 39,9 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 63 | 40,19 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 64 | 40,4 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 65 | 42,61 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 66 | 42,72 |

|------------------------------------+---------------------------|

| 67 | 49,7 |

------------------------------------------------------------------

Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у розмірі
36,3 відсотка визначеної бази нарахування.

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого)
частини першої статті 4 цього Закону, які використовують працю
найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних
суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів,
які виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок
встановлюється у розмірі 45,96 відсотка визначеної бази
нарахування для цих осіб.

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого)
частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється єдиний внесок
у розмірі 34,7 відсотка винагороди за цивільно-правовими
договорами.

Суб'єкт господарської діяльності, який провадить господарську
діяльність у декількох видах економічної діяльності, під час
визначення розміру єдиного внеску відноситься до класу
професійного ризику виробництва за основним видом його економічної
діяльності.

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або
представництво), розрахунки з оплати праці якого проводяться
нецентралізовано, під час визначення розміру єдиного внеску
відноситься до того виду економічної діяльності, якому відповідає
його діяльність.

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або
представництво), який провадить свою діяльність у декількох видах
економічної діяльності, відноситься до класу професійного ризику
виробництва за основним видом його економічної діяльності.

6. Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому
пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону (військових частин
та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним
у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону), встановлюється у
розмірі 34,7 відсотка суми грошового забезпечення.

Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому
пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім військових
частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам,
зазначеним у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону),
встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної абзацом другим
пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування
єдиного внеску.

7. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 2, 6-8
частини першої статті 4 цього Закону (крім осіб, зазначених у
частині дев'ятій цієї статті), встановлюється у розмірі
3,6 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього
Закону бази нарахування єдиного внеску.

Для найманих працівників - інвалідів, які працюють на
підприємствах УТОГ, УТОС, єдиний внесок встановлюється у розмірі
2,85 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього
Закону бази нарахування єдиного внеску.

8. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 3 частини
першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі
2,6 відсотка винагороди за цивільно-правовими договорами.

9. Для платників, які працюють на посадах, робота на яких
зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії
відповідно до законів України "Про державну службу" ( ^ 3723-12 ),
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів"
( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про статус народного депутата України" ( ^ 2790-12 ),
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), Митного кодексу України
( 92-15 ), Положення про помічника-консультанта народного депутата
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
13 жовтня 1995 року ( 379/95-ВР ), а також для льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах,
встановлюється єдиний внесок у розмірі 6,1 відсотка визначеної
пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування
єдиного внеску.

10. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 9
частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі
2,6 відсотка грошового забезпечення.

11. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 4 та 5
частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі
34,7 відсотка визначеної пунктами 2 та 3 частини першої статті 7
цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання осіб, зазначених в абзаці першому цієї
частини, брати участь на добровільних засадах:

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі
36,6 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування
єдиного внеску;

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється
у розмірі 36,21 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази
нарахування єдиного внеску.

У разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма
видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
(пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності) єдиний внесок встановлюється у
розмірі 38,11 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази
нарахування єдиного внеску.

12. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 11
частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 2
відсотки суми допомоги по тимчасовій непрацездатності.

13. Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в
яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка
визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази
нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

14. Єдиний внесок для підприємств та організацій
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема
товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не
менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови,
що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як
25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі
5,3 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього
Закону бази нарахування єдиного внеску.

Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не
менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови,
що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як
25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі
5,5 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього
Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

15. Суми єдиного внеску розподіляються за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
пропорційно до сум єдиного внеску (у відсотках):

1) сума єдиного внеску, зазначеного у частині п'ятій цієї
статті:

------------------------------------------------------------------

| Клас | Загально- | Загально- | Загально- | Загально- |

|професійного|обов'язкове |обов'язкове |обов'язкове |обов'язкове |

| ризику | державне | державне | державне | державне |

|виробництва | пенсійне | соціальне | соціальне | соціальне |

| |страхування |страхування |страхування |страхування |

| | (до | на випадок |у зв'язку з | від |

| | солідарної | безробіття | тимчасовою | нещасного |

| | системи) | | втратою | випадку на |

| | | | працездат- |виробництві |

| | | | ності та | та профе- |

| | | | витратами, | сійного |

| | | |зумовленими | захворю- |

| | | | похованням | вання, які |

| | | | | спричинили |

| | | | | втрату |

| | | | | працездат- |

| | | | | ності |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 1 | 90,3156 | 4,0805 | 3,8085 | 1,7954 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 2 | 90,291 | 4,0794 | 3,8075 | 1,8221 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 3 | 90,2665 | 4,0783 | 3,8064 | 1,8488 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 4 | 90,2419 | 4,0772 | 3,8054 | 1,8755 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 5 | 90,2174 | 4,0761 | 3,8043 | 1,9022 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 6 | 90,1683 | 4,0739 | 3,8023 | 1,9555 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 7 | 90,1439 | 4,0728 | 3,8012 | 1,9821 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 8 | 90,0949 | 4,0706 | 3,7992 | 2,0353 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 9 | 90,0704 | 4,0695 | 3,7982 | 2,0619 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 10 | 90,0217 | 4,0672 | 3,7961 | 2,115 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 11 | 89,973 | 4,065 | 3,794 | 2,168 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 12 | 89,9242 | 4,0628 | 3,792 | 2,221 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 13 | 89,8998 | 4,0617 | 3,791 | 2,2475 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 14 | 89,8512 | 4,0595 | 3,7889 | 2,3004 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 15 | 89,7297 | 4,0541 | 3,7838 | 2,4324 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 16 | 89,6328 | 4,0497 | 3,7797 | 2,5378 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 17 | 89,5844 | 4,0475 | 3,7777 | 2,5904 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 18 | 89,4156 | 4,0399 | 3,7705 | 2,774 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 19 | 89,3434 | 4,0366 | 3,7675 | 2,8525 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 20 | 89,3193 | 4,0355 | 3,7665 | 2,8787 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 21 | 89,2953 | 4,0344 | 3,7655 | 2,9048 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 22 | 89,2713 | 4,0333 | 3,7645 | 2,9309 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 23 | 89,1035 | 4,0258 | 3,7574 | 3,1133 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 24 | 89,008 | 4,0214 | 3,7534 | 3,2172 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 25 | 88,9366 | 4,0182 | 3,7503 | 3,2949 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 26 | 88,7938 | 4,0118 | 3,7443 | 3,4501 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 27 | 88,6516 | 4,0053 | 3,7383 | 3,6048 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 28 | 88,5098 | 3,9989 | 3,7323 | 3,759 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 29 | 88,3448 | 3,9915 | 3,7254 | 3,9383 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 30 | 88,2978 | 3,9894 | 3,7234 | 3,9894 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 31 | 88,2744 | 3,9883 | 3,7224 | 4,0149 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 32 | 88,1805 | 3,9841 | 3,7185 | 4,1169 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 33 | 88,1572 | 3,983 | 3,7175 | 4,1423 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 34 | 87,9005 | 3,9714 | 3,7066 | 4,4215 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 35 | 87,8771 | 3,9704 | 3,7057 | 4,4468 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 36 | 87,6915 | 3,962 | 3,6978 | 4,6487 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 37 | 87,6683 | 3,9609 | 3,6969 | 4,6739 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 38 | 87,4605 | 3,9515 | 3,6881 | 4,8999 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 39 | 87,4375 | 3,9505 | 3,6871 | 4,9249 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 40 | 87,3914 | 3,9484 | 3,6852 | 4,975 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 41 | 87,3684 | 3,9474 | 3,6842 | 5,0 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 42 | 87,2995 | 3,9443 | 3,6813 | 5,0749 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 43 | 87,2536 | 3,9422 | 3,6794 | 5,1248 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 44 | 87,1392 | 3,937 | 3,6745 | 5,2493 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 45 | 87,1162 | 3,936 | 3,6736 | 5,2742 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 46 | 86,9338 | 3,9277 | 3,6659 | 5,4726 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 47 | 86,8201 | 3,9226 | 3,6611 | 5,5962 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 48 | 86,7747 | 3,9205 | 3,6592 | 5,6456 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 49 | 86,7293 | 3,9185 | 3,6573 | 5,6949 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 50 | 86,3459 | 3,9012 | 3,6411 | 6,1118 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 51 | 86,3011 | 3,8991 | 3,6392 | 6,1606 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 52 | 86,1889 | 3,8941 | 3,6345 | 6,2825 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 53 | 86,1442 | 3,8921 | 3,6326 | 6,3311 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 54 | 86,0773 | 3,889 | 3,6298 | 6,4039 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 55 | 85,8769 | 3,88 | 3,6213 | 6,6218 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 56 | 85,6995 | 3,872 | 3,6138 | 6,8147 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 57 | 85,1064 | 3,8452 | 3,5888 | 7,4596 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 58 | 85,0846 | 3,8442 | 3,5879 | 7,4833 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 59 | 84,9105 | 3,8363 | 3,5806 | 7,6726 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 60 | 84,0932 | 3,7994 | 3,5461 | 8,5613 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 61 | 83,5011 | 3,7726 | 3,5211 | 9,2052 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 62 | 83,208 | 3,7594 | 3,5088 | 9,5238 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 63 | 82,6075 | 3,7323 | 3,4835 | 10,1767 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 64 | 82,1782 | 3,7129 | 3,4653 | 10,6436 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 65 | 77,916 | 3,5203 | 3,2856 | 15,2781 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 66 | 77,7153 | 3,5112 | 3,2772 | 15,4963 |

|------------+------------+------------+------------+------------|

| 67 | 66,8008 | 3,0181 | 2,8169 | 27,3642 |

------------------------------------------------------------------

^ ДЖЕРЕЛО - zakon1.rada.gov.ua


16. Для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 4,1322 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 3,8567 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 0,551 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 91,4601 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому частини
5 цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 3,2673 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 3,0461 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 2,3064 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 91,3838 відсотка.

17. Сума єдиного внеску з винагород фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами
розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 4,3228 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 95,6772 відсотка.

18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини
шостої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 4,3228 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 95,6772 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини
шостої цієї статті, спрямовується на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування (до солідарної системи).

19. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини
сьомої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 16,6667 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 27,7778 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 55,5555 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини
сьомої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 21,0526 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 8,7719 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 70,1755 відсотка.

20. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині восьмій цієї
статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 23,0769 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 76,9231 відсотка.

21. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині дев'ятій цієї
статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 9,8361 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 16,3934 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 73,7705 відсотка.

22. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині десятій цієї
статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 23,0769 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 76,9231 відсотка.

23. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини
одинадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 4,3228 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 95,6772 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому частини
одинадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 4,0983 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 5,1913 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 90,7104 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому частини
одинадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 4,1425 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 4,1701 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 91,6874 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п'ятому частини
одинадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 3,9360 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 4,9855 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 3,9622 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 87,1163 відсотка.

24. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині дванадцятій
цієї статті, спрямовується на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування (до солідарної системи).

25. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині тринадцятій
цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття - 17,8359 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 16,6468 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 17,9548 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 47,5625 відсотка.

26. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини
чотирнадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 9,4340 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 15,0943 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 75,4717 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини
чотирнадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, - 12,7273 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, - 14,5455 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до
солідарної системи) - 72,7272 відсотка.

27. Суми фінансових санкцій розподіляються відповідно до
пропорцій, визначених для розподілу єдиного внеску.

28. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики за пропозицією правлінь
відповідних фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування подає узгоджені зі сторонами соціального діалогу зміни
розміру єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування до
Кабінету Міністрів України для внесення їх на розгляд Верховної
Ради України.

Пропозиції щодо змін розміру єдиного внеску та пропорцій його
розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування вносяться Кабінетом Міністрів України одночасно з
проектом закону про Державний бюджет України на наступний рік.
<< предыдущая страница   следующая страница >>