asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
Висновки

Відповідно до поставлених нами завдань ми можемо зробити такі висновки:

  1. Теоретично обґрунтовано зміст поняття «творчість» та «творчі здібності» шляхом аналізу теоретично-довідкової літератури й дано визначення цього поняття з урахування різнопланових аспектів та поглядів педагогів, психологів, соціологів. Творчі здібності-це індивідуально-психологічні особливості людини, що дають змогу за сприятливих умов успішно розкривати творчий потенціал, розвивати його, знаходити розв'язання нестандартних ситуацій та прагнути до відкриття нового.

  2. Ми проаналізували особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, звертаючи основну увагу на проблему форму-вання творчих здібностей у навчально-виховному процесі. Творчість для молодшого школяра у навчальному процесі передбачає наявність у нього здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті і розширенні своїх творчих можливостей.

  3. Успішний розвиток творчих здібностей можливий лише за створення певних умов, сприяючих їх формуванню. Такими умовами є:

1. Ранній фізичний та інтелектуальний розвиток дітей.

2. Створення ситуацій випереджуючого розвитку дитини.

3. Самостійне рішення дитиною завдань, які потребують максимальної напруги сил, коли дитина дістається " стелі " своїх можливостей.

4. Надання дитині свободи у виборі діяльності, чергуванні справ, тривалості занять однією справою і т.д.

5. Розумна, доброзичлива допомога (а не підказка) дорослих.

6. Комфортна психологічна обстановка, заохочення дорослими прагнення дитини до творчості.

4) Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів дуже важливий процес для шкільного психолога та педагогів. Орієнтуючись саме на результати діагностування рівня творчих здібностей учнів молодших класів, існує можливість розробити групові та індивідуальні системи розви-вальних занять для підвищення рівня креативності та сформованості творчих здібностей дітей. Адже в сучасній освіті саме освітні технології для розвитку творчих здібностей виступають важливим фактором у процесі постійного духовно-творчого удосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу кожної людини.

5) Кожна дитина має певні здібності, тому завдання педагогів і батьків – визначити, відшукати і допомогти їх розвинути. Успішне вирішення завдань навчання і виховання молодших школярів перебуває у прямій залежності від характеру взаємодії між учителем і учнем.  Переорієнтація навчально-виховного процесу на формування творчої особистості реалізується за умов діалогізації, співробітництва, що мають особистісну спрямованість і стиму-люють до творчого розвитку і самовдосконалення особистості. Особистість педагога й особистість вихованця навчального закладу виступають як рівно-правні співучасники педагогічного процесу з однаковою відповідальністю за кінцевий результат їхньої співпраці та співтворчості. З огляду на це, особ-ливо актуальним стає теоретичне опанування та практичне впровадження освітніх технологій для розвитку творчих здібностей учнів, до яких, насам-перед, слід віднести: технологію розвиваючого навчання; технологію формування творчої особистості; проектно-моделюючі та нові інформаційні технології; технологію колективної творчої діяльності; технологію "ство-рення ситуації успіху"; інтеграцію різних видів мистецтва та інші.
Література:


  1. Анастази А. Психологическое тестирование: книга 2; пер. с англ. под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского. /М.: Педагогика, 1982. – 336 с.

2. Батищев Г. С. Познание и творчество/ М.:Педагогика, 1991.-

120 c.

3. Блонский П. П. Развитие мышления школьника./ М.: Педагогика, 1935.- 205с.

4. Богоявленская Д. Б. О предмете исследования творческих способностей / Психол. Журнал.- 1995. - т.16. - №5. - с.49-58.

5. Ветлугина Н. А. О теории и практике художественного творчества детей./Дошкольное воспитание. – 2005. - №5. с.15-23

6. Вендрова Н. Воспитание музыкой./ М.: Просвещение. 1991.-243c.

  1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. /Изд. 2-е, М., 1957.- 304c.

8. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования./ М., 1956. c.28-42

9. Гaфитулин М.С. Рaзвитиe твoрчeскoгo вooбрaжeния./ Фрунзe, 1990. - c. 2-18.

10. Гилфорд Джо Пол. Три стороны интеллекта / Психология мышления./ М.: Прогресс, 1965.-335c.

11. Кудрявцев Владимир Товиевич. Творческая природа человека /Вопросы психологии. 1990, № 3.

12. Лeрнeр И.Я. Дидaктичeскиe oснoвы мeтoдoв oбучeния. / М.: Пeдaгoгикa, 1981. - 185 с.

13. Лук А.Н. Психoлoгия твoрчeствa. /М.: Нaукa, 1978.-127c.
14. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. /М., 1991.-210c.

15. Педагогическая психология / Под ред. Н.В. Клюевой. /М.: П24   

Владос-Прес, 2003

16. Рубинштейн С.Л., Основы общей психологии. /СПб.: 1998.

  1. Художественное творчество и ребенок./Под. ред. Н. А. Ветлугиной.-М., 1972.- 236c.


Додатки:

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ РИС УЧНЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ УЧНЯ
Мета: визначити тип темпераменту учня.

Вік учнів: 6-11 років.

Обладнання: бланк спостереження за учнями.

Інструкція: для правильної оцінки особливостей темпераменту слід дотримуватись наступних умов:

а) оцінювати їх у різноманітних видах реакцій;

б) знати, в яких саме реакціях особливо яскраво проявляється темперамент.

1. У ситуації, коли потрібно діяти швидко:

а) легко включається в роботу;

б) діє із захопленням, пристрастю;

в) діє спокійно, без зайвих слів;

г) діє невпевнено, боязко.

2. Як реагує на зауваження вчителя?

а) каже, що надалі так чинити не буде, але через деякий час робить те ж саме;

б) обурюється, що йому роблять зауваження;

в) вислуховує, реагує спокійно;

г) ображено мовчить.

3. Під час обговорення з товаришами питань, що його дуже хвилюють, висловлює власну думку:

а) швидко із запалом, але прислухається до висловлювань інших;

б) швидко, пристрасно, але не слухає інших;

в) повільно, спокійно, але впевнено;

г) з великим хвилюванням та сумнівом.

4. У ситуаціях, коли потрібно здавати контрольну роботу, а вона ще не закінчена або зроблена, як виявляється, з помилкою:

а) легко реагує на ситуацію, що склалася;

6) поспішає закінчити роботу, обурюється з приводу помилки;

в) працює спокійно, доки вчитель не підійде до нього і не візьме роботу;

г) здає роботу, але висловлює невпевненість, сумніви щодо правильності її виконання.

5. Під час розв'язання складної задачі (або прикладу), якщо вона одразу не виходить:

а) кидає, потім знову береться до розв'язання;

б) розв'язує вперто й наполегливо, але час від часу висловлює різке незадоволення;

в) розв'язує спокійно, сумлінно;

г) виявляє розгубленість, невпевненість.

6. У ситуації, коли учень поспішає додому, а вчитель або актив класу пропонує йому залишитись у школі після уроків для виконання конкретного завдання:

а) швидко погоджується;

б) обурюється;

в) залишається без суперечки;

г) виявляє розгубленість.

7. У незнайомій обстановці:

а) виявляє максимум активності, легко і швидко отримує потрібні відомості для орієнтування, швидко приймає рішення;

б) виявляє активність у якомусь певному напрямі, через це не отримує потрібних відомостей, але рішення приймає швидко;

в) спокійно обдивляється навколо, з рішенням не поспішає;

г) боязко знайомиться з обставинами, рішення приймає не впевнено.
Обробка отриманих результатів.

Літери попереду варіантами поведінки означають:

а - сангвінік;

б - холерик;

в - флегматик;

г - меланхолік.

Приклад оформлення результатів спостереження.

Учень ______________________________________

Ситуація

Темперамент

а

б

в

г

1

сангвінік

+


2

флегматик+
3

холерик
+4

холерик
+5

холерик
+6

меланхолік


+

7

холерик

Разом

1

4

1

1

Висновок: темперамент учня наближений до холеричного типу
ТЕСТ „ФАНТАЗІЯ”
Мета: визначити рівень розвитку уяви в учнів.

Вік учнів: 6-14 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має відповісти «так» або «ні» на

наступні запитання.

1. Чи захоплюєшся ти малюванням?

а) так; б) ні.

2. Ти часто сумуєш?

а) так; б) ні.

3. Розповідаючи про який-небудь життєвий випадок, чи прикрашаєш свою розповідь вигаданими деталями?

а) так; б) ні.

4. Виявляєш ініціативу в навчанні? (За власним бажанням читаєш додаткову літературу з теми, яку вивчаєте на уроці, стараєшся якось по-особливому оформити свій реферат та ін.)

а) так; б) ні.

5. У тебе розмашистий почерк?

а) так; б) ні.

6. Чи сперечаєшся ти із батьками щодо одягу, орієнтуючись на власне почуття красивого?

а) так; б) ні.

7. Чи маєш звичку, занудьгувавши, малювати одні й ті самі фігурки?

а) так; б) ні.

8. Чи полюбляєш імпровізувати (вносити свої зміни), коли граєш музику, танцюєш або читаєш вірш?

а) так; б) ні.

9. Твої твори з літератури більш змістовні, ніж у твоїх однокласників?

а) так; б) ні.

10. Тобі сняться незвичайні сни?

а) так; б) ні.

11. Чи легко ти зорієнтуєшся в обстановці (наприклад, знайдеш будинок), якщо місцевість буде знайома тобі лише за описом?

а) так; б) ні.

12. Чи траплялося так, що ти плакав, дивлячись фільм або читаючи книгу?

а) так; б) ні.

Обробка отриманих результатів.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

а)

2

1

1

2

1

2

0

і

2

1

і

1

б)

1

2

0

і

0

1

і

0

1

0

0

0
<< предыдущая страница   следующая страница >>