asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Стаття 6. Повноваження інших органів охорони культурної
спадщини

1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної
спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій відповідно до їхньої компетенції належить:

1) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших
нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

2) подання пропозицій центральному органу виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України та про внесення змін до нього;

3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до
інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих
пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та
проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних
ареалах населених місць;

4) визначення меж територій пам'яток місцевого значення та
затвердження їхніх зон охорони;

5) встановлення режиму використання пам'яток місцевого
значення, їхніх територій, зон охорони;

6) забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від
загрози знищення, руйнування або пошкодження;

7) забезпечення виготовлення, складання і передачі
центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів
культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення
(перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять
культурну цінність, з метою збереження;

8) організація розроблення та погодження відповідних програм
охорони культурної спадщини;

9) погодження відповідних програм та проектів містобудівних,
архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних,
меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може
позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і
зон охорони, та виконання інших повноважень, делегованих
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини відповідно до закону;

10) погодження проектів відведення та надання земельних
ділянок, у тому числі тих, що призначаються для
сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника,
землекористувача в межах повноважень, делегованих центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

11) виконання функції замовника, укладення з цією метою
контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію,
реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів
культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної
спадщини;

12) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам'яток
місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх
руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або
проведення будь-яких робіт;

13) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках
місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та
в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних
розвідок, розкопок;

14) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток
місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх
територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за
відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом
охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим
Законом дозволів або з відхиленням від них;

15) надання відповідних дозволів на відновлення земляних
робіт;

16) погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого
значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим
особам у володіння, користування або управління;

17) укладення охоронних договорів на пам'ятки;

18) здійснення функцій управління заповідниками,
музеями-заповідниками, що перебувають відповідно у державній та
комунальній власності, згідно із законом;

19) подання пропозиції центральному органу виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної
території до Списку історичних населених місць України;

20) застосування фінансових санкцій за порушення цього
Закону;

21) забезпечення в установленому законодавством порядку
виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних
знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в
межах їхніх територій;

22) інформування центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу
або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що
знаходяться на їх території. Ці повноваження можуть бути
делеговані органам охорони культурної спадщини районних державних
адміністрацій, органам охорони культурної спадщини місцевого
самоврядування за погодженням з центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до закону;

23) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

2. До повноважень органів охорони культурної спадщини
районних державних адміністрацій, органів охорони культурної
спадщини місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції
належить:

1) забезпечення виконання цього Закону, інших
нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на
відповідній території;

2) подання пропозицій органу охорони культурної спадщини
вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до
нього та про занесення відповідної території до Списку історичних
населених місць України;

3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до
інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих
пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та
проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних
ареалах населених місць;

4) забезпечення дотримання режиму використання пам'яток
місцевого значення, їх територій, зон охорони;

5) забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від
загрози знищення, руйнування або пошкодження;

6) організація розроблення відповідних програм охорони
культурної спадщини;

7) надання висновків щодо відповідних програм та проектів
містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень,
будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках
місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних
археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а
також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на
стані об'єктів культурної спадщини;

8) організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток
місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх
пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи
проведення будь-яких робіт;

9) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток
місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх
територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за
відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом
охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим
Законом дозволів або з відхиленням від них;

10) надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток
місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами
іншим особам у володіння, користування або управління;

11) укладення охоронних договорів на пам'ятки в межах
повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини
вищого рівня відповідно до закону;

12) забезпечення в установленому законодавством порядку
виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних
знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в
межах їх територій;

13) підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо
проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації,
музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної
спадщини, відповідного використання пам'яток та подання їх на
розгляд відповідному органу виконавчої влади;

14) популяризація справи охорони культурної спадщини на
відповідній території, організація науково-методичної,
експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;

15) виконання функції замовника, укладення з цією метою
контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію,
реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів
культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної
спадщини;

16) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного
розвитку відповідної території і проектів місцевого бюджету та
подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади;

17) надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у
тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб,
погодження зміни землевласника, землекористувача - в межах
повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого
рівня;

18) інформування органів охорони культурної спадщини вищого
рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу
пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на їх території;

19) участь в організації підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної
спадщини;

20) організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які
потребують рятівних робіт;

21) застосування фінансових санкцій за порушення цього
Закону;

22) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

3. Голови обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних державних адміністрацій та сільські, селищні, міські
голови призначають на посаду і звільняють з посади керівників
відповідних органів охорони культурної спадщини за погодженням з
органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до
закону".

3. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Участь підприємств, закладів науки, освіти
та культури, громадських організацій, громадян
в охороні культурної спадщини

Підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та
культури, громадські організації, громадяни сприяють органам
охорони культурної спадщини в роботі з охорони культурної
спадщини, можуть встановлювати шефство над об'єктами культурної
спадщини з метою забезпечення їх збереження, сприяють державі у
здійсненні заходів з охорони об'єктів культурної спадщини і
поширенні знань про них, беруть участь у популяризації культурної
спадщини серед населення, сприяють її вивченню дітьми та молоддю,
залучають громадян до її охорони.

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури
сприяє залученню широких верств населення до участі в охороні
культурної спадщини, здійснює пропаганду культурної спадщини і
законодавства про її охорону, громадський контроль за її
збереженням, використанням, консервацією, реставрацією,
реабілітацією, музеєфікацією та ремонтом, сприяє роботі органів
охорони культурної спадщини.

Незалежні групи спеціалістів з ініціативи об'єднань громадян,
органів охорони культурної спадщини, а також інших органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок їх
власних коштів або на громадських засадах можуть здійснювати
громадську експертизу з питань охорони культурної спадщини.
Висновки даної експертизи можуть враховуватися органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування при прийнятті
відповідних рішень згідно із законом".

4. У частині першій статті 13 слово "антропологічної"
виключити, слово "етнографічної" замінити словом "етнологічної".

5. Статті 14 та 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру
та внесення змін до нього

1. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та
внесення змін до нього (вилучення з Реєстру, зміна категорії
пам'ятки) провадяться відповідно до категорії пам'ятки:

а) пам'ятки національного значення - постановою Кабінету
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади
у сфері охорони культурної спадщини;

б) пам'ятки місцевого значення - рішенням центрального органу
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини за поданням
відповідних органів охорони культурної спадщини або за поданням
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури,
інших громадських організацій, до статутних завдань яких належать
питання охорони культурної спадщини, протягом одного місяця з дня
одержання подання.

2. Об'єкт культурної спадщини, в тому числі щойно виявлений,
до вирішення питання про занесення його до Реєстру підлягає
охороні відповідно до вимог цього Закону, про що відповідний орган
охорони культурної спадщини у письмовій формі повідомляє власника
цього об'єкта або уповноважений ним орган.

Порядок виявлення об'єктів культурної спадщини визначає
центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини видає власнику пам'ятки або уповноваженому ним
органу свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як
пам'ятки. Це повноваження може бути делеговано іншим органам
охорони культурної спадщини відповідно до закону.

4. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини надає органу охорони культурної спадщини Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, органам охорони культурної
спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій, органам охорони культурної спадщини
місцевого самоврядування витяги з Реєстру щодо пам'яток, які
розташовані на їхніх територіях.

Стаття 15. Вилучення пам'ятки з Реєстру

Вилучення пам'ятки з Реєстру здійснюється лише у разі:

якщо пам'ятку зруйновано;

якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових
формах, досліджена на всій площі і по всій глибині культурного
шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які
підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому
використанню;

якщо пам'ятка втратила предмет охорони".

6. Статтю 17 викласти в такій редакції:

"


<< предыдущая страница   следующая страница >>