asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ 4. Технологічні вимоги
4.1. Вимоги до призового фонду (резерву виплат)
4.1.1. Під час проведення лотереї оператор формує призовий фонд і відображає його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі - резерв виплат).
До призового фонду не включається сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі у лотереї. Сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі у лотереї, не може перевищувати 10 відсотків власного капіталу. Оператор зобов'язаний сформувати резерв, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.
Кошти призового фонду (резерву виплат) не можуть використовуватися оператором як предмет застави та на інші потреби, за винятком виплати або видачі виграшів гравцям лотереї.
4.1.2. Залишок резерву виплат на дату складання фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:


 • обсяг сплати участі у лотереї, що надійшов від кожної проведеної лотереї за звітний період, множиться на відсоток (норматив відрахувань), передбачений умовами випуску та проведення лотереї для відрахувань до призового фонду від отриманих доходів;

 • одержані добутки додаються;

 • залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у лотереї.


4.1.3. Оператор повинен забезпечити розміщення та резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, на окремому небюджетному рахунку в Державному казначействі України.
Відповідальність за цільове використання коштів резерву виплат та резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, тільки на виплати гравцям несе оператор.
4.2. Вимоги до фінансового стану оператора
4.2.1. Оператор повинен забезпечувати перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним.
Фактичний запас платоспроможності (ФП) оператора розраховується шляхом вирахування із загальної суми активів оператора сум нематеріальних активів незавершеного будівництва і суми заборгованості за банківськими кредитами:
ФП = р. 280 активу - р. 010 активу - р. 020 активу - р. 440, р. 500 пасиву.
Нормативний запас платоспроможності (НП) оператора приймається рівним залишку резерву виплат, розрахованому у порядку, установленому підпунктом 4.1.2 цих Ліцензійних умов.
4.2.2. Оператор повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) розраховується як відношення високоліквідних активів, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до поточних (короткострокових) зобов'язань, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами:
КЛ = р. 220 + р. 230 + р. 240 активу / Розділ IV пасиву.
Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності має бути не меншим за 0,2.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності суб'єкта господарювання, який звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, повинен бути не меншим за 0,2.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності суб'єкта господарювання визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому такий суб'єкт господарювання звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії.

4.2.3. Оператор (крім банків) повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта фінансової незалежності.
Коефіцієнт фінансової незалежності (КФН) розраховується як відношення суми за довгостроковими і поточними зобов'язаннями, цільовим фінансуванням та доходами майбутніх періодів до власного капіталу, за винятком резерву виплат:
КФН = (Розділ III + Розділ IV пасиву + р. 420 + р. 630) / Розділ I пасиву - залишок резерву виплат.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності має бути не більшим за 1,0.

"Рівень коефіцієнта фінансової незалежності суб'єкта господарювання, який звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, повинен бути не більшим за 1,0.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності суб'єкта господарювання визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому такий суб'єкт господарювання звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про видачу ліцензії.

4.3. Вимоги до розповсюдження лотерей
4.3.1. Мережа розповсюдження лотерейних білетів (сплати участі в лотереї) може складатися з власної мережі розповсюдження оператора та мережі розповсюджувачів, що працюють з оператором на договірній основі.
4.3.2. Розповсюдження лотерей не повинне порушувати громадський порядок і перешкоджати пересуванню транспорту та пішоходів.
4.3.3. Прийняття оплати вартості лотерейного білета або сплати участі у лотереї гравця засвідчує факт укладення угоди між оператором лотереї і гравцем.
4.3.4. Лотерейні білети у точках розповсюдження мають бути виставлені на видному для гравців місці.
Рекламно-інформаційне оформлення точок розповсюдження має бути типовим для даного оператора.
4.3.5. У точках розповсюдження лотерейних білетів та/або прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему розміщується потрібна для гравців інформація: перелік лотерей, які розповсюджуються, ксерокопія ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення цих лотерей, розмір сплати участі у лотереї (ціна білетів), результати проведення кожного розіграшу тиражів лотереї із зазначенням кількості виграшів та їх розмірів, місцезнаходження найближчої філії оператора, місцезнаходження оператора або його головного підприємства та номери телефонів, за якими можна звернутись для уточнення інформації про умови випуску та проведення лотерей, а також із зауваженнями і пропозиціями.

Розповсюджувачі повинні надавати гравцям доступну і достовірну інформацію про лотереї, умови їх випуску та проведення.
4.3.6. Оператор повинен проводити інструктаж із розповсюджувачами з питань дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей.
4.3.7. Розповсюджувачі мають право здійснювати продаж та/або прийняття сплат участі у цій лотереї через електронну систему державної лотереї при наявності посвідчення, виданого оператором, форма та порядок видачі якого рекомендована Міністерством фінансів України.

Для фізичної особи - розповсюджувача видається іменне посвідчення, яке містить фотографічну картку особи, скріплену печаткою оператора, номер, серію паспорта (посвідчення особи), строк дії такого посвідчення, опис виду лотереї, а також підпис посадової особи оператора, що уповноважує зазначену фізичну особу здійснювати дії з продажу білетів або сплату участі у лотереї.

Для юридичної особи - розповсюджувача видається фірмове посвідчення, яке містить печатку оператора, опис виду лотереї, місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі у лотереї, строк дії такого посвідчення та підпис посадової особи оператора.
4.3.8. Контроль за додержанням розповсюджувачами вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, здійснюється у порядку контролю за додержанням оператором Ліцензійних умов.
4.3.9. Оператор може укладати з розповсюджувачами відповідні договори за формою, яка рекомендована Міністерством фінансів України, що регламентують відповідальність розповсюджувачів перед операторами згідно з чинним законодавством.
До умов договорів можуть бути включені зобов'язання розповсюджувачів щодо проведення розрахунків з оператором за реалізовані лотерейні білети в термін не більше ніж 3 дні для розповсюджувачів у містах та не більше ніж 7 днів для розповсюджувачів у сільській місцевості, а також щодо допуску до перевірок органів контролю за додержанням Ліцензійних умов.

У разі порушення розповсюджувачами вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, у десятиденний термін оператор повинен вжити заходів щодо усунення таких порушень, включаючи припинення відносин з такими розповсюджувачами та вилучення у них нерозповсюджених лотерейних білетів.
4.3.10. Розповсюджувачі - фізичні особи при розповсюдженні лотерейних білетів повинні мати при собі книгу обліку розрахункових операцій, видану оператором.
4.3.11. Розповсюдження на території України лотерейних білетів та прийняття сплат участі у лотереї повинно здійснюватися за суворого дотримання принципу добровільності. Оператору та розповсюджувачам забороняється обумовлювати продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, набуття майнових прав та благ обов'язковим придбанням лотерейного білета або здійсненням сплати участі у лотереї через електронну систему.

Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором розмір сплати участі у лотереї чи ціну лотерейного білета.

Розрахунки між гравцями та розповсюджувачами здійснюються згідно з умовами випуску та проведення відповідних лотерей.

Розповсюджувачі (крім банків) у тому числі юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що сплачують єдиний податок, повинні відображати облік проданих лотерейних білетів та виплати виграшів у книзі обліку розрахункових операцій.
4.3.12.Реклама проведення лотерей, розповсюдження лотерейних білетів, а також прийняття сплат участі у лотереї через електронну систему здійснюється відповідно до законодавства про рекламу.

4.4. Вимоги до розігрування тиражів лотереї
4.4.1. Розіграш тиражу лотереї має проводитися в прямому телевізійному ефірі (або в телевізійному записі з подальшою обов'язковою трансляцією результатів) у присутності тиражної комісії, яка складається з представників органу ліцензування (або уповноважених осіб) або інших центральних органів виконавчої влади та громадськості.

Телевізійний розіграш безтиражної лотереї має проводитися в прямому телевізійному ефірі або у телевізійному записі з обов'язковою подальшою трансляцією результатів такого розіграшу.

Розігрування безтиражної лотереї проводиться у присутності комісії, кількісний склад якої повинен складати не менше ніж 3 особи. До складу комісії можуть входити представники оператора, органу ліцензування, інших органів виконавчої влади або представники громадськості.
4.4.2. Контроль за проведенням лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї у режимі реального часу здійснюється Державним казначейством України.
4.4.3. Оператор, який використовує електронну систему для прийняття сплати участі у лотереї і обробки інформації, зобов'язаний забезпечити Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, установленому чинним законодавством. Контроль розподіляється на:


 • вхідний контроль до припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на розіграш тиражу - інформація про прийняті сплати участі в лотереї до припинення продажу білетів на розіграш;
 • вихідний контроль після припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на розіграш тиражу та до проведення розіграшу тиражу - інформація про прийняті сплати за участь в лотереї, загальний обсяг продажу на тираж, час припинення продажу білетів на тираж, розмір призового фонду тиражу;
 • вихідний контроль після проведення розіграшу тиражу - інформація про прийняті сплати участі в лотереї, загальний обсяг продажу на тираж, час припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на тираж, розмір призового фонду тиражу, виграшні комбінації номерів, результати розподілу призового фонду.


Контроль повинен здійснюватись Державним казначейством України і оператором як до, так і після розіграшу тиражу. Результати контролю протоколюються (за формою, встановленою Міністерством фінансів України) та зберігаються протягом 3-х років.
4.5. Вимоги до виплати призів (виграшів) гравцям у лотереї
4.5.1. Виплата грошових призів здійснюється виключно в грошовій одиниці України. Розігрування виграшів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, не допускається.
4.5.2. Виплата призів лотерей здійснюється у строки та в порядку, які передбачені в умовах випуску та проведення лотерей.
4.5.3. Виплата призів лотереї здійснюється на підставі пред'явленого лотерейного білета або іншого документа, який засвідчує участь у розіграші призів лотереї відповідно до вимог абзацу сьомого пункту 1.2 цих Ліцензійних умов. Якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані переможця, сума призу, а також дата його отримання. Зазначена довідка складається в двох примірниках, один з яких видається переможцю, а другий передається до центрального статистичного (бухгалтерського) органу оператора лотереї та є документом суворої звітності і становить комерційну таємницю.
4.5.4. Оголошення інформації про переможця, у тому числі з метою реклами, або прилюдне вручення переможцеві призу може здійснюватися виключно за згоди переможця.
4.6. Вимоги до захисту інформації про випуск та проведення лотерей
4.6.1. Оператор зобов'язаний надати Міністерству фінансів України можливість контролю за впровадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в електронному вигляді і забезпечити можливість доступу до технічних засобів з обробки інформації та прийняття сплати участі у лотереї.
Оператор повинен забезпечити захист розігрувальних пристроїв та засобів зчитування інформації (зчитувальних пристроїв), які пов'язані з обігом коштів та лотерейних білетів, а також забезпечити захист білетів від підробки.
4.6.2. Організація безпеки інформації, у тому числі інформаційних масивів, із застосуванням заходів технічного, криптографічного захисту інформації або голографічного захисту має здійснюватись оператором з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативних документів у цій сфері.
5. Інші вимоги
5.1.1. Для знищення нереалізованих лотерейних білетів тиражних лотерей керівник оператора наказом створює комісію зі знищення лотерейних білетів, до складу якої має входити представник Міністерства фінансів України або місцевого фінансового органу.
Перед знищенням лотерейних білетів комісією складається опис лотерейних білетів, які підлягають знищенню, з обов'язковим зазначенням їх серій, власних номерів та номера тиражу.
Знищення лотерейних білетів здійснюється у присутності комісії шляхом спалювання або розрізання.
Після знищення лотерейних білетів складається акт у трьох примірниках, що підписується головою та членами комісії, до якого додається опис лотерейних білетів. Один примірник акта про знищення надається Міністерству фінансів України.
5.1.2. Нереалізовані лотерейні білети миттєвої лотереї підлягають обов'язковому знищенню в разі:
а) дострокового припинення проведення лотереї.
Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня опублікування оператором інформації про дострокове припинення проведення лотереї;
б) закінчення строку проведення лотереї, визначеного в умовах випуску та проведення цієї лотереї за умови, якщо такий строк не було продовжено оператором. Продовження строку проведення лотереї здійснюється шляхом внесення відповідних змін до умов її випуску та проведення.
Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня закінчення строку проведення лотереї;
в) закінчення строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, на підставі якої проводиться така лотерея, якщо оператором цієї лотереї протягом трьох місяців не отримано нової ліцензії на зазначений вид господарської діяльності. Днем початку відліку зазначеного тримісячного строку є день, що настає за днем останнього дня строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня закінчення строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
г) анулювання у встановленому законодавством порядку ліцензії оператора на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей або визнання її недійсною.
Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей або з дня визнання такої ліцензії недійсною;
ґ) припинення діяльності оператора як суб'єкта господарювання за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.
Нереалізовані білети в цьому разі підлягають знищенню протягом двох місяців з дня внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису або з дня набрання рішенням суду законної сили;
д) технічного пошкодження білетів.
Для знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї створюється комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується наказом оператора. Кількісний склад комісії не може бути меншим ніж 3 особи.
Засвідчена у вставленому порядку копія наказу про створення зазначеної комісії, затвердження її кількісного та персонального складу наступного робочого дня, що настає за днем прийняття такого наказу, надсилається цінним листом до Міністерства фінансів України.
До складу комісії зі знищення нереалізованих білетів миттєвої лотереї повинен в обов'язковому порядку входити представник органу ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей або представник місцевого фінансового органу.
Перед знищенням нереалізованих білетів миттєвої лотереї комісією складається їх опис, в якому зазначаються номери, серії та загальна кількість білетів, підстави знищення. Опис є невід'ємною частиною акта про знищення нереалізованих білетів миттєвої лотереї.
Знищення зазначених лотерейних білетів здійснюється у присутності всіх членів комісії шляхом спалювання або розрізання.
Після знищення всіх нереалізованих білетів миттєвої лотереї складається акт у трьох примірниках, які підписуються головою та членами комісії. Один примірник акта про знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї разом із засвідченою у встановленому порядку копією їх опису надсилається цінним листом до Міністерства фінансів України упродовж місяця з дня знищення нереалізованих білетів миттєвої лотереї.
5.1.3. Виграшні лотерейні білети та інші документи, що засвідчують право участі у лотереї, за якими переможцям лотереї сплачені виграші, обов'язково мають бути повернуті розповсюджувачами оператору і зберігатися останнім у порядку і протягом строків, передбачених чинним законодавством для бухгалтерських (розрахункових) документів".


5.2. Оператор повинен надавати Міністерству фінансів України:


 • місячний звіт про формування призового фонду (додаток 1) - не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним місяцем;
 • інформацію про результати проведення тиражів оператором за місяць - не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним місяцем, - яка має включати відомості про загальні розміри призового фонду на кожний тираж у розрізі за категоріями, кількість тих, хто виграв, та розміри призів за категоріями;
 • звіт про дотримання вимог до фінансового стану оператора (додаток 2) - квартальний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний - не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним роком;
 • звіт про фактичне формування власного капіталу - квартальний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний - не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним роком;
 • звіт про фактичне формування власного капіталу - квартальний, річний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;
 • звіт про діючих розповсюджувачів із зазначенням кількості юридичних та фізичних осіб у розрізі регіонів - квартальний, річний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;
 • звіт про рух резерву виплат - квартальний, річний (додаток 3) - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;
 • квартальну фінансову звітність підприємства не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;
 • річну фінансову звітність підприємства не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. До річної фінансової звітності має додаватись аудиторський висновок про її достовірність та повноту;
 • акти про знищення нереалізованих білетів лотерей - упродовж місяця після знищення таких лотерейних білетів.


Передбачені цим пунктом звітність та інформація подаються в паперовому вигляді (підписані керівником оператора або уповноваженою ним особою та завірені печаткою оператора) та на електронних носіях.
5.3. Оператор повинен допускати органи контролю до перевірок за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.
5.4. У разі дострокового припинення проведення лотереї оператор повинен обов'язково опублікувати таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації і повідомити про це Міністерство фінансів України. При цьому оператор зобов'язаний припинити прийняття нових ставок та забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань перед гравцями у повному обсязі.

Інформація про дострокове припинення проведення лотереї повинна бути опублікована оператором протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення.<< предыдущая страница   следующая страница >>