asyan.org
добавить свой файл
  1 2

Висновок

За двадцять років свого розвитку в Україні аудит пройшов нелегкий, але дуже цікавий шлях становлення та розвитку. На цьому шляху аудиту та аудиторам довелося багато чому вчитися зі світового досвіду аудиторської діяльності, та пристосовувати його до реалій вітчизняного бізнесу 90-тих років та початку ХХІ століття.

На сучасному етапі розвиток аудиту в Україні характеризуються наступними чинниками:

 • зростання конкуренції в наслідок збільшення кількості вітчизняних та іноземних аудиторських фірм;

 • збільшення попиту на аудиторські послуги зі сторони компаній середнього розміру, а не тільки великих міжнародних компаній;

 • впливом кризи, що суттєво скоротила фінансові можливості клієнтів аудиторських послуг;

 • новими вимогами до аудиту фінансових компаній для подальшого недопущення фінансових криз аналогічних теперішній;

Відповідаючи на вимоги часу аудиторські фірми продовжують розширювати перелік надаваних послуг. Важливим аспектом в конкуренції стає авторитет здобутий з роками, а не тільки цінові переваги. Все більше аудиторських компаній можуть підтвердження своєї надійності та порядності підтвердженні часом. Поширюється розуміння того, що ділова репутація важливіша за можливі короткотермінові надприбутки.

Проаналізувавши історію, котру пройшов аудит в нашій країні, можна с певніністю стверджувати невідворотність подальшого розвитку та удосконалення. Адже без аудиторської діяльності неможливе функціонування економічної системи ринкової економіки.

Використана література

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність”// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23. – Ст.244; 1995. - №33. – Ст.259.

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99.

 3. Положення про сертифікацію аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України 27.11.97р. № 60/5.

 4. Положення про Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Затверджено рішенням Аудиторської палати України 31.10.2000.

 5. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. – М.: Экономика, 1994. – 366с.

 6. Аудит: Практическое пособие / А.Кузьминский, Н.Кружельный, Е.Петрик и др.; Под ред. А.Кузьминского. – К.: Учетинформ, 1996. – 283с.

 7. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів. - Дніпропетровськ; Преском, 1994. - - 240с.

 8. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К. Вища шк., 1994. – 364с.

 9. Данилевский Ю.А. Практика аудита: Учебное пособие. – М.: Финансовая газета, 1994. – 96с.

 10. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием.. – К.:Ваклер, 1997. - -976 с.

 11. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 1996. – 374с.

 12. Иткин Ю.М. Организация финансового контроля в переходній период к рыночной экономике. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 13. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. – М.: Перспектива, 2004. – 339с.

 14. Криницкий Р.И. Контроль и ревизия а условиях автоматизации бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1990.
<< предыдущая страница