asyan.org
добавить свой файл
  1 2
^

ІІІ Висновки
Сучасні телекомунікації
Останніми роками, до прийняття рішення про приватизацію Укртеле­кому, стратегію та основні напрями його розвитку визначали державні органи влади. Головною метою в цей період було вирішення завдань за­доволення попиту державних органів, підприємств, організацій та насе­лення, інколи незважаючи на техніко-економічну доцільність, і це було правильно. Розвиток мереж здійснювався без перспективи інтеграції традиційного і мобільного зв'язків, Іпіегпеі, ІР-телефонії, корпоративних комп'ютерних мереж. Все це призвело до створення інфраструктури під­приємства, яка не здатна швидко реагувати на кон'юнктуру ринку.

Але процеси, які відбуваються на ринку телекомунікаційних послуг, котрі було висвітлено на Севіт 2001, вимагають від Укртелекому:

- створення конкурентоспроможної структури вартості послуг;

- створення ефективної керованої інфраструктури;

- раціонального, гнучкого реагування на зміни ринку.

Для того, щоб відповідати вимогам ринку і зберегти на ньому лідиру­ючі позиції, компанія має бути готовою до збільшення спектра сучасних послуг зв'язку високої якості. Це вимагає визначення стратегії подаль­шого розвитку, диверсифікації діяльності компанії, правильного визна­чення пріоритетів і оптимального використання ресурсів підприємства.

Одним з основних напрямів подальшого розвитку слід вважати прове­дення докорінних змін в існуючій інфраструктурі виробництва, і в першу чергу в продажу нових послуг Укртелекому і виконання таких завдань, як:

- розвиток мультисервісної транспортної мережі як основи всіх ме­реж та надання послуг зв'язку;

- розвиток інфраструктури нових послуг на базі сучасних інформа­ційних технологій, і в першу чергу розвиток Іпіегпеї;

- створення автоматизованих систем бізнесу компанії, обслугову­вання клієнтів та управління мережами зв'язку Укртелекому;

- розвиток систем супутникового зв'язку

створення мережі мобільного зв'язку третього покоління

Виконання цих завдань дозволить зберегти лідируючі позиції на ринку надання послуг, задоволення платоспроможного попиту на послуги зв'язку високої якості, перетворення Товариства на компа­нію з оптимальною інфраструктурою та сучасним менеджментом.

Світові тенденції свідчать про щорічне більш ніж 100% зростання обсягів передавання даних порівняно з 10% приростом обсягів переда­вання голосу. В цілому вже більше 50% всього обсягу інформації, пе­редаваної в телекомунікаційних мережах, становлять дані.

Кількість користувачів послуг Іnternet та мобільних мереж зростає експоненційно, тоді як зростання кількості абонентів фіксованих мереж є незначним.

За прогнозними оцінками, кількість користувачів мобільного зв'язку до 2004 року перевищить 2 мільярди. Internet поширився далі і швидше, ніж будь-яка інша технологія зв'язку в минулому. Наприклад, радіомов­ленню знадобилося 35 років, щоб дійти до 50-ти мільйонів слухачів, телебаченню - 13 років, щоб залучити таку саму кількість користувачів. Для порівняння: Іпїегпеї досяг цього за 4 роки.

Стосовно ІР-телефонії, то надто поширена є думка, що вона зроста­тиме надзвичайно швидко. Деякі компанії, що займаються прогнозу­ванням ринку, вважають, що впродовж 5-ти років ІР-телефонія ста­новитиме між 25 та 40% всього міжнародного голосового трафіка. У всьому світі обсяг трафіка через мережі на базі ІР вже далеко пере­вищує обсяг голосового трафіка, що йде через телефонні мережі загаль­ного користування. Тому небагато країн можуть дозволити собі ігнору­вати ІР-телефонію.

Все це вказує на те, що ринок телекомунікаційних послуг протягом останнього часу значно змінився. Розвиток галузей розробки програм­ного забезпечення та мікроелектроніки привів до появи користувачів телекомунікаційних послуг, оснащених такими абонентськими при­строями, як персональний комп'ютер, телевізійна приставка, ІР-телефон чи мобільний термінал нового типу. Користувач такого при строю хоче встановити зв язок з Іншим користувачем в дещо Інший спосіб, ніж той, що йому пропонувався впродовж останніх 50-ти років. Існуючі мережі, обмежені в пропускній спроможності і не призначені до тривалих сеансів зв'язку, не можуть задовольнити вимоги користу­вача у нових послугах зв'язку. Для того, щоб надати абонентові можли­вість ефективно обмінюватись даними та відео на доповнення до пере­давання голосу, мають створюватись нові мережі зв'язку. Безперечно, такі мережі мають підтримувати мільйони існуючих користувачів тра­диційної телефонної мережі.

Враховуючи те, що більшість нових абонентських послуг базуються на застосуванні Іпіегпет-протоколу (ІР), роль мереж передавання даних в інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг значно зростає. Саме мережі передавання даних, що базуються на технології комутації пакетів, розглядаються як основа побудови мультисервісної мережі. Хоча є й інший розв'язок цієї проблеми - розробка середовища, здатного об'єднати передавання різної за типом інформації в один протокол і при цьому забезпечити необхідну якість. Але такий підхід, за прогно­зами, може бути зреалізовано лише після 2010 року.

Необхідність розгляду питання побудови саме мультисервісної ме­режі, а не винятково мережі передавання даних зумовлено тим, що, незважаючи на все зростаючу роль пакетних мереж в термінах «обсяг трафіка», прибутки операторів зв'язку все ще значною мірою зосеред­жено в наданні послуг традиційної телефонії. За деякими оцінками, співвідношення доходів на сьогоднішній день 80 % - від надання голо­сових послуг, 20 % - від надання послуг передавання даних. Однак, враховуючи світові тенденції розвитку, за даними світових аналі­тиків, у 2003 році обсяг трафіка даних може перевищувати голосо­вий трафік у 23 рази.

Тому процеси, які відбуваються на ринку телекомунікаційних по­слуг, вимагають докорінних змін в існуючій інфраструктурі виробниц­тва та продажу послуг Укртелекому.


<< предыдущая страница