asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 ... 62 63

Платоспроможність банку:

Платоспроможність Банку визначається як достатність капіталу Банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності.

Нормативи Банку за станом на кінець дня 31.12.2010 дорівнюють:

 • норматив адекватності регулятивного капіталу (H2) – 17,8 % при нормативі не менше 10 %;

 • норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (H3) – 15,6 % при нормативі не менше 9 %;

 • норматив миттєвої ліквідності (H4) – 91,1 % при нормативі не менше 20 %;

 • норматив поточної ліквідності (H5) – 80,7 % при нормативі не менше 40 %;

 • норматив короткострокової ліквідності (H6) – 113,9 % при нормативі не менше 60 %;

 • норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)– 24,7% при нормативі не більше 25 %;

 • норматив великих кредитних ризиків (H8) 384,1% при нормативі не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу;

 • норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (H9) – 4,9 % при нормативі не більше 5 %;

 • норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (H10) - 9,0% при нормативі не більше 30%;

 • норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (H11) – 13,6 % при нормативі не більше 15 %;

 • норматив загальної суми інвестування (H12) – 22 % при нормативі не більше 60 %;

 • ліміт довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) – 8,2 % при максимальному значенні не більше 20 %;

 • ліміт короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) – 0 % при максимальному значенні не більше 10 %.

Регулятивний капітал Банку за станом на кінець дня 31.12.2010 складає 164 779,2 тис. грн., що дорівнює  15 584,7 тис. євро за встановленим курсом гривні до євро 10,573138.
Припинення окремих видів банківських операцій:

Згідно постанови Правління НБУ № 671/БТ від 12.11.2009р. на Банк покладені зобов’язання протягом строку користування кредитом для підтримки ліквідності:

 • не допускати проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов’язаними особами;

 • не передавати власникам/учасникам Банку, які прямо або опосередковано володіють п’ятьма і більше відсотками статутного капіталу Банку або права голосу придбаних акцій Банку (у тому числі пов’язаним особам банку), коштів у будь-якій формі (майно, будь-які операції з векселями, право уступки вимоги боргу, факторинг, гарантії, поруки за кредиторів Банку тощо);

 • не здійснювати дострокового повернення коштів інсайдерів;

 • не придбавати цінних паперів, крім державних цінних паперів, депозитних сертифікатів НБУ;

 • не допускати здійснення будь-яких інвестицій, надання бланкових кредитів (крім карткових кредитів, кредитів овердрафт і кредитів овернайт, наданих іншим банкам), незабезпечених гарантій, поручительств, авалів;

 • не здійснювати викупу акцій Банку;

 • не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів Банку, за винятком випадків, за яких дострокове погашення боргових цінних паперів Банку відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 відсотків від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності Банку;

 • не укладати нових депозитних договорів, що передбачають авансову виплату відсотків, та не здійснювати авансову виплату відсотків за діючими депозитними договорами з пов’язаними особами та/або вкладних (депозитних) операцій з фізичними особами;

 • утримувати середньозважений курс гривні до долара США за операціями з його купівлі та продажу на міжбанківському валютному ринку в межах, які не перевищують відповідного середньозваженого курсу на міжбанківському валютному ринку;

 • утримувати середньозважений курс гривні до долара США за операціями з його купівлі та продажу на готівковому валютному ринку в межах, які не перевищують відповідного середньозваженого курсу на готівковому ринку;

 • зупинити виплати бонусів, премій та всіх інших додаткових матеріальних винагород працівникам Банку;

 • не придбавати основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій.


Згідно з Постановою Правління НБУ № 249/БТ від 28.05.2010р. на Банк покладені зобов’язання протягом строку користування кредитом для підтримки ліквідності:

 • не допускати проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов’язаними особами на пільгових умовах;

 • не передавати власникам/учасникам Банку, які прямо або опосередковано володіють п’ятьма і більше відсотками статутного капіталу Банку або права голосу придбаних акцій Банку (у тому числі пов’язаним особам Банку), коштів у будь-якій формі (майно, будь-які операції з векселями, право уступки вимоги боргу, факторинг, гарантії, поруки за кредиторів Банку тощо) на пільгових умовах;

 • не здійснювати дострокового повернення коштів інсайдерам;

 • не придбавати цінних паперів, крім державних цінних паперів, депозитних сертифікатів НБУ;

 • не здійснювати викупу акцій Банку;

 • дострокове погашення боргових цінних паперів банку може відбуватися за дисконтною ціною, не нижчою, ніж 50 відсотків від номіналу, на користь Банку;

 • не укладати нових депозитних договорів, що передбачають авансову виплату відсотків;

 • зупинити виплати бонусів, премій та всіх інших додаткових матеріальних винагород керівникам Банку;

 • не придбавати основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім випадків, коли їх придбання здійснено шляхом звернення стягнення на майно боржників Банку;

 • не допускати надання бланкових кредитів (крім карткових кредитів, кредитів овердрафт і кредитів овернайт, наданих іншим банкам), незабезпечених гарантій, поручительств, авалів.


Інформація щодо активів розкрита у примітці № 10 «Основні засоби та нематеріальні активи».
^ Корпоративне управління:

Згідно зі статутом Банку управління Банком здійснюють: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада, Правління Банку.

Спостережна Рада Банку представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів, здійснює контроль за діяльністю Правління Банку та захищає права акціонерів Банку.

До виключної компетенції Спостережної Ради належить:

 1. контроль та регулювання діяльності Правління Банку;

 2. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, інструктивних документів Банку (правил, політики, процедур, тощо), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

 3. затвердження планів, програм, кошторисів поточної та перспективної діяльності Банку;

 4. прийняття рішення щодо покриття збитків Банку;

 5. підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

 6. прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів та позачергових зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

 7. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;

 8. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

 9. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

 10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством, Статутом Банку;

 11. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

 12. обрання (призначення) та відкликання (звільнення) повноважень Голови та членів Правління Банку;

 13. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

 14. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів (Комітетів) Банку;

 15. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

 16. обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

 18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

 19. вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної Ради та передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу Банка;

 20. вирішення питань про участь Банка у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування Банком інших юридичних осіб;

 21. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, - у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

 22. визначення ймовірності визнання Банка неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

 23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банка та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 25. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно законодавства;

 26. встановлення порядку проведення ревізій, аудиту та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

 27. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень Банку, затвердження їх статутів і положень;

 28. затвердження правил, політики, процедур та стандартів для відкриття філій, відділень та представництв Банку;

 29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради згідно із законодавством, Статутом Банку, Положенням про Спостережну Раду Банку.

Виключна компетенція Спостережної Ради Банку викладена в п.10.3.1. діючого Статуту ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Повноваження, які належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не можуть бути делеговані Правлінню Банка.

Правління Банку є виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління Банку підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді Банку та організує виконання їх рішень.

Правління вирішує всі питання, пов’язані з керівництвом поточної діяльності Банку, за винятком віднесених Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради Банку, а саме:

1) організує та здійснює керівництво поточною діяльністю Банку, затверджує його поточні плани;

2) розробляє та затверджує правила, положення та інші внутрішні документи Банку;

3) розглядає і вирішує інші питання діяльності Банку у відповідності до Положення про Правління Банку.

Виконавчими органами Банку також виступають постійно діючи Комітети, що створені для прийняття ефективних управлінських рішень на основі професійних суджень провідного персоналу Банка:

1. Комітет із стратегічного та бюджетного планування є колегіальним органом Банку, що відповідає за управління процесом бюджетування Банку. Метою утворення Комітету є збільшення прибутку Банку за рахунок розмежування персональної відповідальності за досягнення фінансових результатів за центрами фінансової відповідальності Банку.

Компетенція Комітету із стратегічного та бюджетного планування визначається законодавством України, Статутом Банку та Положенням про роботу Комітету із стратегічного та бюджетного планування ПАБ «АКБ «КАПІТАЛ», яке затверджено Правлінням Банку та Спостережною Радою Банку.

Комітет обирається Головою Правління Банку з числа високопрофесійних фахівців Банку, які мають достатній досвід роботи в Банку, у складі не більше восьми осіб строком на три роки.

До складу Комітету із стратегічного та бюджетного планування входять Голова Комітету, який обирається Головою Правління Банку з числа членів цього Комітету, та інші члени Комітету.

Голова Комітету та його члени несуть відповідальність за якість виконання функцій, що знаходяться в їх компетенції: розробку пропозиції щодо граничних значень стратегічних показників Банку на наступні роки та шляхи досягнення цих показників; планів роботи та розвитку підрозділів Банку; затвердження фінансових планів підрозділів Банку; оцінку аспектів фінансової діяльності як окремих бізнесів, так і Банку в цілому; здійснення моніторингу економічної діяльності центрів фінансової відповідальності Банку; затвердження норми розподілу адміністративно-господарських витрат за центрами фінансової відповідальності Банку.

2. Ревізійна комісія є органом Банку, який контролює його фінансово-господарську діяльність. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів Банку. Компетенція та порядок роботи Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», затвердженим Правлінням Банку та Спостережною Радою Банку від 30.08.2010р.

Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Банку, його філій, відділень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та/або Спостережній Раді Банку.

Згідно до Статуту Банку Ревізійна комісія складається з трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами з числа акціонерів або їх представників у кількості трьох осіб строком на п’ять років наступним складом: Голова Ревізійної комісії та її члени. Членами Ревізійної комісії можуть бути тільки акціонери Банку.

Голова Ревізійної комісії та її члени несуть відповідальність за якість виконання функцій, що знаходяться в їх компетенції: контроль дотримання Банком законодавства України, розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозиції загальним зборам акціонерів; планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Банку.

3. Тарифний Комітет є постійно діючим колегіальним органом, створеним з метою запровадження гнучкої та ефективної тарифної політики Банку, що враховує особливості ринку банківських послуг в регіоні, конкурентоспроможність діючих тарифів та має забезпечити достатній рівень рентабельності послуг, що надаються Банком.

Компетенція та порядок роботи Тарифного Комітету визначаються Статутом Банку та Положенням про роботу Тарифного Комітету ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», затвердженим Правлінням Банку та Спостережною Радою Банку.

Організаційною формою роботи Тарифного Комітету є засідання Тарифного Комітету. Тарифний Комітет звітує перед Правлінням Банку.

Склад та чисельність Тарифного Комітету формується з числа керівного складу Банку, що мають досвід роботи в банківській сфері не менше 3-х років та затверджується Правлінням Банку.

Голова Тарифного Комітету та його члени несуть відповідальність якість виконання функцій, що знаходяться в їх компетенції: щомісячний аналіз співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику Банку з питань операційних доходів; визначення цінової політики Банку та відповідність кон’юнктурі ринку; збільшення прибутковості і зниження витрат за банківськими послугами, що надаються Банком з урахуванням аналізу діючих тарифів Банку; розгляд пропозицій щодо зміни діючих тарифів на підставі аналізу змін поточної ринкової вартості банківських послуг та маркетингового аналізу ринку та інші.

4. Комітет з питань управління активами та пасивами - постійно діючий орган, створений з метою аналізу собівартості пасивів та прибутковості активів, прийняття рішень щодо політики процентної маржі, розгляду питання відповідності строковості активів і пасивів та надання відповідним підрозділам і філіям Банку рекомендацій щодо усунення виявлених розбіжностей.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітет проводить принаймні один раз в місяць та позапланово у разі необхідності.

Компетенція та порядок роботи Комітету з питань управління активами та пасивами визначаються законодавством України, Статутом Банку та Положенням про роботу комітету з питань управління активами та пасивами ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», затвердженим Правлінням Банку та Спостережною Радою Банку. Склад та чисельність Комітету затверджується Правлінням Банку із числа висококваліфікованих фахівців, що мають досвід в банківській сфері не менше 3-х років.

Голова Комітету та його члени несуть відповідальність за своєчасне прийняття рішень, якість та належне виконання своїх функцій: визначення межі ліквідності Банку, підтримка визначених пропорцій між активами та пасивами; аналіз нових джерел фінансування; моніторинг ринкових процентних ставок; вчасне визначення або врахування зміни ринкових умов, які впливають на спроможність залучати кошти (в необхідних обсягах та за прийнятними ставками) та/або реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами вартості; аналіз співвідношення собівартості залучених ресурсів та прибутковості робочих активів та ін.).

5. Кредитний Комітет - постійно діючий орган, створений з метою управління ризиками

при проведенні кредитних операцій Банком шляхом прийняття рішень про раціональне розміщення вільних кредитних ресурсів, визначення способів їх використання та повернення, виходячи з інтересів Банку, його акціонерів та вкладників, а також з метою оцінки якості активів Банку та підготовки пропозицій щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітет проводить принаймні не ріже одного разу в місяць та позапланово у разі необхідності. Компетенція та порядок роботи Кредитного Комітету визначаються законодавством України, Статутом Банку та Положенням про роботу Кредитного Комітету ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», затвердженим Правлінням Банку та Спостережною Радою Банку.

Склад та чисельність Кредитного Комітету затверджується Правлінням Банку з числа висококваліфікованих фахівців, керівників структурних підрозділів Банку, що мають досвід роботи в банківській сфері не менше 3-х років.

Голова Кредитного Комітету та його члени несуть відповідальність за своєчасне прийняття рішень та якість виконання своїх обов’язків. До функцій Комітету належить: аналіз проблемного кредитного портфеля; затвердження здійснення тієї чи іншої кредитної операції; встановлення розміру ліміту ведення кредитних операцій для окремих позичальників та окремих груп позичальників; встановлення та перегляд вартості заставленого майна ( в тому числі встановлення коефіцієнту вартості майна, що пропонується в заставу), зміна вартості предмета застави, що зазначена в договорі застави; визначення шляхів погашення простроченої заборгованості за кредитними операціями, в тому числі роботи з реалізації заставного права відповідним підрозділом Банку; затвердження класифікації кредитного портфеля по групам ризику; затвердження розрахунку резерву на можливі втрати за кредитними операціями; затвердження розрахунку резерву за простроченими нарахованими доходами Банку; встановлення розмірів ліміту по обсягам портфеля цінних паперів; затвердження результатів переоцінки цінних паперів, формування резерву за цінними паперами.

Протягом звітного 2010 року працівниками Банку дотримувалися положення Корпоративного Кодексу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Банку, принципи захисту інтересів акціонерів, вкладників та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників Банку та інформаційної відкритості.

Метою Кодексу є формування та впровадження в повсякденну практику Банку належних норм і найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Банком установлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу на фінансовому ринку, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Банку, підвищення довіри до Банку з боку вкладників та інвесторів.
Частка керівництва (члени Правління та члени Спостережної Ради) в акціях за станом на кінець дня 31.12.2010р.: Керівництву Банка належить 4 085 477 акцій, що складає 33,37 % загальної кількості акцій.

Перелік власників істотної (прямої та опосередкованої) участі в Банку (згідно облікового реєстру власників акцій Банку) за станом на кінець дня 31.12.2010р.:

 • Фізична особа Щербань Р.Є. – 23,4111 %;

 • Фізична особа Щербань Є.Є. – 23,4111 %;

 • Юридична особа ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» – 22,3774%;

 • Фізична особа Епель М.Л. – 15,5991 %;

 • Фізична особа Епель О.М. – 15,5883 %;

 • Фізична особа Трубчанін В.В. – 15,5021 %;

 • Фізична особа Трубчанін О.В. – 15,5021 %;

 • Фізична особа Епель О.Л. – 15,3944 %;

 • Фізична особа Епель В.Р. – 15,3924 %;

 • Юридична особа ВАТ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» – 12,2053%.

Іноземні інвестори та їх частка в статутному капіталі: Банк не має іноземних інвесторів у складі акціонерів.
Банк постійно стежить за розвитком сучасних інформаційних технологій. Розвиток ринку комунікаційних послуг дозволив Банку забезпечити зростання мережі обслуговування, надійну підтримку та стабільну роботу. Зростання клієнтської бази Банку в декілька раз, наявність великої кількості операцій по обслуговуванню кожного банківського продукту зажадало систематизації продуктового ряду Банку, введенню конвеєрних методів обробки інформації, більш тіснішого узгодження технологічних та організаційних параметрів взаємодії з операторами ринку фінансових послуг – страховими компаніями, пенсійними фондами, процессинговими центрами та іншими.

Основні зусилля Банку по зменшенню впливу операційно-технологічного ризику були спрямовані на :

 • зміну технологічного устаткування та інформаційних протоколів на сучасні розробки;

 • резервування інформаційних потоків та схем захисту інформації;

 • стандартизацію параметрів банківських продуктів та бізнес-процесів по їх застосуванню;

 • підвищення професійного рівня та відповідальності персоналу за рахунок чіткішого розподілу обов’язків та формування внутрішньої бази знань;

 • вдосконалення технологічних процедур контролю та тестування банківських продуктів на відповідність нормативно-правових актів Національного банку України;

 • підтримку широкого спектру послуг у кожному територіально відокремленому підрозділі.

Основу інформаційної системи Банку становлять програмні розробки ТОВ «Lime systems». Налагоджена довгострокова взаємодія фахівців фірми-розробника програмного забезпечення з методистами Національного банку України дають змогу оперативно реагувати на зміни нормативної бази та введення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) в повсякденну практику формування звітів.

За станом на 31.12.2010 середньооблікова чисельність штатних працівників Банку 328 осіб, за станом на 31.12.2009 – 407 осіб.

Виконавчий директор Зима Юрій Григорович


Головний бухгалтер Альохіна Людмила Леонідівна
<< предыдущая страница   следующая страница >>